Biofizika 1. (GyTK) 2011-2012

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Bevezető; A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv (Dr. Herényi Levente) 2011.09.13. GYTK_01_01.pdf  
2 A geometriai optika alkalmazásai; Hullámoptikai alapok (Dr. Herényi Levente) 2011.09.20. GYTK_01_02.pdf  
3 Diffrakció; Fotonok; Sugárzásokról, ami közös bennük (Dr. Herényi Levente) 2011.09.27. GYTK_01_03.pdf  
4 Az intenzitás gyengülésének törvénye; Fényemisszió (Dr. Herényi Levente) 2011.10.04. GYTK_01_04.pdf  
5 Fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2011.10.11. GYTK_01_05.pdf  
6 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2011.10.18. GYTK_01_06.pdf  
7 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2011.10.25. GYTK_01_07.pdf  
8 Kötött elektron; atommag; atomi kölcsönhatások (Dr. Herényi Levente) 2011.11.08. GYTK__01_08.pdf  
9 Kölcsönhatás típusok; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2011.11.15. GYTK_01_09.pdf  
10 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2011.11.22. folykrist2011.pdf  
11 Szilárdtestek energiasáv szerkezete; Szigetelők, félvezetők, vezetők; Rácshibák (Dr. Herényi Levente) 2011.11.29. GYTK_01_11.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2011.12.06. viz2011.pdf   Nukleinsavak2011.pdf  
13 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Herényi Levente) 2011.12.13. GYTK_01_13.pdf  

Vizsga

Vizsga

A sikertelen évközi demonstrációk pótlására még egy lehetőséget biztosítunk december 14-én, szerdán 17 órakor a Szent-Györgyi Albert előadóteremben.

 

    Az első félév végi vizsgaidőszak dec. 19-től jan. 27-ig tart. Utóvizsga időszak jan 30-tól febr  3-ig.

A vizsgát a hallgatók általában a saját gyakorlatvezetőjük elött teljesítik. A vizsganapokban való konkrétmegállapodás a csoport és gyakorlatvezetője között történik.Az egyes vizsganapokon a vizsgalehetőségek a NEPTUN rendszeren vizsgáztatók szerint vannak kiírva. Kérjük, a feliratkozásnál ezt vegyék figyelembe, és ennek megfelelően jelentkezzenek a megfelelő vizsgáztatóhoz.

  A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) értesíteni kell (60211-es mellék ill. Voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga a megállapodás szerinti napokon általában 830 -kor kezdődik.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor:

GyTK: dec. 21, 28, jan. 2, 9, 16, 23