Biofizika 2. (GyTK) 2020-2021

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  2 (előadás) + 2 (gyakorlat)

További intézkedésig mind az előadások, mind a gyakorlatok online lesznek megtartva. A zoom link az előadásnál, illetve a moodle-on található.

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.
A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Az intézet órarendje: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2021t.pdf

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2021t.pdf

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton történő feltöltésével történik. (Súlyos informatikai probléma esetén, egy héten belül papír alapon is benyújtható.)

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat.

5. A gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak alapján történik:

- 3 évközi dolgozat jegyei; a 4 hetes mérési ciklusonként történő írásbeli számonkérés (alkalmanként 5 kérdés, 30 perc) - hiányzás esetén a pótlás a gyakorlatvezetőnél szóbeli felelettel.

- A beadott jegyzőkönyvek minősítése. (A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve.)

- A gyakorlaton végzett munka, felelés stb. minősége.
Mivel itt az egész félév teljesítményét értékeljük, külön javítási lehetőség nincs. (Elégtelen gyakorlati jegy esetén aláírás sem adható.)

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020t_jan22.pdf

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. A "Biofizika fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. Legalább elégséges (2) gyakorlati jegy.

Félév-végi számonkérés (kollokvium, „vizsga”, valójában beszélgetés biofizikai témákról)

A vizsga szóbeli. Formája a félévi vizsgához hasonló, csak mindkét félév anyagából történik.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, (Dr. Herényi Levente) 2021.02.18.  
2 Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2021.02.25.  
3 Jelátalakítás, jelszelektálás, (Dr. Herényi Levente) 2021.03.04.  
4 Hang - ultrahang (Dr. Herényi Levente) 2021.03.11.  
5 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Herényi Levente) 2021.03.18.  
6 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2021.03.25.  
7 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2021.04.01.  
8 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, (Dr. Herényi Levente) 2021.04.08.  
9 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Herényi Levente) 2021.04.15.  
10 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Herényi Levente) 2021.04.22.  
11 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Herényi Levente) 2021.04.29.  
12 Tömegspektrometria (Dr. Herényi Levente) 2021.05.06.  
13 Rádióspektroszkópiai módszerek. Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Herényi Levente) 2021.05.13.  
14 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba Kötelező olvasmány: http://index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/ (Dr. Herényi Levente) 2021.05.20.  

Vizsga

Vizsga

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsga megkezdése előtt be kell mutatniuk a fényképes igazolványukat. Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt szeretnénk elkerülni a vizsgáztatás során is a felesleges tömeges csoportosulásokat és kontaktusokat. Ezért az adott vizsganapra jelentkezőket időpontokra is beosztjuk – ekkorra kell a vizsgára érkezni. A beosztást a vizsga előtti nap estéjén tesszük közre az intézet honlapján a tárgynál a dokumentumok között.

Ennek okán a Biofizika tárgy szigorlatára a Neptun rendszerben való fel- és lejelentkezés határidejét a megelőző nap 15:00-ra módosítjuk. Avizsgára való fel- és lejelentkezést ezt követően érvénytelennek tekintjük. (A Neptun rendszerben ezt egyelőre közvetlenül nem tudjuk beállítani, ezért fokozott figyelmet kérünk, ha valaki az utolsó pillanatban szeretne módosítani.)

Online konzultációt tartunk szeptember 2-án 15 órakor a következő zoom linken:
https://semmelweis.zoom.us/j/93999421575

Verseny

Verseny

A 2020/21 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény
Jelentkezni a moodle rendszerben lehet május 10-én 18:30-ig (https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=5401&section=9#).

 

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek abban az esetben érvényesek, ha a verseny személyes jelenléttel kerül megrendezésre. Online forma esetén a feladattípusok és az egyéb részletek is eltérhetnek.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK biofizika szigorlati kérdések 2021 [pdf] 2024.05.26.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 82, 83 További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5 37 további feladatok EKG
6 56, 57, 59 további feladatok izotópdiagnosztika
7    
8    
9   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11    
12    
13    
14