• English
 • Deutsch
 • YouTube
 • Facebook

Kutatás

Az intézet kutatási tevékenysége a molekuláris és celluláris biofizika, a nanobiotechnológia, és a sugárbiofizika területeit érintik. Elsősorban olyan biológiai kérdések és problémák vizsgálata történik, amelyek hozzáférhetőek a modern fizikai és biofizikai eszköztár és egzakt gondolkodásmód számára: Milyen makromolekuláris mozgások fontosak a biomolekulák kölcsönhatásaiban? A fehérjék hogyan veszik fel térszerkezetüket és miért alakulhatnak ki kóros szerkezeti állapotok? Milyen molekuláris kölcsönhatási mechanizmusok érvényesülnek fontos biológiai folyamatok, például enzimreakciók, transzportfolyamatok és jelátviteli folymatok során? Mekkora mechanikai erők ébrednek biomolekuláris kölcsönhatásokban? Biomolekuláris komplexek hogyan reagálnak ultraibolya és látható sugárzásokra? Mik a celluláris és biomolekuláris rugalmasság alapjai? Építhetők-e nanoskálájú gépezetek biomolekuláris rendszerekből?

A kutatásokat modern műszerpark és módszertani paletta segíti: lézergerjesztésű fluoreszcencia és foszforeszcencia spektroszkópia, emissziós élettartam és polarizáció-fok mérés, spektroradiométer (220-800 nm), dinamikus fényszórásmérő, titrációs mikrokalorimetria (ITC), Fourier-transzform infravörös spektrométer, ESR spektrométer, sejt- és molekuláris biológiai laboratóriumi háttér, atomerőmikroszkópok, lézercsipesz, in vitro motilitási próba, nagyteljesítményű számítógépes munkaállomások molekulamodellezés és képanalízis számára. NanoSPECT/CT.

Szakmai profilok

 • Molekuláris biofizika
 • Számítógépes molekuladinamikai szimuláció
 • UV-VIS dozimetria
 • Funkcionális fehérjedinamika
 • Nanobiotechológia
 • Egyedi molekula mechanika
 • Izombiofizika
 • In vivo multimodális képalkotás

Kutatási területek

 • A humán foszfoglicerát-kináz foszforilációs szerkezeti feltételei
 • Enzimek szerkezeti stabilitása
 • Nukleinsav-fehérje felismerési mechanizmusok
 • A konformációs dinamika vizsgaláta enzimek szubsztrát- es ligandum-kötésében
 • UV és VUV sugárzások biológiai dozimetriája
 • Fotoszenzibilizáló vegyületek hatásmechanizmusa és mikrobiológiai alkalmazása
 • Sejtmembránra ható gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata
 • Fehérjék funkcionális konformációváltozásainak számítógépes vizsgálata
 • Fehérjék és lipidmembránok kölcsönhatásának vizsgálata
 • Fehérje-misfolding és önszerveződő amiloid fibrillum szerkezetek biofizikája
 • A titin óriás izomfehérje mechanoérzékelési folyamatai
 • Aktomiozin kölcsönhatás mechanizmusai
 • Citoszkeletális és extracelluláris fehérjék nanomechanikája
 • Nanolektronikai hálózatépítés biomolekulákból
 • Szinkronizált mechanikai és fluoreszcenciás mérések élő sejteken
 • Multimodális nanorészecskék szintézise, tesztelése in vitro és in
  vivo környezetben
 • Automatikus képfeldolgozó eljárások fejlesztése multimodális
  képalkotó rendszerekhez