• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biostatisztika és informatika alapjai

2017-2018

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.15.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/stat_minta_magyar.xlsx

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 11. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

Képlettár letölthető innen: képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu/
Herényi Levente: Statisztika és informatika (Semmelweis Kiadó, Bp. 2016.)
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak.
Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A statisztikus törvényszerűség (Dr. Agócs Gergely) 2017.09.14. pdf  
2 Adatok rendszerezése, áttekintése - Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2017.09.21. xls   pdf   pdf  
3 Valószínűségek, valószínűségszámítás szerepe a biostatisztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.09.28. pdf   xls   pdf  
4 Az orvostudományban előforduló nevezetes eloszlások (Dr. Veres Dániel) 2017.10.05. pdf   xls   pdf  
5 Statisztikai becslés (Dr. Agócs Gergely) 2017.10.12. pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei (Dr. Módos Károly) 2017.10.19. pdf  
7 Statisztikai próbák (Dr. Módos Károly) 2017.10.26. pdf  
8 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel (Dr. Módos Károly) 2017.11.02. pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, varianciaanalízis (Dr. Módos Károly) 2017.11.09. pdf  
10 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.16. pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.23.  
12 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András Dezső) 2017.11.30.  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban (Dr. Schay Gusztáv) 2017.12.07.  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.12.14.