Biofizika 1. (GyTK) 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Az első 3 gyakorlat jegyzőkönyvéhez segítség itt:

Mikroszkóp

Refraktométer

Méréstechnika

A későbbi gyakorlati jegyzőkönyvekhez ellenőrző lista ittt

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Bevezető; Matematikai alapok (Dr. Herényi Levente) 2014.09.09.  
2 Amit a középiskolai fizika tanulmányokból tudni illik (Dr. Herényi Levente) 2014.09.16. dinamika.pdf  
3 A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv; A geometriai optika alkalmazásai (Dr. Agócs Gergely) 2014.09.23. Snell-torveny.pdf   geometriai_optika_2014.pdf  
4 Hullámoptikai alapok; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2014.09.30. hullam_optika_2014.pdf  
5 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2014.10.07. sug_2014.pdf  
6 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások; Alkalmazások (Dr. Bozó Tamás) 2014.10.14. Bozo_atomi_kh_AFM_handout.pdf  
7 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2014.10.21. atom_2014.pdf  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2014.10.28.  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2014.11.04. abszorpcio_homersekleti.pdf  
10 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2014.11.11. lumineszcencia.pdf  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2014.11.18. folykrist2014.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Agócs Gergely) 2014.11.25. Az_elo_anyag_szerkezeti_egysegei_HU_20131203.pdf   Gyok_EA_20121127.pdf  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2014.12.02. Gyok_Magsug_2014_11.pdf  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Bozó Tamás) 2014.12.09.  

Vizsga

Vizsga

            A második évközi tanulmányi ellenőrzést (demonstrációt) a november 17-én kezdődő hét gyakorlatán tartjuk.

            E felmérés tárgya mindaz, amit okt. 13. és nov. 14. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak.

módja:a fenti anyagból feltett kérdések írásbeli megválaszolása. A válaszadás ideje 30 perc.

Azok számára, akik a demonstrációt nem írták meg, vagy nem teljesítették sikeresen, pótlást szervezünk. Ennek helyszíne a Szent-Györgyi előadóterem, időpontja december 2-án (kedden) 18:30.

Pót-pótdemonstráció az első, második, vagy mindkét demonstráció anyagából december 9-én (kedeen) 18:30-kor lesz a Szent-Györgyi előadóteremben.

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órakor a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

december 15, 23, január 5, 12, 19, 26.

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK kollokvium tételek 2014. [pdf] 2024.05.21.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2   Mikroszkóp: 16 további feladatok
3 98,l 99, 100 Refraktometria: 18 további feladatok
4    
5   Mikroszkópia II: 17
6 25, 26 további feladatok
7   Fényabszorpció
8   A szem optikája
9 1-5, 7 Nukleáris alapmérés
10 19, 20  
11 13, 14, 15 Gamma abszorpció: 24
12    
13 24-28, 30  
14 21, 22, 23  

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/feladatok01.pdf
 

képlettár