• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Orvosi biofizika II.

2020-2021

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

További intézkedésig mind az előadások, mind a gyakorlatok online lesznek megtartva. A zoom link az előadásnál, illetve a moodle-on található.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)


Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatása nem kötelező, de egy rektori-dékáni utasítás értelmében a jelenlétet ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre.
A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2021t.pdf (mely csoportnak mikor van órája a hét során a Biofizika Intézetben)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2021t.pdf (mely csoport melyik héten melyik biofizikagyakorlatot csinálja)

A félév végi aláírás feltételei

1. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

2. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félév végi számonkérés (szigorlat, vizsga)

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). A gyakorlathoz megadott adatokat excelben kell feldolgozni. Ehhez nem kapnak előre elkészített táblázatot, csak megnyitják az excelt és beírják az adatokat. Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha valamelyik részjegy 1, akkor a végső jegy is csak 1 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.02.17. Rontgen_video_x265.mp4   Rtg_20210217R.pdf  
2 Röntgensugárzás diagnosztikai alkalmazásai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.02.24. orv_biofiz2_eloadas2_aok_KM_video.mp4   Rtg_alkalmazas_20210224R.pdf  
3 Hang, ultrahang. Kapcsolódó gyakorlat: Ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kaposi András Dezső) 2021.03.03. 2021-03-03_uh_KAD.pdf   orv_biofiz2_eloadas3_aok_KAD_video.mp4  
4 Termodinamika - egyensúly, változás, főtételek. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.03.10. Termodinamika_20210310R.pdf   orvbiofiz2_eloadas4_aok_KM.mp4  
5 Transzportfolyamatok I: Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió. Kapcsolódó könyvfejezet: III/2 (Dr. Veres Dániel) 2021.03.17. Biofizika_II_2020_21_hu_eload.pdf   orvbiofiz2_eloadas5_aok_vds_video.mp4  
6 Transzportfolyamatok II: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.03.24. 06_Aramlas_Ver_20210324R.pdf   orv_biofiz2_eloadas6_aramlas_KM_video.mp4  
7 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4. (Dr. Kiss Balázs) 2021.03.31. bioelektromos_20210331_KB.pdf   orvbiofiz2_eloadas7_aok_bioelektr_KB_video.mp4  
8 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.04.07. orv_biofiz2_eloadas8_erzekszerv_KM_video.mp4   Receptor_Szem_Ful_20210407R.pdf  
9 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.04.14. 10_Viz_Biopolimer_20210414R.pdf   orvbiofiz2_eloadas9_viz_aok_KM_video.mp4  
10 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti mechanika Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.04.21.  
11 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria. Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Balog Erika) 2021.04.28.  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Rádióspektroszkópiai módszerek, MRI alapjai Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.05.05.  
13 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.05.12.  
14 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.05.19.  

Vizsga

Vizsga

Tudáspróba

A hallgatói kéréseket figyelembe véve a félév során két alkalommal tudáspróbát tartunk, az 5. és a 9. oktatási héten.
A teszt a Moodle rendszerben lesz elérhető és a teszt előtti 4 hét előadási és gyakorlati anyagából tartalmaz kérdéseket.
– Egy teszt 12 (3x4) előadási, 12 (3x4) gyakorlati kérdést és 2 számolást tartalmaz

– A teszt megírására kedd hajnal 0:01-től péntek éjjel 23:59-ig van lehetőség

– A teszt megírása az elindítástól kezdve 45 perc áll rendelkezésre, de legkésőbb a leadási időintervallum végéig be kell fejezni (ekkor a folyamatban lévő tesztek automatikusan lezárulnak)

– A teszt megírásával egyszer lehet próbálkozni

– A teszt megírása után azonnal automatikusan értékelésre kerül, megjelenik a pontszám és – tájékoztatásul – a jegy.

– A helyes megoldások a lezárás után (péntek 23:59) láthatóvá válnak a Moodle-ban és korlátlan ideig elérhetők

- A teszt csak tájékoztató jellegű, megírása önkéntes alapon történik, vizsgakedvezménnyel nem jár, de:
1) az első tíz hallgatót (nyelvenként), aki hibátlanul kitölti a tesztet, meghívjuk egy intézeti látogatásra. Itt bemutatjuk az intézeti laborokat, kedvcsinálóként a kutatómunkában való részvételre, természetesen bármely kötelezettség nélkül.

2) aki hibátlanul megoldja mindkét tudáspróbát, az a hallgató akkor is jelentkezhet a versenyre, ha félévi jegye nem érte el a négyest.

Verseny

Verseny

A 2020/21 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 18:00-20:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

 

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek abban az esetben érvényesek, ha a verseny személyes jelenléttel kerül megrendezésre. Online forma esetén a feladattípusok és az egyéb részletek is eltérhetnek.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 21, 22, 23 További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5 ozmózis_feladatok  
6 http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/ozmolaritas_szamitas.xlsx további feladatok izotópdiagnosztika
7 56, 57, 59  
8    
9.   Impulzusgenerátor:92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11

97-103

Biomechanika_peldak.pdf

további feladatok EKG
12    
13    
14    

Képlettár