Orvosi Biofizika 2011-2012

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 2.5 óra előadás + 3 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 77 óra.

Kreditérték: 6

Tantárgyi előfeltétel: Biostatisztika és informatika alapjai

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is. Ehhez segítséget nyújt az Orvosi fizika alapjai című választható tárgy. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni.  Aki nem ad helyes választ a kérdések legalább 50 %-ára, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ORVOSI BIOFIZIKA GYAKORLATOKHOZ (2010)
A gyakorlati munka rendje
Gyakorlataink időtartama: 135 perc. A gyakorlatok pontosan kezdődnek és pontosan fejeződnek be! A gyakorlatokra történő várakozás helye az első emeleti előtér (az üvegajtón kívüli terület). A gyakorlatvezető onnan hívja be a hallgatókat a megfelelő gyakorló helyiségbe. A laborokban enni és inni nem szabad. A dohányzás az egész épületben tilos. A folyosón tartózkodók kerüljék a hangoskodást. Ügyeljünk a rendre és a tisztaságra. A gyakorlat végén állítsuk vissza az óra elején talált rendet.A mérésekről egyénenként jól dokumentált, áttekinthető jegyzőkönyvet kell készíteni. Ehhez nyújt segítséget a jegyzetben található ”JEGYZŐKÖNYV MINTA”. A gyakorlat végén legalább a nyers jegyzőkönyvi adatokat be kell mutatni és. alá kell iratni a gyakorlatvezetővel. A mérések eredménye sok esetben grafikusan is feldolgozandó; a grafikon része a jegyzőkönyvnek. A mérési adatok feldolgozását excel tábla segítségével végezzék el, a vizsgán is ez lesz a követelmény. A kész jegyzőkönyvet (a nyers változattal együtt) legkésőbb a mérést követő gyakorlaton kell elfogadtatni a gyakorlatvezetővel. Ezután a hiányok pótlására még egy hét áll rendelkezésre. A mérési jegyzőkönyveket az elfogadás után is meg kell őrizni és a vizsgán a vizsgáztató kívánságára be kell tudni mutatni!
A gyakorlatok teljesítésének elismerése, a mulasztások pótlása
A félév elismerésének első feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Ezt az elfogadott jegyzőkönyvek igazolják. Mulasztás esetén másik csoportnál megszervezhető a pótlás. Amennyiben erre nem kerül sor a mulasztott gyakorlat pótlása kölcsönvett adatok felhasználásával elkészített jegyzőkönyvvel és 2 héten belüli részletes beszámolással történik, a jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján.
Három hetet meghaladó hiányzás esetén — bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadásáról vagy a félévi aláírás megtagadásáról.
Valamennyi gyakorlat elméleti része (az oktatási szünetek miatt elmaradtaké is) beletartozik a vizsga anyagába.
A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése
A gyakorlatokon készülten kell megjelenni. Ez minimálisan az elvégzendő gyakorlatok leírásának a jegyzetből történő elolvasását jelenti, amit a gyakorlatvezető alkalmanként ellenőrizhet.
A tantermi előadások anyagának követését a gyakorlatokon tanultakkal együtt két alkalommal ellenőrizzük: ez az ún. évközi tanulmányi ellenőrzés (vagy demonstráció). A félév elismerésének második feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Idő

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Bevezetés. Az élő anyag szerkezete. Víz, makromolekulák, fehérjék, fehérjetekeredés. I/2, I/3.1, I/3.4, I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.02.08. 01_Bevez4_120209RR.pdf  
2 Sugárzások. Hőmérsékleti sugárzás, abszorpció, szóródás, visszaverődés, az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika. II/1, II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VIII/2.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.02.15. Sugarzasok_KMEloadasRR.pdf  
3 Lumineszcencia. Fényforrások, a lézer, a lumineszcencia alapjelenségei, polarizáció, anizotrópia. II/2.2.4, II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, VI/3.3, IX/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.02.22. 03_Lumineszcencia_KM110215R.pdf  
4 Röntgensugárzás. Előállítás, spektrum, kölcsönhatás az anyaggal, rtg. krisztallográfia. II/3.1, VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Fidy Judit) 2012.02.29. FJ-2012-02-27-Rtg2.pdf  
5 Radioaktivitás, dozimetria. Magsugárzások, az izotópos diagnosztika és terápia alkalmazásának alapjai, dózisfogalmak, detektorok. II/3.2, II/4.1, II/4.2, II/4.3, VIII/3.2, VIII/4.4 (Dr. Smeller László) 2012.03.07. Magsugarzasok2012_elmondott.pdf  
6 Hang, ultrahang. Jellemzők, előállítás, orvosi alkalmazások fizikai alapjai, visszaverődés (echo), Doppler effektus. II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kaposi András) 2012.03.21. 2012-03-21_uh_KAD.pdf  
7 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Spektroszkópiák (abszorpciós, fluoreszcencia, FRET, CD, tömegspektrometria, mágneses rezonancia), mikroszkópiák. VI/3.1, X/1.1, X/2, X/4.1, X/5 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.03.28. 07_BiomolRendszVizsg_KM110322R.pdf  
8 Termodinamika, transzportfolyamatok. Főtételek, entrópia statisztikus értelmezése, reverzibilitás, irreverzibilis folyamatok, diffúzió, Brown mozgás, ozmózis III/2, III/3 (Dr. Zrínyi Miklós) 2012.04.11. termodinamika_ZM.pdf  
9 A vérkeringés és szívműködés biofizikája. Áramlástan, érrendszer, a szívciklus, a szív munkája III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.04.18. Transzport_Keringes_Sziv_090401R4.pdf  
10 Bioelektromos jelenségek. Membránszerkezet, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, elektromos diagnosztikai és terápiás módszerek. III/4. () 2012.04.25. bioelektronika_2012.pdf  
11 Szenzoros működés. A látás és hallás biofizikája. Érzékszervi receptorok. A szem optikája, színlátás. A belső fül szerkezete, halláselméletek. IV. (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.05.02. Szenzor_Szem_Ful.pdf  
12 Izomműködés. Izomszerkezet, működés, szabályozás. V/1.3, V/1.4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.05.09. Izom_090506_CR.pdf  
13 A biológiai mozgás molekuláris alapjai. Biofizikai kutatások az orvostudományban. Motorfehérjék, kemomechanikai transzdukció. Intézeti kutatások. V/1.1, V/1.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.05.16. Citoszkeleton  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

listázás csoportok szerint | listázás gyakorlatok szerint

2010.03.15. 09:45‑12:00 F1
2010.03.16. 13:45‑16:00 C1
2010.03.17. 12:00‑14:15 E1
2010.03.17. 14:25‑16:40 A1
2010.03.18. 10:00‑12:15 G1
2010.03.18. 12:45‑15:00 D1
2010.03.19. 08:00‑10:15 B1
2010.03.19. 11:00‑13:15 H1
2010.03.22. 09:45‑12:00 F3
2010.03.23. 13:45‑16:00 C3
2010.03.24. 12:00‑14:15 E3
2010.03.24. 14:25‑16:40 A3
2010.03.25. 10:00‑12:15 G3
2010.03.25. 12:45‑15:00 D3
2010.03.26. 08:00‑10:15 B3
2010.03.26. 11:00‑13:15 H3
2010.04.05. 09:45‑12:00 F2
2010.04.06. 13:45‑16:00 C2
2010.04.07. 12:00‑14:15 E2
2010.04.07. 14:25‑16:40 A2
2010.04.08. 10:00‑12:15 G2
2010.04.08. 12:45‑15:00 D2
2010.04.09. 08:00‑10:15 B2
2010.04.09. 11:00‑13:15 H2

Vizsga

Vizsga

     ÁOK, FOK és GyK hallgatók biofizika vizsganapjai

a 2011/2012. tanév II. felében

 

    Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 29-ig tart.

A vizsga beugró írásbeli és szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgát tehet, aki az írásbelin legalább 50 %-os teljesítményt nyújtott. Ha valaki a szóbelin megbukik, az írásbelit is meg kell ismételni. Az utóvizsgán az esetleges vizsgakedvezmények érvényüket vesztik.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 22, 25, 29, június 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. GyTK hallgatóknak május 21, 24, 31, június 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28. Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszak tartama alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk az.alábbi napokon 14 órától: május 21, 24, 29, 31, június 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, augusztus 21, 27.

Verseny

Verseny

   
ÁOK              
Név Csoport Gyakorlatvezető A B össz:    
Galambos Máté D3 Veres 95 67 162 I  
Kugler Szilvia C3 Voszka 70 80 150 II  
Horváth Andor G2 Balog 56 87 143 III  
Kovalovszki Bálint A1 Somkuti 65 72 137 III  
Varga Vince C3 Voszka 98 34 132 beugró  
Sváb Gergely B3 Csik 50 81 131 beugró elmélet
Schadl Kornél A2 Herényi 67 56 123 beugró elmélet
Nyilas Nóra G2 Balog 44 77 121 beugró elmélet
Fazekas Tamás B1 Cserta 67 53 120 beugró elmélet
Sziráki András E3 Pongor 68 49 117 beugró  
Szabó Gergő H3 Kiss 56 55 111 beugró  
Varga Regina G2 Balog 53 52 105 beugró  
Molnár Dávid H1 Osváth 56 48 104 beugró  
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Archív

Archív

Képlettár

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Orvosi biofizika vizsgatételek 2012 [pdf] 2024.06.12.