Biofizika 1. (GyTK) 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2017.09.15.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján. A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta (3. melléklet) első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje (ÁOK, GYTK):

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, de a számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész)a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

7.      Hiányzás pótlása másik csoportban mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésévellehetséges.

8.      Hiányzó jegyzőkönyv pótlása (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton) a saját gyakorlatvezető által adott mérési adatokkal oldható meg, de hiányzásnak számít.

9.      Háromnál több „Nem felelt meg”minősítésű jegyzőkönyv esetén a félév nem irható alá.

10.  A vizsgán az összes jegyzőkönyvet be kell mutatni. Javítatlan hibák esetén eggyel rosszabb vizsgajegy adandó.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu05.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2017z.doc

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

Az 5. és 9. héten 30 perces központi demonstráció. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Pótlási lehetőség a 13. továbbá a 14. héten.

Az első demonstráció anyaga az 1-4. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga az 5-8. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai. A pótlás csak a teljes anyagból lehetséges.

Mindkét demonstráción a maximális 50-50 pontból összesen legalább 50 pont szükséges a félévi aláíráshoz. Amennyiben ez nem sikerül a pótláskor új számítás kezdődik, és 100 pontból kell legalább 50 pontot elérni.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Vizsgák:

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által. Az a hallgató aki az első két részben nem éri el a minimumkövetelményeket kizárja magát a további vizsgázás lehetőségéből és elégtelen osztályzattal távozik.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3


 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; Matematikai alapok (Dr. Herényi Levente) 2017.09.12. 2017_09_12_Fuggvenytablazat_jav_HL.pdf  
2 Amit a középiskolai fizika tanulmányokból tudni illik (Dr. Herényi Levente) 2017.09.19. 2017_09_19_fiz_ossze_HL.pdf  
3 A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv (Dr. Herényi Levente) 2017.09.26. 2017_09_26_optika01_uj_HL.pdf  
4 A hullámoptika összegzése; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2017.10.03. 2017_10_03_optika_02_HL.pdf   vib_1_2_HU.xlsx  
5 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2017.10.10. 2017_10_10_foton_m_HL.pdf  
6 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2017.10.17. 2017_10_17_atom_HL.pdf  
7 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások; Alkalmazások (Dr. Bozó Tamás) 2017.10.24. 2017_10_24_atomi_kolcsonhatasok_BT.pdf  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2017.10.31. 2017_10_31_Boltzmann_HL.pdf  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2017.11.07. 2017_11_07_spektrum_fekete_HL.pdf   fekete01.xlsx  
10 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2017.11.14. l2017_11_14_umineszcencia_HL.pdf  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2017.11.21. 2017_11_21_folykrist_VI.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Agócs Gergely) 2017.11.28.  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2017.12.05. Gyok_Magsug_2017_13.pdf  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Bozó Tamás) 2017.12.12. 2017_12_12_Rontgen_BT.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy fényképes igazolványt mindenki hozzon magával! A feladatok kidolgozásához csak un. kétsoros kijelzővel rendelkező számológépet lehet használni.

Fényképes igazolvány és jegyzőkönyvek hiánya esetén nem kezdhető meg a vizsga.
 

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 15 órakor:

December 18, 28,
Január 4, 8, 15, 22,29

A konzultáció helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója.

Dokumentumok

Dokumentumok

kollokviumi témák 2017 GYTK [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1   mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2
 
  Mikroszkópia I: 16
további feladatok
3   Refraktometria: 18
további feladatok
4    
5   feladatok a 2. ciklus gyakorlataihoz
6 25, 26  
7    
8   Feladatok_NuklAlap.pdf
9 1-5, 7 Feladatok_SzemOptika.pdf
10 19, 20 Feladatok_Fenyabszorpcio.pdf
11 13, 14, 15   Feladatok Polarimetria.pdf
12    
13 30-36, 39  
14 21, 22, 23  

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6