Orvosi biofizika I. 2019-2020

Leírás

Általános információk

Általános információ (ÁOK őszi félév)

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Csütörtökön 12:50 – 14:00 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Orvosi biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2019.09.13.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

Mintatesztkérdések

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2019z.pdf

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2019z.pdf (mely csoportnak mikor van órája a hét során a Biofizika Intézetben)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2019z.pdf (mely csoport melyik héten melyik biofizikagyakorlatot csinálja)

A félév végi aláírás feltételei

1. Az "Orvosi fizika matematikai és fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

3. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félév végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). A gyakorlathoz megadott adatokat excelben kell feldolgozni. Ehhez nem kapnak előre elkészített táblázatot, csak megnyitják az excelt és beírják az adatokat. Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha valamelyik részjegy 1, akkor a végső jegy is csak 1 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok (előadásdiák, házi feladatok) a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján

Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Képlettár

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Sugárzások a medicinában. A sugárzások közös tulajdonságának jellemzésére használt mennyiségek és törvények. (Segítség az 1. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényabszorpció”, a „Gamma abszorpció” és a „Röntgen” gyakorlatokhoz.) II/1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.09.12. 2019_09_12_bevezetes_KM.pdf  
2 A fénysugárzással kapcsolatos jelenségek és a geometriai optika. Fermat-elv. Fényvisszaverődés, fénytörés sík és görbült felületeken, orvosi optikai eszközök, az emberi szem geometriai optikai megközelítésben. (Segítség a 2. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia I.”, a „Refraktometria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.1., II/2.1.2., VIII/2.1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.09.19. 2019_09_19_geometriai_optika_KM.pdf  
3 A hullámoptika mint modell. Huygens–Fresnel-elv. A legegyszerűbb fényinterferencia-kísérlet és következményei. Felbontóképesség. Fénypolarizáció. Színkeverés, színlátás. (Segítség a 3. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia I. II., a „Polarimetria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.3. - II/2.1.7. (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.09.26. 2019_09_26_hullamoptika_KM.pdf  
4 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? (Segítség a 4. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia II., a „Fényemisszió” és a „Polarimetria” gyakorlatokhoz.) 2019. 10. 03. (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.10.03. 2019_10_02_feny_hullam_reszecske_KM.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi és molekuláris kölcsönhatások. Atomi-erő mikroszkópia. (Segítség az 5. és 6. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Rezonancia” gyakorlathoz.) (I/1, I/2, X/2) (Dr. Kiss Balázs) 2019.10.10. anyagszerk_AFM_20191010.pdf  
6 Boltzmann eloszlás és alkalmazásai. Sokrészecskés rendszerek, folyadékkristályok. Kristályos szerkezet elektromos, termikus és optikai tulajdonságai. (Segítség a 7. és 8. tételek megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (I/3.1, I/3.2, I/3.3.1, I/3.3.5, I/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.10.17. 2019_10_17_Boltzmann_gaz_szilard_KM.pdf  
7 Őszi szünet 2019.10.24.  
8 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítség a 9. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényabszorpció” gyakorlathoz.) (II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.10.31. 2019_10_31_szoras_abszorpcio_KM.pdf  
9 A hőmérsékleti sugárzás és a lumineszcencia törvényszerűségei. Néhány példa az alkalmazásukra. (Segítség a 10. és 11. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.2.4, VI/3.3, VIII/2.2)
Helyszín: I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme (Korányi S. u. 2/a) (Dr. Veres Dániel)
2019.11.07. Therm_Lum_H_vds.pdf  
10 A fényerősítés alapjai. A lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai és orvosi alkalmazási lehetőségei. (Segítség a 12. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kaposi András) 2019.11.14. 2019-11-14_lezer_KAD.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (Segítség a 13. és 14. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2019.11.21. AtommagSugarzasok2019_ver10.pdf  
12 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (Segítség a 15. és 16. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2019.11.28. MagsugarzasokDozimetria2019_ver10.pdf  
13 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera (Segítség a 17. és 18. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2019.12.05. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2019_ver19.pdf  
14 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása. Fourier felbontás. Jelátalakítás, jelszelektálás. Erősítő, visszacsatolás, átviteli karakterisztika. (Segítség a 19. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés”, az „Erősítő”, az „Impulzusgenerátor”, a „Bőrimpedancia”, a „Coulter-számláló”, az „Audiometria”, az „EKG” és az „Áramlás” gyakorlatokhoz.) (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2019.12.12. 2019-12-12_jelfeldolgozas_KAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával.  Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 15 órakor lesznek a Biofizikai Intézet egyik gyakorlójában:
December 17, 30
Január 7, 14, 21, 28

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az intézet 3 karon és 3 nyelven oktat, a vizsgahelyek számának növelésére nincsen mód a vizsgaidőszak során.

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk (részletek később)

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2  

Mikroszkópia I: 16
további feladatok

Refraktometria: 18
további feladatok
3  
4 8, 9, 54
5 55 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz

Fényabszorpció

A Szem Optikája

Nukleáris Alapmérés
 
6 1-7
7  
8 25, 26 Feladatok Polarimetria.pdf
9 19, 20
10 13, 14, 15
11 30-36, 39

további feladaotok erősítő

 

12 42, 43, 44
13 37
14   Dozimetria: 41, 45, 47-51

további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

Erősítő: 13, 14, 15

A gyakorlati jegyzet feladatgyűjteményéből feladott összes példa fontos.