Biofizika 1. (GyTK) 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 2 óra előadás + 3 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 70 óra.

Előadás: Kedd 11:00 - 12:40 között a Békésy előadóteremben.

Kreditérték: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2016.09.14.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatása kötelező, de ezt Intézetünkben legfeljebb csak esetenként ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni. A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) az alábbi kinyomtatott jegyzőkönyv űrlap első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául is.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2018z.doc

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”, de ennek alapján 1-5-ig terjedő osztályzat is adandó.

2. A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész) gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3. A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek) kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a mások által korábban elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, de a számítógép használata egyébként kiemelten javasolt. Aki ezt valamilyen oknál fogva nem tudja megoldani, annak milliméterpapíron kell elvégeznie a grafikus ábrázolásokat. Ettől eltérő megoldásokat nem fogadunk el.

4. Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán szereplő feladatokat kérjük számon.
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu05.pdf

5. A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6. A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész) a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

1. Valódi pótlás: a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésével.

2. Jegyzőkönyv pótlás (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton): A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés, amennyiben a részvétel elmulasztása nem hivatalos szünnap miatt történt, hiányzásnak számít.

Félévközi tanulmányi ellenőrzések (demonstrációk)

Félévenként 2 demonstrációt tartunk az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban az 5. és 9. héten. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Itt kell megjegyezni, hogy a tananyag elsajátításához a segédanyagok mindegyike szükséges, tehát sok esetben a tankönyv használata nélkül csupán a feltöltött vázlatokból nem lehet felkészülni. A kidolgozási idő 30 perc, a megszerezhető maximális pontszám demonstrációnként 50. Az első demonstráció anyaga az 1.-4. hét előadásai és a bevezető gyakorlat valamint az első 3 hetes ciklus (1.-4. hét) gyakorlatai. A második demonstráció anyaga az 5.-8. hét előadásai és a második 3 hetes ciklus (5.-7. hét) gyakorlatai.

Demonstráció pótlása

Első pótlási lehetőség. A 13. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából. Ezen azok is részt vehetnek, akik javítani szeretnék korábbi eredményeiket, de a részvétel a korábbi eredmények törlésével jár ezért itt összesen 100 pont szerezhető.

Második pótlási lehetőség. A 14. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából, csak az aláírás megszerzése érdekében. A részvétel itt is a korábbi eredmények törlésével jár és összesen 100 pont szerezhető.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

A félév végi aláírás feltételei

1. Az "Biofizika fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. Az előadások minimum 75 %-án való részvétel.

3. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

4. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

5. A félévközi 2 demonstráción összesen vagy a pótdemonstrációk egyikén legalább 50 pont elérése.

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félév-végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része lehet a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt. Amennyiben a vizsgáztató olyan alapvető javításra ítélt jegyzőkönyvet talál, amelyen a javítás nyomai nem látszanak, a vizsga megkezdését nem engedélyezi.

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha bármelyik részjegy 1, akkor a vizsga jegye 1.

 

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Vizsgakedvezmények

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontokat mind megszerzi és a demonstrációk összpontszáma a legalább 70 pont, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania.

Ha a két demonstráció összege legalább 80 pont, akkor az előző részben említett 3 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

 


 

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
 

Telemedicina jegyzet [pdf]  
   
   
   
   
   


 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; (Dr. Herényi Levente) 2018.09.11.  
2 A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv (Dr. Herényi Levente) 2018.09.18. optika01_2018.pdf  
3 A hullámoptika összegzése; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2018.09.25. optika_02_2018.pdf  
4 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2018.10.02. foton_2018.pdf  
5 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2018.10.09. atom_2018.pdf  
6 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások; Alkalmazások (Dr. Bozó Tamás) 2018.10.16. Atomi_kolcsonhatasok_es_alkalmazasaik_GYOK_2018_BT.pdf  
7 Nemzeti ünnep 2018.10.23.  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2018.10.30. Boltzmann_2018.pdf  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2018.11.06. fekete_sug.xlsx   fekete_sug_2018.pdf  
10 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2018.11.13. lumineszcencia_2018.pdf  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2018.11.20. 2017_11_21_folykrist_VI.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Agócs Gergely) 2018.11.27. Agocs_1127.pdf  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2018.12.04. Gyok_Magsug_2018_14.pdf  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Bozó Tamás) 2018.12.11. Rontgen_Bozo_HUN_2018.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával. Ugyancsak hozza magával a mérési jegyzőkönyveit. Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek16 órakor:

December 17, 21
Január 2, 7, 14, 21, 28

Dokumentumok

Dokumentumok

Biofizika GYTK kollokviumi tételek 2018-2019 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2
 
  mértékegység-átváltás
képletátrendezés
3   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
4   Refraktometria: 18
további feladatok
5   feladatok a 2. ciklus gyakorlataihoz
6    
7 1-7  
8   Feladatok_Fenyabszorpcio.pdf
9 ,19, 20 Feladatok_SzemOptika.pdf
10 13, 14, 15 Feladatok_NuklAlap.pdf
11   Feladatok Polarimetria.pdf
12    
13 30-36, 39  
14 21, 22, 23  

további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

A gyakorlati jegyzet feladatgyűjteményéből feladott összes példa fontos.