Biofizika 2. (GyTK) 2019-2020

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.
A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2020t.pdf

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton történő feltöltésével történik. (Súlyos informatikai probléma esetén, egy héten belül papír alapon is benyújtható.)

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat.

5. A gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak alapján történik:

- 3 évközi dolgozat jegyei; a 4 hetes mérési ciklusonként történő írásbeli számonkérés (alkalmanként 5 kérdés, 30 perc) - hiányzás esetén a pótlás a gyakorlatvezetőnél szóbeli felelettel.

- A beadott jegyzőkönyvek minősítése. (A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve.)

- A gyakorlaton végzett munka, felelés stb. minősége.
Mivel itt az egész félév teljesítményét értékeljük, külön javítási lehetőség nincs. (Elégtelen gyakorlati jegy esetén aláírás sem adható.)

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020t_jan22.pdf

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. A "Biofizika fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. Legalább elégséges (2) gyakorlati jegy.

Félév-végi számonkérés (kollokvium, „vizsga”, valójában beszélgetés biofizikai témákról)

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). A gyakorlathoz megadott adatokat excelben kell feldolgozni. Ehhez nem kapnak előre elkészített táblázatot, csak megnyitják az excelt és beírják az adatokat.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt (egy lapon), amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Tehát a hallgatótól nem a „lecke” felmondását várjuk el, hanem értő magyarázatokat.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha bármelyik részjegy 1, akkor a vizsga jegye 1.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2020.02.06.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás, (Dr. Herényi Levente) 2020.02.13.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Orosz Ádám) 2020.02.20. Hang_UH_Orosz_Adam_HUN_honlapra.pdf  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2020.02.27. 2020_02_27_izotop_VI.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2020.03.05. transz_2020_1_3.pdf  
6 Rektori szünet 2020.03.12.  
7 Tavaszi szünet 2020.03.19.  
8 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2020.03.26.  
9 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, (Dr. Herényi Levente) 2020.04.02.  
10 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.04.09. membranpot2020a.pdf   membranpot2020b.pdf  
11 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.04.16. erzekeles2020.pdf  
12 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2020.04.23. Spektroszkopia15_2020.pdf  
13 Tömegspektrometria (Dr. Agócs Gergely) 2020.04.30. MS_diasor   MS_HU_1_Intro.mp4   MS_HU_2_General.mp4   MS_HU_3_IonSources.mp4   MS_HU_4_MassAnalyzers.mp4  
14 Rádióspektroszkópiai módszerek. Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Schay Gusztáv) 2020.05.07. RadioSpectroscopy_HU.pdf   Sedimentation_Elfo_HU.pdf   kiegeszites_zeeman.jpg  
15 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba Kötelező olvasmány: http://index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/ (Dr. Herényi Levente) 2020.05.14.  

Vizsga

Vizsga

Az online  vizsga szabályai:          

1.       A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet, telefon). Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő.  

Az eszköz kamerájának folyamatos bekapcsolása kötelező. Ha papírra ír, akkor a kamerával mutassa a munkaterületet.

2.       Nem használható fejhallgató vagy headset.

3.       képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező, a zoom programon kívül csak a képlettár lehet megnyitva         . http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/keplettar_20170908_HU_feltoltheto.pdf

 Csak a pdf-es képlettárat használhatja, nyomtatottat nem. Nem szabad hagyni, hogy egy kiválasztott program (pl. Adobe Acrobat) ablaka legyen csak megosztva! 

4.       A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

5.       Javasoljuk, hogy legyen a hallgató előtt üres papír és toll.

6.       A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül. 


A vizsga lebonyolítása

A vizsga csak szóbeli lesz. Miután a hallgató egy kérdést megválaszolt, akkor kapja a következő kérdést. A kérdés rövid átgondolása után meg kell kezdenie a választ, amivel kapcsolatban a vizsgáztatók tovább kérdezhetnek. (Mindkét vizsgáztató kérdezhet minden kérdésnél).

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

A vizsga napján reggel a honlapra kitesszük, hogy ki (Neptun-kód) melyik vizsgabizottsághoz kerül és milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Az erre vonatkozó rektori utasításnak és a hallgatóknak kiküldött tájékoztatónak megfelelően az augusztus 25 -szeptember 2 közötti időszakban a vizsgák személyes jelenléttel fognak történni az intézet gyakorlóiban. A vizsga módja azonos lesz a május-júniusi időszakban alkalmazottal. A vizsgán maszk viselete kötelező. A vizsgák 8:30-kor kezdődnek.

 

Verseny

Verseny

A tanulmányi verseny a járványügyi helyzet miatt elmarad.

Archív

Archív

Képlettár

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 82, 83 További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5 37 további feladatok EKG
6 56, 57, 59 további feladatok izotópdiagnosztika
7    
8    
9   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11    
12    
13    
14