• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biostatisztika és informatika alapjai

2017-2018

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.15.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/stat_minta_magyar.xlsx

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 11. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

Képlettár letölthető innen: képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu/
Herényi Levente: Statisztika és informatika (Semmelweis Kiadó, Bp. 2016.)
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak.
Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A statisztikus törvényszerűség (Dr. Agócs Gergely) 2017.09.14. pdf  
2 Adatok rendszerezése, áttekintése - Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2017.09.21. pdf   pdf   xls  
3 Valószínűségek, valószínűségszámítás szerepe a biostatisztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.09.28. xls   pdf   pdf  
4 Az orvostudományban előforduló nevezetes eloszlások (Dr. Veres Dániel) 2017.10.05. xls   pdf   pdf  
5 Statisztikai becslés (Dr. Agócs Gergely) 2017.10.12. pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei (Dr. Módos Károly) 2017.10.19. pdf  
7 Statisztikai próbák (Dr. Módos Károly) 2017.10.26. pdf  
8 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel (Dr. Módos Károly) 2017.11.02. pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, varianciaanalízis (Dr. Módos Károly) 2017.11.09. pdf  
10 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.16. pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.23. pdf  
12 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.30. xls   pdf  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban (Dr. Schay Gusztáv) 2017.12.07. pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.12.14. xls   pdf  

Vizsga

Vizsga

Tudnivalók

1. A vizsgák a vizsganapokon 14:00-kor kezdődnek, helyszínük az EOK 1. emelet „B” fésűjében lévő számítógépes laborok (ahol a statisztika és biofizika gyakorlatok is voltak). A pontos kezdés érdekében kérjük, hogy már 13:45-kor érkezzenek meg, a folyosó előtt várakozzanak. Vegyék számításba, hogy a vizsgatermet csak a vizsga befejeztével (a vizsgafájl feltöltése után) lehet elhagyni.

2. A vizsgázók a terembeosztást a helyszínen tudják meg, és a vizsgáztató hívására menjenek vele a terembe.

3. A vizsgára egyedül személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) kérünk hozni. Minden egyebet (kabátot, csomagot, enni-, innivalót, füzetet, könyvet, papírt, tollat stb.) a szekrényben el kell zárni. Mobiltelefonok a tanári asztalra helyezendők kikapcsolt állapotban.

4. A vizsgázók – személyazonosítást követően – a vizsgáztató utasítása szerint foglalnak helyet.

5. A vizsgázók a vizsgadolgozatukat a vizsgáztató utasítása szerint töltik le és a vizsga végeztével szintén a vizsgázató utasítása szerint töltik fel.

6. A vizsgadolgozat számolási feladatokból és feleletválasztós tesztekből áll. Minden egyes feleletválasztós tesztkérdésnek egyetlen helyes válasza van; a hibás válaszért pontlevonás jár, a meg nem válaszolt kérdésekért nem jár pontlevonás.

7. A vizsgadolgozat megoldására 75 perc áll rendelkezésre. A termet csak a vizsga végeztével (a vizsgadolgozat feltöltése után) lehet elhagyni.

8. A vizsga során csak az általunk biztosított számítógépet és elektronikus képlettárat lehet használni.

9. A vizsga végeztével a javítást azonnal megkezdjük; a vizsgadolgozatok kijavítása után a helyszínen eredményt hirdetünk. Ezután van lehetőség betekintésre is. Az elégséges osztályzat eléréséhez a vizsgadolgozat kiértékelése szerinti 50,0%-ot kell elérni.

10. A vizsga során bármilyen nem általunk biztosított eszköz használata, a beszélgetés, mobiltelefonnak vagy más elektronikus eszköznek akár a puszta birtoklása is tilos. A tiltás megszegése, illetve a csalás bármely egyéb formája
(I) a vizsgából való azonnali kizárást,
(II) elégtelen (1) osztályzatot és
(III) fegyelmi eljárás automatikus megindítását vonja maga után.

***

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16:00 órakor:

December 18, 27
Január 3, 8, 15, 22, 29.
 

A konzultáció helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója.