• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Orvosi fizika alapjai

2011-2012

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelezően választható

Időrendi besorolása: első szemeszter

Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 1 óra szeminárium illetve gyakorlat. Összesen 28 óra.

A szemináriumok egy részén az előadott témák megbeszélése és elmélyítése történik példamegoldásokon keresztül, más alkalmakkor egyszerű méréseket végzünk az előadáson elhangzottak demonstrálására.

Kreditszám: 3 kredit (ÁOK) vagy 2 kredit (FOK)

A tárgy meghírdetője: Dr. Smeller László habil. egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy előadói illetve szemináriumvezetői: a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársai

Tantárgyi előfeltétel: nincs

A foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

Pótlási lehetőségek: Az elmulasztott szemináriumok illetve gyakorlatok pótlása a három hetes cikluson belül lehetséges más csoportnál, a szemináriumvezetővel történő egyeztetés után.

A félév végi aláírás követelményei: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat.

A félév zárása: gyakorlati jegy

Jegyet megajánlunk a tanulmányi ellenőrzéseken elért eredmények alapján: azok átlaga. Ennek javítása lehetséges szóbeli vizsga keretében.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy áthidaló kurzus a gimnáziumi előképzés és az orvosegyetemi elvárások között. A középiskolai természettudományos oktatás heterogenitása és háttérbe szorulása miatt sajnos a felsőfokú oktatásban vált szükségessé az alapismeretek összefoglalása, és esetleges pótlása. Erre a 2. szemeszteri kötelező tárgy keretében nincs lehetőség.

A tárgy oktatása során azokat a legfontosabb fizikai alapokat foglaljuk össze, amelyekre a 2. szemeszteri Orvosi fizika című kötelező tárgy ismeretanyaga épül. A témákat a középiskolai tananyagból ennek megfelelően szelektáltuk és csoportosítottuk.

A tárgy felvételét minden hallgatónak ajánljuk, különösen azoknak, akik nem érettségiztek fizikából. Kivételt csak az átlagosnál sokkal alaposabb fizikai ismeretekkel rendelkezők képezhetnek.

Előadások

Előadások

1 Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség (Dr. Herényi Levente) 2011.09.14. pdf   pdf  
2 Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia (Dr. Herényi Levente) 2011.09.21. pdf  
3 Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooke-törvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika (Dr. Herényi Levente) 2011.09.28. pdf   pdf  
4 Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék (Dr. Herényi Levente) 2011.10.05. pdf  
5 Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz (Dr. Herényi Levente) 2011.10.12. pdf   pdf  
6 A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok (Dr. Herényi Levente) 2011.10.19. pdf  
7 Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség (Dr. Derka István) 2011.10.26. pdf   pdf  
8 Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér (Dr. Derka István) 2011.11.02. pdf  
9 Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram (Dr. Derka István) 2011.11.09. pdf   pdf  
10 A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre (Dr. Smeller László) 2011.11.16. pdf   pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok (Dr. Smeller László) 2011.11.23. pdf   pdf  
12 Bomlástörvény (Dr. Smeller László) 2011.11.30. pdf   pdf  
13 Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folyadékkristályok (Dr. Smeller László) 2011.12.07. pdf   pdf  
14 Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor (Dr. Derka István) 2011.12.14. pdf  

Vizsga

Vizsga

            A félévi második évközi tanulmányi ellenőrzés a december 12-én kezdődő  héten kerül sorra..

            E felmérés tárgya mindaz, amit okt. 24 és dec. 9. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak.

     módja:a fenti anyagból feltett kérdések írásbeli megválaszolása.

 

Mindkét teszt ismétlésére/javítására lehetőség lesz december 21-én, szerdán 14 órakor a Szent-Györgyi előadóteremben.