Biofizika II. (FOK) 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 5

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 15 tesztkérdés  és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50-50 %-át külön-külön a két részből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve.)  Az első féléves demonstráció eredmények helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az kedvezőbb. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Sugárterápia. Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.02.03. biofiz15tavasz_1.pdf  
2 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.02.10. biofiz15tavasz_2.pdf  
3 Hang – Ultrahang (UH): A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség; az UH előállítása, orvosi alkalmazásának fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.02.17. biofiz15tavasz_3.pdf  
4 Az ultrahangos képalkotás alapelve; A, B és M-képek, Doppler-echo, színkódolás, UH terápia (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.02.24. biofiz15tavasz_4.pdf  
5 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2015.03.03. mri.pdf  
6 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés, A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve. () 2015.03.10. Jelfeldolgozas2015.pdf  
7 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Mikroszkópos technikák; AFM; spektroszkópiák - abszorpciós, fluoreszcencia (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.03.17. biomol_rendszerek_vizsg.pdf  
8 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) () 2015.03.24. FOKtransz14_1.pdf  
9 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben () 2015.04.07. FOKtransz14_2.pdf  
10 Transzportfolyamatok 3. () 2015.04.14. FOKtransz14_3.pdf  
11 Bioelektromos jelenségek I: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.04.21. biofiz15tavasz_11.pdf  
12 Bioelektromos jelenségek II.: az ingerületi állapot kialakulása, az akciós potenciál terjedése. A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.05.05. biofiz15tavasz_12.pdf   biofiz15tavasz_13.pdf  
13 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik + TDK hallgatók előadásai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.05.12. biofiz15tavasz_14.pdf   Fejezetek2015.pdf  

Vizsga

Vizsga

            A tanév negyedik évközi tanulmányi ellenőrzését (demonstrációját) április 20-24. között tartjuk a biofizika gyakorlaton.

            E felmérés tárgya mindaz, amit márc. 9. és ápr. 17. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak (beleértve az elmaradt gyakorlatok elméleti hátterét is),

módja:a fenti anyagból feltett kérdések írásbeli megválaszolása. (tesztkérdések, számolási feladatok, ábra) A válaszadás ideje 30 perc.

Azok számára, akik a demonstrációt nem írták meg, vagy nem teljesítették sikeresen, pótlást szervezünk. Ennek helyszíne a Szent-Györgyi előadóterem, időpontja május 6-án (szerdán) 17 óra.

Pót-pót demonstráció a 3., 4. vagy mindkét demonstráció anyagából május 13-án, szerdán 17:45-kor a Szent-Györgyi előadóteremben.

A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 19, 22, 26, 29, június 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30, július 3. Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 8-ig ki fogjuk írni a honlapra.

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

Május 20, 27, Június 3, 10, 17, 24, Július 1

Verseny

Verseny

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2015. május 6. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk átlaga legalább 3,5 (65 % ) (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi vizsgajeggyel)

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

FOK

            Az a hallgató, aki eléri az összpontszám 50 %-át, de úgy, hogy mind az A, mind a B részben elérte a lehetséges pontszám legalább 25 %-át, mentességet kap a vizsgán a beugró teszt alól.

      Az a hallgató, aki eléri az összpontszám 60 %-át, úgy, hogy az A részben elérte a lehetséges pontszám legalább 25 %-át, a B részben pedig legalább a lehetséges pontszám 50 %-át, az elméleti kérdések alól is mentességet kap.(jeles eredménnyel). Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a vizsga egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.

Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális vizsgát tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/1ford_2014.docx

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/1ford_2013.pdf

FOK              
Név Csoport Gyakorlatvezető A B      
Káli Balázs 6 Voszka 68 67 135 II. helyezés
Nyikovics Bálint 2 Juriga 61 45 106 beugró mentesség
Vida Kristóf 6 Voszka 43 57 100 beugró mentesség

 

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK szigorlati tételek 2014-2015 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlat
1   41, 45, 47-51
2 43 Erősítő: 75
további feladatok erősítő
3   további feladatok
4 88 további feladatok Röntgen
5 61  
6   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
7 82, 83

Impulzus: 91, 92 további feladatok impulzusgenerátor
 

8   további feladatok izotópdiagnosztika
9 56, 57, 59 továbi feladatok EKG
10    
11    
12 73, 74  
13    
14    

A szigorlatra a további feladatok közül az alábbiak fontosak:

Erősítő 13, 14, 15 Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14