Biofizika 2. (GyTK) 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján. A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta (3. melléklet) első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje (ÁOK, GYTK):

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész)a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

7.      Hiányzás pótlása másik csoportban mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésévellehetséges.

8.      Hiányzó jegyzőkönyv pótlása (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton) a saját gyakorlatvezető által adott mérési adatokkal oldható meg, de hiányzásnak számít.

9.      Háromnál több „Nem felelt meg”minősítésű jegyzőkönyv esetén a félév nem irható alá.

10.  A vizsgán az összes jegyzőkönyvet be kell mutatni. Javítatlan hibák esetén eggyel rosszabb vizsgajegy adandó.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu04.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2017t.doc

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

A 6. és 10. héten 30 perces központi demonstráció. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Pótlási lehetőség a 13. továbbá a 14. héten.

Az első demonstráció anyaga az 1-5. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6-9. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai. A pótlás csak a teljes anyagból lehetséges.

Mindkét demonstráción a maximális 50-50 pontból összesen legalább 50 pont szükséges a félévi aláíráshoz. Amennyiben ez nem sikerül a pótláskor új számítás kezdődik, és 100 pontból kell legalább 50 pontot elérni.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Vizsgák:

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által. Az a hallgató aki az első két részben nem éri el a minimumkövetelményeket kizárja magát a további vizsgázás lehetőségéből és elégtelen osztályzattal távozik.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2017.02.02.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás (Dr. Herényi Levente) 2017.02.09.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Herényi Levente) 2017.02.16.  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2017.02.23. 2017_02_23_izotop_VI.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2017.03.02. transz_2017_1_3.pdf  
6 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2017.03.09.  
7 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2017.03.16.  
8 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.03.23. 2017_03_23_membrpot_hu_a_CsG.pdf   2017_03_23_membrpot_hu_b_CsG.pdf  
9 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.03.30. 2017_03_30_erzekeles_CsG.pdf  
10 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Schay Gusztáv) 2017.04.06. HU_szediment_elfo_2.pdf  
11 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2017.04.20. Spektroszkopia12_2017.pdf  
12 Tömegspektrometria (Dr. Agócs Gergely) 2017.04.27. 2017_04_27_tomegspektrometria_AG.pdf  
13 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Schay Gusztáv) 2017.05.04. 2017_05_04_radio_spektroszkopia_SG.pdf  
14 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba Kötelező olvasmány: http://index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/ (Dr. Herényi Levente) 2017.05.11.  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció mindkét demonstráció anyagából:
Május 9-én 18 órakor. az EOK Szent-Györgyi előadótermében.

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk biofizika konzultációt:

Május 16, 22, 29
Június 6, 12, 19, 28

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsgák 8:30-kor kezdődnek. Jegyzőkönyvek és index hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

 

Verseny

Verseny

A 2016/17 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2017. május 3. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak a B részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

 

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Eredmény:
 

Varga Tamás GyTK B1 I. helyezés

 

Archív

Archív

Képlettár

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 82, 83 további feladaotok erősítő
3   További feladatok Röntgen
4 61, 85, 88  
5 37, 43, 44  
6 56, 57, 59 Impulzugenerátor: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
7   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
8   további feladatok izotópdiagnosztika
9 73, 74 további feladatok EKG
10    
11    
12    
13    
14