• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika 1. (GyTK)

2021-2022

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Kedd 10:15 - 11:35 között a Békésy előadóteremben.

Kreditérték: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2021.09.10.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2021z.doc

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton történő feltöltésével történik. (Súlyos informatikai probléma esetén, egy héten belül papír alapon is benyújtható.)

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat.

5. A gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak alapján történik:

- 3 évközi dolgozat jegyei; a 4 hetes mérési ciklusonként történő írásbeli számonkérés (alkalmanként 5 kérdés, 30 perc) - hiányzás esetén a pótlás a gyakorlatvezetőnél szóbeli felelettel.

- A beadott jegyzőkönyvek minősítése. (A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve.)

- A gyakorlaton végzett munka, felelés stb. minősége.
Mivel itt az egész félév teljesítményét értékeljük, külön javítási lehetőség nincs. (Elégtelen gyakorlati jegy esetén aláírás sem adható.)

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2021z.pdf

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. A "Biofizika fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. Legalább elégséges (2) gyakorlati jegy.

Félév-végi számonkérés (kollokvium, „vizsga”, valójában beszélgetés biofizikai témákról)

A vizsga szóbeli. A véletlengenerátorral sorsolt kérdésekről való beszélgetés.Tehát a hallgatótól nem a „lecke” felmondását várjuk el, hanem értő magyarázatokat.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

 


 

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
 

   
   
   
   
   
   


 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; (Dr. Herényi Levente) 2021.09.07.  
2 Néhány alapvető fizikai jelenség és magyarázatuk. (Dr. Herényi Levente) 2021.09.14.  
3 A geometriai optika; Fermat-elv; Fényvisszaverődés, fénytörés, görbült felületen is (szem). (Dr. Herényi Levente) 2021.09.21.  
4 A hullámoptika, fényelhajlás két keskeny résen; Optikai rács. Elektromágneses sugárzás. (Dr. Herényi Levente) 2021.09.28.  
5 Lencsék, lencserendszerek leképezése; Nagyító, mikroszkóp és nagyításuk. Az új modell szükségessége. (Dr. Orosz Ádám) 2021.10.05.  
6 Fotonok. A sugárzásokról általában; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2021.10.12.  
7 Atom, elektron; A témakörhöz kapcsolódó legfontosabb kísérletek, elgondolások. H atom a Bohr-modell alapján. (Dr. Herényi Levente) 2021.10.19.  
8 A dualitás. Kvantumszámok, további kísérletek, spin. Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások. (Dr. Herényi Levente) 2021.10.26.  
9 Sokrészecske rendszerek. Gázok. Makroszkopikus és mikroszkopikus leírás. Barometrikus formula. (Dr. Herényi Levente) 2021.11.02.  
10 Boltzmann-eloszlás. Szilárdtestek. Rácshibák. (Dr. Herényi Levente) 2021.11.09.  
11 Szennyezéses kristályok. Folyadékkristályok. Víz. Felületi feszültség. Hidrofób kölcsönhatás. Fehérjék. (Dr. Herényi Levente) 2021.11.16.  
12 Fényemisszió, fényabszorpció, fényszórás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia, fényforrások, lézer. (Dr. Herényi Levente) 2021.11.23.  
13 Radioaktív izotópok, magsugárzások. (Dr. Bozó Tamás) 2021.11.30.  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal. (Dr. Orosz Ádám) 2021.12.07.  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával. Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

Az online  vizsga szabályai:          

1.      A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet, telefon). Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő.

2.      Az eszköz kamerájának folyamatos bekapcsolása kötelező. Nem használható fejhallgató vagy headset.

3.      A képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező, a zoom programon kívül csak a képlettár lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak a pdf képlettárat használhatja, nyomtatottat nem. Fontos, hogy a teljes képernyőt kell megosztani a vizsga alatt és nem csak egy kiválasztott programot (pl. Adobe Acrobat)! 

4.      A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

5.      A vizsga során a hallgató előtt csak üres papír és toll lehet amit a vizsga kezdetén kötelező a kamerának megmutatni.

6.      A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül.  

vizsga lebonyolítása

A vizsga csak szóbeli lesz, online, Zoom-on keresztül. Miután a hallgató egy kérdést megválaszolt, akkor kapja a következő kérdést. A kérdés rövid átgondolása után meg kell kezdenie a választ, amivel kapcsolatban a vizsgáztató tovább kérdezhet.

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

A vizsga napján reggel a honlapra a dokumentumok közé kitesszük, hogy ki (Neptun-kód)  milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 15 órakor lesznek:
December 15, 22, 29
Január 5, 12, 19, 26

A konzultáció zoom linkjét itt fogjuk közzétenni a konzultáció előtt.
A január 26-i konzultáció az alábbi zoom linken érhető el:
https://semmelweis.zoom.us/j/98087641569?pwd=Y2FONFNpZXh5ZmUrdElhMm9lekx2Zz09
Meeting ID: 98087641569
Passcode: 530831

Az excel mintafeladatok elérhetők a bifilab.semmelweis.hu/bifilab honlapon.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2
 
  mértékegység-átváltás
képletátrendezés
3   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
4 25, 26 Refraktometria: 18
további feladatok
5   feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
6   Fényabszorpció

A Szem Optikája

Nukleáris Alapmérés
7    
8 1-7.  
9 19, 20  
10    
11   Feladatok Polarimetria.pdf
12   további feladaotok erősítő
13 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
14

21, 22, 23

Röntgendiffrakció