• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Orvosi fizika alapjai

2010-2011

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelezően választható

Időrendi besorolása: első szemeszter

Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 1 óra szeminárium. Összesen 28 óra.

A rendelkezésre álló órakeretet kétheti váltásban tantermi előadások (2 óra), illetve kiscsoportos szemináriumok (2 óra) formájában tervezzük felhasználni. A szemináriumokon az előadott témák megbeszélése és elmélyítése történik példamegoldásokon keresztül.

Kreditszám: 3 kredit (ÁOK) vagy 2 kredit (FOK)

A tárgy meghírdetője: Dr. Smeller László habil. egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy előadói illetve szemináriumvezetői: a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársai

Tantárgyi előfeltétel: nincs

A szorgalmi időszakban: A foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

Pótlási lehetőségek: Az elmulasztott szemináriumok pótlása a héten belül lehetséges más csoportnál, a szemináriumvezetővel történő egyeztetés után.

A félév végi aláírás követelményei: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat.

A félév zárása: gyakorlati jegy

Jegyet megajánlunk a tanulmányi ellenőrzéseken elért eredmények alapján: azok átlaga. Ennek javítása lehetséges szóbeli vizsga keretében.

Sikertelen tanulmányi ellenőrzés(ek) pótlása: dec 21.-én 14:00-kor a Szentgyörgyi teremben.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy áthidaló kurzus a gimnáziumi előképzés és az orvosegyetemi elvárások között. A középiskolai természettudományos oktatás heterogenitása és háttérbe szorulása miatt sajnos a felsőfokú oktatásban vált szükségessé az alapismeretek összefoglalása, és esetleges pótlása. Erre a 2. szemeszteri kötelező tárgy keretében nincs lehetőség.

A tárgy oktatása során azokat a legfontosabb fizikai alapokat foglaljuk össze, amelyekre a 2. szemeszteri Orvosi fizika című kötelező tárgy ismeretanyaga épül. A témákat a középiskolai tananyagból ennek megfelelően szelektáltuk és csoportosítottuk.

A tárgy felvételét minden hallgatónak ajánljuk, különösen azoknak, akik nem érettségiztek fizikából. Kivételt csak az átlagosnál sokkal alaposabb fizikai ismeretekkel rendelkezők képezhetnek.

Előadások

Előadások

1 Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia (Dr. Herényi Levente) 2010.09.13. pdf  
2 Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooke-törvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika (Dr. Herényi Levente) 2010.09.20. pdf  
3 Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék (Dr. Herényi Levente) 2010.09.27. pdf  
4 Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz (Dr. Herényi Levente) 2010.10.04. pdf  
5 A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok (Dr. Herényi Levente) 2010.10.11. pdf  
6 Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség (Dr. Derka István) 2010.10.18. pdf  
7 Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér (Dr. Derka István) 2010.10.25. pdf   pdf   pdf  
8 Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram (Dr. Derka István) 2010.11.01.  
9 A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre (Dr. Smeller László) 2010.11.08. pdf   pdf  
10 Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok (Dr. Smeller László) 2010.11.15. pdf   pdf  
11 Bomlástörvény (Dr. Smeller László) 2010.11.22. pdf   pdf  
12 Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folydékkristályok 2010.11.29. pdf  
13 Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor (Dr. Derka István) 2010.12.06. pdf  
14 Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség (Dr. Herényi Levente) 2011.09.14. pdf