Biofizika 1. (GyTK) 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2015.09.11.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján. A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/szamonkerendo_feladatok_a_gyakorlatokon_1_felev.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2015z.doc

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az eddigi évek gyakorlatával ellentétben nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Bevezető; Matematikai alapok (Dr. Herényi Levente) 2015.09.08.  
2 Amit a középiskolai fizika tanulmányokból tudni illik (Dr. Herényi Levente) 2015.09.15. mechanika_ossze_2015.pdf  
3 A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv; A geometriai optika alkalmazásai (Dr. Agócs Gergely) 2015.09.22. 2015_09_22_AG.pdf  
4 Hullámoptikai alapok; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2015.09.29. 2015-09-29_optika_GYTK_2015_HL.pdf  
5 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2015.10.06. 2015-1006_sug_GYTK_2015_HL.pdf  
6 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2015.10.13. 2015-10-13_atom04_2015_HL.pdf  
7 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások; Alkalmazások (Dr. Bozó Tamás) 2015.10.20. 2015-10-20_Atomi_kolcsonhatasok_es_alkalmazasaik_BT.pdf  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2015.10.27. 2015-10-27boltzmann_001_HL.pdf  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2015.11.03. 2015-11-03_spektrum_fekete_HL.pdf  
10 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2015.11.10. l2015-11-10_umineszcencia_HL.pdf  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2015.11.17. 2015-11-17_folykrist_VI.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Agócs Gergely) 2015.11.24. 2015-11-26_abrak_AG.pdf   2015-11-26Az_elo_anyag_szerkezeti_egysegei_AG.pdf  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2015.12.01. Gyok_Magsug_2015_11.pdf  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Bozó Tamás) 2015.12.08. 2015-12-08_Rontgen_BT.pdf  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció az első, vayg második, vagy mindkét demonstráció anyagából december 9-én (szerdán) 19 órakor a Szent-Györgyi teremben.

A szóbelin egy gyakorlati és két elméleti tételt, valamint egy számolási feladatot húznak, azaz összesen négy tételből fogank vizsgázni. A szóbelire legalább fél óra felkészülési idejük van.

Ha a szóbeli vizsga bármelyik tételére kapott részjegy elégtelen, akkor az egész vizsga értékelése elégtelen.

A szóbeli vizsgán valamennyi gyakorlati jegyzőkönyvet be kell mutatni a vizsgáztatónak. Ha valamelyik „Nem elfogadott” vagy „Javítandó” minősítésű jegyzőkönyvben a hibák nincsenek kijavítva, akkor eggyel rosszabb vizsgajegy adandó

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órától: deceber 14, 21, 28, január 4, 11 , 18, 25

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK kollokviumi tételek 2015. [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1 -  
2   Mikroszkóp I: 16
3 98, 99, 100 Refraktometria: 18
4    
5    
6 8, 9, 25, 26  
7    
8    
9 1-5, 7  
10 19, 20  
11 13, 14, 15  
12    
13    
14 30-36, 39  

 

képlettár