Demonstrátori munka 2021-2022

Leírás

Általános információk

A 2020/21-es tanévtől a jelentkezés pályázati rendszerben történik. A jelentkezési határidő a nyári vizsgaidőszak utolsó napja. A pályázatok bírálatát az illetékes kar dékánja végzi.

Jelentkezés karok szerint az adott formanyomtatványokon lehet:

ÁOK: https://semmelweis.hu/aok/oktatas/osztondij-palyazat/

FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/hallgatoi-hirek/palyazati-felhivasok-hallgatoknak/

GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/2023/05/felhivas-demonstratori-megbizasok-elnyeresere-2023-2024-tanev/

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat határidőig a Biofizikai Intézetben kérjük leadni vagy szkennelve emailben a biofizika@med.semmelweis-univ.hu címre elküldeni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023 JÚLIUS 7.

 

A demonstrátori munka feltételei és szabályai a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben

A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása valamely oktatási szervezeti egység oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.

Ki lehet demonstrátor?

a)    Demonstrátori megbízásra az a másod- vagy felsőbb éves hallgató pályázhat, aki     
b)    az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el,
c)    biofizikából már szigorlati vizsgát tett jeles (kivételes esetben jó) eredménnyel
d)    magatartása példamutató,
e)    átlagon felüli kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel rendelkezik,
f)     szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe.

A demonstrátor által ellátandó feladatok:
a)    gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: kísérleti berendezések működésének ellenőrzése, kalibrálása, vizsgálati minták előkészítése),
b) a gyakorlatvezető oktató munkájának segítése a gyakorlati órán,

c) részvétel az előadások technikai előkészítésében (bemutatások, illusztrációs anyagok előkészítése)

d) asszisztálás az előadásokon

e) részvétel a demonstrációk és tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában,

f) közreműködés új gyakorlati oktatási és kutatási módszerek kidolgozásában, bevezetésében.

A demonstrátori munka szabályai:

·      Minden gyakorlati csoportban legfeljebb egy demonstrátor dolgozhat

·      Csoport váltás a félév során nem megengedett.

·      A félév során a demonstrátor legfeljebb három alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról (Ha valaki vállal demófelügyeletet annak négy hiányzás megengedett)

Az aláírás megszerzésének feltétele:

A megengedettnél nem több hiányzás

Aktív részvétel (gyakorlatvezető megítélése szerint) a gyakorlatokon