Orvosi biofizika I. 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Az évközi számonkérés a gyakorlatokon, folyamatosan, írásban, heti rendszerességgel kitöltött rövid tesztek formájában történik, melyek az előző heti gyakorlat anyagából tartalmaznak kérdéseket. Az így szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése. Sikertelen vagy elmaradt számonkérés pótlására nincsen lehetőség, de azok számára, akik minden gyakorlaton részt vettek, a három leggyengébb eredményt az értékelésnél nem vesszük figyelembe. Akik egyszer hiányoztak, azok esetében a két, akik kétszer hiányoztak, azoknak csak egy leggyengébb eredmény nem kerül beszámításra. Akinek az értékelt számonkérések átlageredménye nem éri el a 40%-t, annak a félév aláírását az intézet megtagadja.
Azokból a gyakorlatokból írt tesztek, amelyekből már minden csoport megírta a tesztet a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban és az ő segítségével megtekinthetők.
 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
A leckekönyv aláírásának feltételei: 1.) az értékelésbe beszámított évközi számonkérések átlaga ne legyen 40% alatt; 2.) a gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el); 3.) a csoport által elvégzett gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium (írásbeli beugró teszt + szóbeli). A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is. A beugró alól mentességet kaphat az, akinek az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 75 %.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján. A vizsgán be kell mutatni a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által aláírt jegyzőkönyveket.

Az első 3 gyakorlat jegyzőkönyvéhez segítség itt:

Mikroszkóp

Refraktométer

Méréstechnika

A későbbi gyakorlati jegyzőkönyvekhez ellenőrző lista itt

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. (II/1) (Dr. Kaposi András) 2014.09.10. 2014-09-10_bevezetes_KAD.pdf  
2 A fény biofizikája. (II/2.1.5, II/2.1.6, II/2.1.7, II/2.1.8, II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, VIII/2.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.09.17. 02_Feny4_KM140917.pdf  
3 A fény terjedése és kölcsönhatásai I. II/2.1.1, II/2.1.2, II/2.1.3, II/2.1.4,VI/2.1, VI/2.2, VIII/2.1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.09.24. Optika4_KM140924.pdf  
4 A fény terjedése és kölcsönhatásai II. (II/2.1.7, IV/2, VI/2.3.4, VI/2.3.5) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.10.01. Optika_Szem4_KM140930.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi illetve molekuláris kölcsönhatások. (I/1.1, I/1.2, I/1.3, I/1.4, I/2, X/2) (Dr. Kiss Balázs) 2014.10.08. anyagszerk4_AFM_20141008_KB_HU_net.pdf  
6 Sok részecskéből álló rendszerek leírása. (I/3) (Dr. Fidy Judit) 2014.10.15. 2014Okt15Boltzmann2.pdf  
7 Fény kölcsönhatása az anyaggal: szórás, abszorpció, emisszió (II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.10.22. 07_Szoras_Abszorpcio_Emisszio4_KM141021.pdf  
8 Lumineszcencia (II/2.2.4, VI/3.3, X/1.1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.10.29. 08_Lumineszcencia4_KM141029.pdf  
9 Lézer (II/2.2.5, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.11.05. 09_Lezer4_KM141105.pdf  
10 A fluorszcencia orvosbiológiai alkalmazásai (VI/4, X/1.1, X/3.1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.11.12. 10_Fluoreszcencia_alkalmazasok4.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák. (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2014.11.19. 2014_AtommagSugarzasok3.pdf  
12 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2014.11.26. MagsugarzasokDozimetria2014_ver4.pdf  
13 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera. (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2014.12.03. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2014_ver14.pdf  
14 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása, Fourier felbontása, Elektromos alapáramkörök. Félvezető áramköri elemek. Jelátalakítás, jelszelektálás, megjelenítők. (Dr. Kaposi András) 2014.12.10. 2014-12-10_jelfeldolgozas_KAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

A félévi kollokvium beugró írásbeli része a félévközi tesztekhez hasonlóan számítógépen megírt teszt lesz. A hallgatók 30 tesztkérdést kapnak és 30 perc áll rendelkezésükre a válaszadásra. Ezen a teszten legalább a pontok 50 %-át el kell érni ahhoz, hogy tovább mehessenek a szóbelire. A beugró alól mentesül az akinek a számításba vett tesztek átlageredménye legalább 75 %-os. A szóbelin egy gyakorlati és két elméleti tételt, valamint egy számolási feladatot húznak. A szóbelire legalább fél óra felkészülési idejük van.

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órakor a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

december 15, 23, január 5, 12, 19, 26.

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk, amelyen a részvétel feltétele, hogy az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 70 % legyen (az első félves eredmény kiváltható a félévi vizsga eredményével).

Dokumentumok

Dokumentumok

kollokviumi tételek 2014-15 [doc] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét ÁOK     Gyakorlatokhoz
1        
2 25, 26     Mikroszkóp: 16, további feladatok
3 8, 9, 19, 20     Refraktometria: 18, további feladatok
4        
5       Mikroszkópia II: 17
6 54     további feladatok
7 1-5, 7     A szem optikája
8       Fényabszorpció
9       Nukleáris alapmérés
10 13, 14, 15      
11       Gamma abszorpció: 24
12 30-36, 39      
13 43, 44      
14 37      

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

képlettár