Orvosi fizika alapjai 2010-2011

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelezően választható

Időrendi besorolása: első szemeszter

Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 1 óra szeminárium. Összesen 28 óra.

A rendelkezésre álló órakeretet kétheti váltásban tantermi előadások (2 óra), illetve kiscsoportos szemináriumok (2 óra) formájában tervezzük felhasználni. A szemináriumokon az előadott témák megbeszélése és elmélyítése történik példamegoldásokon keresztül.

Kreditszám: 3 kredit (ÁOK) vagy 2 kredit (FOK)

A tárgy meghírdetője: Dr. Smeller László habil. egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy előadói illetve szemináriumvezetői: a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársai

Tantárgyi előfeltétel: nincs

A szorgalmi időszakban: A foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

Pótlási lehetőségek: Az elmulasztott szemináriumok pótlása a héten belül lehetséges más csoportnál, a szemináriumvezetővel történő egyeztetés után.

A félév végi aláírás követelményei: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat.

A félév zárása: gyakorlati jegy

Jegyet megajánlunk a tanulmányi ellenőrzéseken elért eredmények alapján: azok átlaga. Ennek javítása lehetséges szóbeli vizsga keretében.

Sikertelen tanulmányi ellenőrzés(ek) pótlása: dec 21.-én 14:00-kor a Szentgyörgyi teremben.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy áthidaló kurzus a gimnáziumi előképzés és az orvosegyetemi elvárások között. A középiskolai természettudományos oktatás heterogenitása és háttérbe szorulása miatt sajnos a felsőfokú oktatásban vált szükségessé az alapismeretek összefoglalása, és esetleges pótlása. Erre a 2. szemeszteri kötelező tárgy keretében nincs lehetőség.

A tárgy oktatása során azokat a legfontosabb fizikai alapokat foglaljuk össze, amelyekre a 2. szemeszteri Orvosi fizika című kötelező tárgy ismeretanyaga épül. A témákat a középiskolai tananyagból ennek megfelelően szelektáltuk és csoportosítottuk.

A tárgy felvételét minden hallgatónak ajánljuk, különösen azoknak, akik nem érettségiztek fizikából. Kivételt csak az átlagosnál sokkal alaposabb fizikai ismeretekkel rendelkezők képezhetnek.

Előadások

Előadások

1 Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia (Dr. Herényi Levente) 2010.09.13. feladat3_hallg_I_II.pdf  
2 Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooke-törvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika (Dr. Herényi Levente) 2010.09.20. masodik01.pdf  
3 Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék (Dr. Herényi Levente) 2010.09.27. dinfel_hallg_I_II.pdf  
4 Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz (Dr. Herényi Levente) 2010.10.04. harmadik01.pdf  
5 A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok (Dr. Herényi Levente) 2010.10.11. feladat2_hallg_I-II.pdf  
6 Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség () 2010.10.18. vill1.pdf  
7 Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér () 2010.10.25. vill2.pdf   villfel_hallg2.pdf   villfel_hallg1.pdf  
8 Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram () 2010.11.01.  
9 A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre (Dr. Smeller László) 2010.11.08. Atomfizika_feladatok.pdf   A_mikrovilag8_2010_jav.pdf  
10 Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok (Dr. Smeller László) 2010.11.15. A_mikrovilagII_2010_4.pdf   Magfizika_feladatok09.pdf  
11 Bomlástörvény (Dr. Smeller László) 2010.11.22. A_mikrovilagIII_2010_5_elmondott.pdf   AlapozoFizika_feladatok_bomlasok_2010_1.pdf  
12 Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folydékkristályok 2010.11.29. SokatomosRendszerekI_2010_4.pdf  
13 Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor () 2010.12.06. vill3.pdf  
14 Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség (Dr. Herényi Levente) 2011.09.14. elso01.pdf