Biofizika 2. (GyTK) 2010-2011

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Félvezető áramköri elemek, Elektromos erősítő () 2011.02.03. Bioelektronika_2011_feb_1resz_38.pdf  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás, Megjelenítők () 2011.02.10. Bioelektronika_2011_feb_2resz_leadott_40.pdf  
3 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2011.02.17.  
4 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2011.02.24.  
5 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2011.03.03. Transzport.pdf  
6 Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül, A nyugalmi membránpotenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2011.03.10. nyugpot.pdf  
7 Membránpotenciál-változások az ingerküszöb alatt, Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2011.03.17. potvalt.pdf  
8 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2011.03.24. erzekeles2010.pdf   EKG.pdf  
9 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek (Dr. Herényi Levente) 2011.03.31. II_9ossz.pdf  
10 Mikroszkópos módszerek (Dr. Herényi Levente) 2011.04.07. II_10ossz.pdf  
11 Áramlási citometria és sejtszeparálás (Dr. Herényi Levente) 2011.04.14. II_11ossz.pdf  
12 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2011.04.28. Spektroszkopia6_2011.pdf  
13 Rádióspektroszkópiai módszerek () 2011.05.05.  
14 Egyéb szerkezet vizsgáló módszerek (Dr. Herényi Levente) 2011.05.12.  

Vizsga

Vizsga

Az év végi vizsgaidőszak május 16-tól június 30-ig tart.(GyTK: június 24-ig)
A vizsganapok GyTK hallgatóknak május 18, 20, 25, 27, június 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24. Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.
Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség.
A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. istvan.voszka@eok.sote.hu e-mail cím).
A vizsga 8.30 -kor kezdődik.
A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszak tartama alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk az.alábbi napokon 14 órától: május 16, 18, 23, 25, 30, június 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27, 29 augusztus 22, 29.

 

Verseny

Verseny

Eredmények:

 

GyTK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B összesen  
Somlyay Máté A2 Agócs Gergely 97 86 183 I. helyezett
Laczko Dávid B1 Blasko Katalin 69 62 131 III. helyezett
Nagy Bianka D2 Mihályi Márta 72 51 123 III. helyezett
Nagy Bálint D2 Mihályi Márta 62 61 123 III. helyezett
Tóth Szilvia D2 Mihályi Márta 79 43 122 III. helyezett
Radák Fanni C2 Mihályi Márta 62 50 112 példa + elmélet 5
Szalai Klaudia D2 Mihályi Márta 59 41 100 példa 5