Biofizika (FOK) 2011-2012

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Óramegoszlás: heti 2.5 óra előadás + 3 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 77 óra.

Kreditérték: 5

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. Ehhez segítséget nyújt az Orvosi fizika alapjai című választható tárgy. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 20 tesztkérdés, ami számolási feladatokat is tartalmaz. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem ad helyes választ a kérdések legalább 50 %-ára, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BIOFIZIKA GYAKORLATOKHOZ (2010)

A gyakorlati munka rendje
Gyakorlataink időtartama: 135 perc. A gyakorlatok pontosan kezdődnek és pontosan fejeződnek be! A gyakorlatokra történő várakozás helye az első emeleti előtér (az üvegajtón kívüli terület). A gyakorlatvezető onnan hívja be a hallgatókat a megfelelő gyakorló helyiségbe. A laborokban enni és inni nem szabad. A dohányzás az egész épületben tilos. A folyosón tartózkodók kerüljék a hangoskodást. Ügyeljünk a rendre és a tisztaságra. A gyakorlat végén állítsuk vissza az óra elején talált rendet. A mérésekről egyénenként jól dokumentált, áttekinthető jegyzőkönyvet kell készíteni. Ehhez nyújt segítséget a jegyzetben található ”JEGYZŐKÖNYV MINTA”. A gyakorlat végén legalább a nyers jegyzőkönyvi adatokat be kell mutatni és. alá kell iratni a gyakorlatvezetővel. A mérések eredménye sok esetben grafikusan is feldolgozandó; a grafikon része a jegyzőkönyvnek.  A kész jegyzőkönyvet (a nyers változattal együtt) legkésőbb a mérést követő gyakorlaton kell elfogadtatni a gyakorlatvezetővel. Ezután a hiányok pótlására még egy hét áll rendelkezésre. A mérési jegyzőkönyveket az elfogadás után is meg kell őrizni és a vizsgán a vizsgáztató kívánságára be kell tudni mutatni!

A gyakorlatok teljesítésének elismerése, a mulasztások pótlása
A félév elismerésének első feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Ezt az elfogadott jegyzőkönyvek igazolják. Mulasztás esetén másik csoportnál megszervezhető a pótlás. Amennyiben erre nem kerül sor a mulasztott gyakorlat pótlása kölcsönvett adatok felhasználásával elkészített jegyzőkönyvvel és 2 héten belüli részletes beszámolással történik, a jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján.
Három hetet meghaladó hiányzás esetén — bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadásáról vagy a félévi aláírás megtagadásáról.
Valamennyi gyakorlat elméleti része (az oktatási szünetek miatt elmaradtaké is) beletartozik a vizsga anyagába.
A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése
A gyakorlatokon készülten kell megjelenni. Ez minimálisan az elvégzendő gyakorlatok leírásának a jegyzetből történő elolvasását jelenti, amit a gyakorlatvezető alkalmanként ellenőrizhet.
A tantermi előadások anyagának követését a gyakorlatokon tanultakkal együtt két alkalommal ellenőrizzük: ez az ún. évközi tanulmányi ellenőrzés (vagy demonstráció). A félév elismerésének második feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Időpontjuk az 6 ill. a 11. héten lesz, pótlási lehetőség a 8. ill. a 13 héten. Ezek eredményeit a vizsgáztató is megkapja.
A tanulmányi versenyen való rés

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; abszorpció, szóródás, visszaverődés; (Dr. Csik Gabriella) 2012.02.07. biofiz12_1.pdf  
2 Hőmérsékleti sugárzás jellemzői és a jelenség leírása; az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika; Lumineszcencia 1: a jelenség leírása, jellemzői (Dr. Csik Gabriella) 2012.02.14. biofiz12_2.pdf  
3 Lumineszcencia 2: fényforrások; a lézerek működési elve és orvosi alkalmazási területei. (Dr. Csik Gabriella) 2012.02.21. biofiz12_3.pdf  
4 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, a röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Csik Gabriella) 2012.02.28. biofiz12_4.pdf  
5 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; CT alapelv, generációk. (Dr. Csik Gabriella) 2012.03.06. biofiz12_5.pdf  
6 Magsugárzások: fajtái, jellemzői az izotópos nyomjelzés alapjai (Dr. Csik Gabriella) 2012.03.13. biofiz12_6.pdf  
7 Izotópdiagnosztika: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai, gamma-kamera, SPECT, PET alapelve; sugárterápia. (Dr. Csik Gabriella) 2012.03.20. biofiz12_7.pdf  
8 Ionizáló sugárzások dozimetriája: fizikai és biológiai dózisfogalmak; mag- és röntgensugárzás detektorok. (Dr. Csik Gabriella) 2012.03.27. biofiz12_8.pdf  
9 Hang – Ultrahang (UH): jellemzőik; az UH előállítása, orvosi alkalmazásának fizikai alapjai; visszaverődés (echo), Doppler effektus. (Dr. Csik Gabriella) 2012.04.10. 2012-03-21_uh_KAD-1.pdf  
10 Áramlási jelenségek 1: folyadékok és gázok áramlása csövekben, a törvények alkalmazása élő rendszerekben (vér- és levegőáramlás) (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2012.04.17. FOKtransz11_1.pdf  
11 Áramlási jelenségek 2: a diffúzió jelensége és szerepe az élő szervezetben, ozmózis. (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2012.04.24. FOKtransz11_2.pdf  
12 Bioelektromos jelenségek: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése, az ingerületi állapot leírása, az elektromos diagnosztikai és terápiás módszerek alapjai. (Dr. Csik Gabriella) 2012.05.08. biofiz12_12.pdf  
13 Érzékelési jelenségek: a hallás és a látás biofizikai alapjai. (Dr. Csik Gabriella) 2012.05.15. biofiz12_13.pdf  

Vizsga

Vizsga

     ÁOK, FOK és GyK hallgatók biofizika vizsganapjai

a 2011/2012. tanév II. felében

 

    Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 29-ig tart.

A vizsga beugró írásbeli és szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgát tehet, aki az írásbelin legalább 50 %-os teljesítményt nyújtott. Ha valaki a szóbelin megbukik, az írásbelit is meg kell ismételni. Az utóvizsgán az esetleges vizsgakedvezmények érvényüket vesztik.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 22, 25, 29, június 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. GyTK hallgatóknak május 21, 24, 31, június 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28. Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszak tartama alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk az.alábbi napokon 14 órától: május 21, 24, 29, 31, június 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, augusztus 21, 27.

Verseny

Verseny

FOK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B    
Hegyi Ferenc FOK5 Szigeti Krisztián 68 75 143 I
Diriczi Tamás FOK6 Kovács 70 58 128 II
Sinkovics Endre FOK6 Kovács 40 75 115 beugró

 

Archív

Archív

Képlettár