Biofizika II. (FOK) 2020-2021

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

További intézkedésig mind az előadások, mind a gyakorlatok online lesznek megtartva. A zoom link az előadásnál, illetve a moodle-on található.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a mérés után fel kell tölteni a Bifilab honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat a két félév anyagából. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.
Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2021t.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2021t.pdf

 

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 jelek fajtái, jelfeldolgozás, emberi test, mint jelgenerátor (Dr. Schay Gusztáv) 2021.02.15. jelfeldolgozas_schayG2021.pdf   Biofizika2_eloadas1_schay_video.mp4  
2 impulzusgenerátorok, pacemaker, nagyfrekvenciás hőterápia (Dr. Schay Gusztáv) 2021.02.22. ImpGen_HU_2021.pdf   biophys2_lecture2_ed_2021_schay_video.mp4  
3 ultrahang-1: tulajdonságai, előállítása (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.01. Ultrahangdiagnosztika_fizikai_alapjai_schayg_2021.pdf   biofiz2_eloadas3_FOK_sch_video.mp4  
4 ultrahang-2: ultrahangos képalkotás alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.08. biofiz2_eloadas4_fok_sch_video.mp4  
5 Ionizáló sugárzások dozimetriája-1: dózisfogalmak, sugárterápia (Dr. Liliom Károly) 2021.03.15. FOK_Biofizika_2021t_Dozimetria1_LK.pdf   biofiz2_eloadas5_fok_lk_video.mp4  
6 Ionizáló sugárzások dozimetriája-2: dózismérés, sugárvédelem (Dr. Liliom Károly) 2021.03.22. FOK_Biofizika_2021t_Dozimetria2_LK.pdf   biofiz2_eloadas6_fok_doz2_lk_video.mp4  
7 A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Liliom Károly) 2021.03.29. FOK_Biofizika_2021t_Erzekeles_LK.pdf   biofiz2_eloadas7_erzekeles_fok_LK_video.mp4  
8 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2021.04.05. biofiz2_eloadas8_mri_fok_SKR_video.mp4   biofizika_2021t_MRI_SzK.pdf  
9 transzportfolyamatok-1: gázok, folyadékok áramlása csövekben (Dr. Liliom Károly) 2021.04.12. FOK_Biofizika_2021t_Aramlas_LK.pdf   biofiz2_eloadas9_transzport_fok_LK_video.mp4  
10 transzportfolyamatok-2: diffúzió és szerepe a szervezetben (Dr. Liliom Károly) 2021.04.19. FOK_Biofizika_2021t_Diffuzio_LK.pdf   biofiz2_eloadas10_fok_LK_video.mp4  
11 transzportfolyamatok-3: membránpotenciál (Dr. Liliom Károly) 2021.04.26. biofiz2_eloadas11_fok_LK_video.mp4   FOK_Biofizika_2021t_Membranpotencial_LK.pdf  
12 látás és hallás biofizikája (Dr. Schay Gusztáv) 2021.05.03. biofiz2_eloadas12_fok_SCH_video.mp4   FOK_Latas_hallas_HU_schg2021.pdf  
13 makromolekulák biofizikai vizsgálata (Dr. Liliom Károly) 2021.05.10. FOK_Biofizika_2021t_Makromolekulak_LK.pdf   biofiz2_eloadas13_fok_LK_video.mp4  
14 biostatisztika: becslések, hipotézisvizsgálatok, lineáris regresszió (Dr. Veres Dániel) 2021.05.17. FOK_stat_utolso_2021_v2.pdf   biofiz2_eloadas14_fok_VDS_video.mp4  

Vizsga

Vizsga

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsga megkezdése előtt be kell mutatniuk a fényképes igazolványukat. Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt szeretnénk elkerülni a vizsgáztatás során is a felesleges tömeges csoportosulásokat és kontaktusokat. Ezért az adott vizsganapra jelentkezőket időpontokra is beosztjuk – ekkorra kell a vizsgára érkezni. A beosztást a vizsga előtti nap estéjén tesszük közre az intézet honlapján a tárgynál a dokumentumok között.

Ennek okán a Biofizika tárgy szigorlatára a Neptun rendszerben való fel- és lejelentkezés határidejét a megelőző nap 15:00-ra módosítjuk. Avizsgára való fel- és lejelentkezést ezt követően érvénytelennek tekintjük. (A Neptun rendszerben ezt egyelőre közvetlenül nem tudjuk beállítani, ezért fokozott figyelmet kérünk, ha valaki az utolsó pillanatban szeretne módosítani.)

A szigorlati tételek letölthetők: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/FOK_2020-21_Tetellista.pdf

A vizsga egy Excel feladat sorsolásával kezdődik, amely tartalmazhat adatábrázolást, adatanalízist és számolásokat, a sorsolt gyakorlattól függően. Ennek sikeres teljesítése (min. 50%) után sorsolásra kerül két gyakorlati és két elméleti tétel, egy-egy az első és második félévből. A végső jegyet a vizsgabizottság határozza meg.

Online konzultációt tartunk szeptember 2-án 15 órakor a következő zoom linken:
https://semmelweis.zoom.us/j/93999421575

Verseny

Verseny

A 2020/21 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény
Jelentkezni a moodle rendszerben lehet május 10-én 18:30-ig (https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=5401&section=9#).

 

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Verseny_eredmenyek_AOK_2021.pdf

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2   További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5   további feladatok EKG
6   további feladatok izotópdiagnosztika
7    
8    
9 56,57,59 Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10   Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11 73, 74  
12    
13    
14