Az Intézet története


A Puskin utcai emeletráépítés

A fizika kurrikulum bevezetése az orvostudományi képzésbe már 1870-ben felmerült. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Kara előterjesztette kérését Eötvös József kultuszminiszternek, hogy állíttassék fel egy tanszék az „Orvosi Physica” részére. Eötvös ehhez ugyan nem járult hozzá, de a tárgyat szükségesnek tartotta és Jendrassik Jenőt kérte fel a feladatra, aki a tárgyat 1878-ig oktatta. Trefort Ágoston miniszterként meghirdette a tanszékvezetői állást, azonban nem találtak megfelelő jelöltet. Az Orvosi Kar javaslatára a tárgyat a Bölcsészeti Kar tanára, Eötvös Loránd vette át, akinek előadásait az orvostanhallgatók a természettudományi tárgyak hallgatóival együtt látogatták. 1919-ben Eötvös Loránd meghalt, utána Rybár István, majd 1921-ben Tangl Károly vették át a kísérleti fizika tárgy oktatását, amit az orvostanhallgatók együtt hallgattak a fizika szakos hallgatókkal. 1940-től 1948-ig ismét Rybár professzor oktatta a tárgyat, mint Tangl Károly utóda. 1945-ben Szent-Györgyi Albert javasolta ismét egy önálló fizikai intézet létrejöttét az egyetem egyik kari ülésén.


Az újonnan átadott intézet
folyosója, 1950

Intézetünket Orvosi Fizika néven alapították 1948-ban, a Pázmány Péter Tudomány-egyetemen. Első igazgatója Koczkás Gyula, aki 1950-ig töltötte be ezt a posztot. Az intézet megfelelő elhelyezéséhez a Puskin utca 9. sz. alatti épületre emeletet építettek.

1950-ben Tarján Imre került az intézet élére. Igazgatói működése, mely 1950-től 1982-ig tartott, markáns módon meghatározta az intézet kutatási, fejlesztési és oktatási arculatát. Tarján Imre kutató és fejlesztő munkássága elsősorban a kristályfizikára összpontosult. A kristálynövesztés és hozzá kapcsolódó kutatások Tarján Imre tanszékvezetői kinevezése után azonnal elkezdődtek az Orvosi Fizikai Intézetben. Kezdetben több kutatási téma közös volt a Budapest Műszaki Egyetemen Gyulai Zoltán vezetésével működő kristályfizikai csoportéval, és a kísérleteket a jobban felszerelt műegyetemi laboratóriumokban végezték. Később a feladatokat úgy választották szét, hogy az oldatból történő kristálynövesztéseket a műegyetemen, az úgynevezett olvadékos növesztéseket a Tarján tanszéken folytatták. Ebben az időszakban Tarján Imre vezető munkatársai a kristálynövesztésben Voszka Rudolf, Turchányi György és Újhelyi Sándor voltak.


Tarján Imre 1957-ben

A kristályfizikai kutatások egyik jelentős állomása volt a kvarc egykristályok növesztési technológiájának hazai kidolgozása. A híradástechnikai célú piezoelektromos kristályok, elsősorban a természetes kvarc alkalmazása már a második világháború előtt megkezdődött. A háború végére azonban a természetes kvarc források már sem mennyiségben, sem minőségben nem tudták kielégíteni az igényeket. A kvarc egykristályok növesztésére irányuló munkák 1950-ben kezdődtek Gyulai és Tarján vezetésével, az Orvostudományi Egyetemről Újhelyi Sándor, a Műszaki Egyetemről Zimányi Gyula bevonásával. Már 1951-ben eredményes, saját tervezésű és építésű hidrotermális berendezésekben végzett kristálynövesztésekről számoltak be. Mindez közvetlenül az amerikai Bell laboratórium által publikált első sikeres kvarc növesztés (1950) után történt, azonban az eredmények a magyar tudomány elzártsága miatt visszhang nélkül maradtak. Bár Tarjánék eredményét hivatalosan elismerték egy “kutatási jutalommal”, a nemzetközi publikálást nem engedélyezték. Csupán egy rövid, magyar nyelvű közlemény jelenhetett meg a témában. A kvarckristályok növesztése az akkori stratégiai jelentősége ellenére sem került magyarországi gyártási programba.


Tudományos egyezmény aláírása, 1961.
Tarján Imre (bal oldal), Voszka Rudolf (jobbról
a második), Turchányi György (jobb oldal).

A kristályhibákra vonatkozó kutatások jelentős eredményei a szcintillátor és alkáli halogenid kristályokkal kapcsolatosak. A radioaktív és röntgensugárzás hatására fényt emittáló kristályok az ötvenes években váltak a sugárzásdetektálás legfontosabb anyagaivá. A legjobb fényhozamú kristály a talliummmal adalékolt nátriumjodid volt (NaI:Tl). A kristálynövesztést sikeresen megoldották. A módszert ipari méretekben a GAMMA Műveknél az ötvenes évek végén telepítették, ami a magyar kristálynövesztő ipar azóta is páratlan sikereit hozta. A termelés csúcspontján a több tonnát kitevő NaI:Tl termeléssel a GAMMA a világ negyedik legnagyobb ilyen vállalata volt. Az egyszerű kristályszerkezetű alkáli halogenidek a szilárdtestfizikai kutatások megindulásától a legtöbbet vizsgált modellanyagok voltak. A különböző eredetű kristályokról publikált eredmények olyan mértékben eltértek egymás-tól, hogy világ-méretű igény jelentkezett meg-bízható referencia anyagokra. Tarján és munkatársai érdeme volt olyan célzott növeszté-si kutatások elkezdése, amelyekkel a gazda anyag és a szennyezők hatásának elválasztása vált lehetővé alkáli kloridoknál. A kutatási ered-mények alapján az 1960-as évek elején három Nature cikk is született.


Az egyik Nature cikk utolsó oldala.
Turchányi et al. Nature 193, 867-877, 1962.

A gamma-detektorok kifejlesztése megalapozta a radioaktív orvosi diagnosztikai (pajzsmirigy jód-diagnosztikai, szcintigráfiai) műszerek fejlesztését is. A gammakamera elődjét az intézet munkatársai Nagy János vezetésével fejlesztették ki. A műszerek gyártását, továbbfejlesztését a GAMMA Művek vette át.

A sikeres kísérleti izotópvizsgálatokra építve az 1950-es évek végén, illetve az 1960-as évek elején a Puskin utcai tömbben kialakították az első hazai orvosi célú izotóplaboratóriumot. Az itt gyakorlatot és tapasztalatot szerzett munkatársak általában laborvezetőként folytatták tevékenységüket Budapest különböző orvosi intézményeiben.

1961-ben MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutatócsoport alakult az intézetben, Tarján Imre vezetésével. Később, 1975-ben a kutatócsoport MTA Kristályfizikai Kutatólaboratórium (KFKL) néven az MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumokba (TTKL) költözött, és igazgatója Voszka Rudolf lett. A KFKL munkájában a későbbiekben a nem-lineáris optikai kristályok kaptak különös hangsúlyt. 1961-ben Tarján Imre munkásságáért Kossuth díjban részesült. Tarján Imre az egyetem és a kar adminisztratív vezetésében is fontos szerepet játszott: 1959 és 1963 között az Általános Orvostudományi Kar dékáni posztját töltötte be, 1970 és 1973 között pedig a SOTE tudományos rektor-helyettese volt.


Pajzsmirigy izotópos vizsgálata.
Nagy János, 1957


GAMMA szcintillációs kar
vizsgálat közben

1967-től az intézet neve “Biofizikai Intézet”. Az 1970-es évek közepétől elindultak és erősödtek az ultraibolya (UV) sugárzás hatásainak vizsgálatára irányuló kutatások, Rontó Györgyi vezetésével. A kísérletek elsősorban a T7 bakteriofág, illetve uracil alapú UV detektorokra koncentráltak. Kidolgozták a nagy tisztaságú, nagy koncentrációjú (100 mg/ml) egyszerű nukleoproteid (T7 fág) minta házi tenyésztési, tisztítási és koncentrálási feltételeit. A preparátum nagy koncentrációja, valamint nagyfokú homogenitása révén alkalmas igényes fizikai szerkezetvizsgáló (optikai, diffrakciós stb.) módszerek alkalmazására. Jelenleg is gyakran alkalmazzák a T7 fágot in vitro sejtmag modellanyagaként.


Raman látogatása az intézetben, 1961

A T7 fág nukleinsav sérülésére alapozva kidolgozták a földfelszíni ultraibolya sugárzás, valamint a szervezetbe kerülő vegyszerek biológiai dozimetriájának elvi alapjait és gyakorlati megvalósításait. Jelentős EU pályázati támogatással nemzetközi interkalibrációs kampányokat szerveztek a DNS-alapú és egyéb elven működő biológiai UV dózismérők által nyert eredmények összehasonlítására. A mérések automatikus kivitelezésére műszert konstruáltak (MUTACALC), amely biológiai, kémiai és elektronikus alegységekből áll, és hazai, japán, nyugat-európai, és USA szabadalmi oltalmat nyert. Fidy Judit kísérleti munkájára alapozva ás Rontó Györgyi kezdeményezésére kidolgozak egy egyszerű UV detektort, a polikristályos uracil vékonyrétegre alapozott dozimétert. A T7 fág és az uracil doziméterekkel lehetőség adódott az Európai Űrügynökség (ESA) révén arra, hogy a biológiai detektorokat eljuttassák a Nemzetközi Űrállomásra, és ott az extraterresztriális napsugárzást mérjék.


A BIODOS EU Kutatási konzorcium interkalibrációs csoport,
1996. Álló sor: Rosa della Torre, Petra Rettberg, Fekete Andrea,
Rontó Györgyi, Irina Tereneckaja, Nobuo Munakata,
Bérczes Attila, David Bolsee, Peter Knuschke.
Ülő s or: Gerda Horneck, Stelios Kazadsis, Alkis Bais

Ugyancsak a 70-es évektől kezdődött a modell-, valamint sejtmembránok, illetve liposzómák vizsgálata Blaskó Katalin, Szőgyi Mária és Györgyi Sándor részvételével. Radioaktív módszerek segítségével kationok sejtmembránokon és modell membránokon keresztül történő transzportját, valamint membránra ható gyógyszerek hatásmechanizmusát vizsgálták, továbbá különböző liposzomális modell-rendszerek alkalmazásával DSC, radioaktív, EPR, fluoreszcenciás és dinamikus fényszórás mérés módszerek segítségével tanul-mányozták a membránok molekuláris szintű kölcsönhatásait a különböző kis- és makromolekulákkal.


III. Liquid Crystal Conference ,
Budapest, 1979. Középen Györgyi
Sándor, jobbra Tarján Imre.

Módszert dolgoztak ki endogén kromofórokra épülő fotodinámiás reakció alkalmazására bizonyos baktériumok fotoinaktivációjában. T7 fág felhasználásával kimutatták, hogy a kationos porfirinek által indukált fotokémiai folyamatok felhasználhatók vírusok inaktiválására, ezáltal megalapozták a patogén vírusok inaktivációjára irányuló eljárás kidolgozását. A kationos porfirinek és nukleinsavak kölcsönhatásának vizsgálata során nyert eredmények lehetőséget teremtettek egy vektorstruktúra megtervezésére.


Fidy Judit és Rontó Györgyi
1980-ban Puschinoban,
Fotobionika konferencián

1982-től az intézet irányítását Rontó Györgyi vette át, aki az igazgatói feladatokat 1999-ig látta el. Az 1981-tól 1997-ig az intézeten belül működő MTA Biofizikai Kutatólaboratóriumot Rontó Györgyi Tarján Imrével közösen vezette. Rontó Györgyi igazgatói működése alatt folytatódtak a magas színvonalú UV dozimetriai kísérletek és fejlesztések, illetve az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködések. Egyúttal fehérjedinamikai kutatás kezdett kibontakozni Fidy Judit vezetésével. 1992 és 1995 között jelentős, nagy összegű pályázati támogatásokkal spektroszkópiai műszerfejlesztések indultak el fehérjeszerkezet kutatási céllal. 1993-ban a SOTE és ELTE megegyezése alapján a Biofizikai Intézeten belül Fidy Judit vezetésével közös PhD képzési lézerspektroszkópiai és fehérjeszerkezet-kutató laboratórium (LSL) alakult meg, amely külön helyet kapott a Puskin utca 11 sz. alatt. 1998-ban MTA-Semmelweis Egyetem Biofizikai Kutatócsoport alakult az intézetben, amelyet 2005-ig Rontó Györgyi vezetett. 1998-tól az intézet neve “Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet”.


Az LSL laboratórium dolgozószobája. Tölgyesi Ferenc,
Herényi Levente, Kaposi András, Alessandro Feis (Firenze),
Ullrich Beáta (PhD hallgató), Fidy Judit, Ormos Pál (SzBK)

1999 és 2008 között az intézet igazgatója Fidy Judit. Igazgatói működése alatt jelentős műszerfejlesztések és beruházások történtek, amelyek elsősorban a molekuláris biofizika, nagyfelbontású spektroszkópia és fehérjedinamika tudományos területeit érintették. 2005-ben az MTA Biofizikai Kutatócsoport vezetését Fidy Judit vette át.

2007-ben az MTA Biofizikai Kutatócsoport csatlakozott a Sarkadi Balázs akadémikus által vezetett MTA Membránbiológiai Kutatócsoporthoz, mint annak Biofizikai Részlege. A részleg vezetője Fidy Judit. Sarkadi Balázst 2008-ban a Semmelweis Egyetem kutatóprofesszornak nevezi ki intézetünkbe.


A Semmelweis Egyetem Elméleti
Orvostudományi Központ főbejárata, 2008

2008-tól az intézet igazgatója ifj. Kellermayer Miklós. 2008 őszére jelentős PPP (Public-Private Partnership) beruházással elkészült a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja. A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, négy másik intézettel (Élettani Intézet, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Orvosi Biokémiai Intézet, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) együtt költözött az új épületbe, és modern környezetben és infrastrukturában folytathatja magas szintű kutatási és oktatási tevékenységét.