Orvosi biofizika II. 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Félévközi ellenőrzések
Az évközi számonkérés a gyakorlatokon, folyamatosan, írásban, heti rendszerességgel kitöltött rövid (10 perces) tesztek formájában történik, melyek az előző heti gyakorlat anyagából és az aktuális mérés anyagából tartalmaznak kérdéseket. Az így szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése. Sikertelen vagy elmaradt számonkérés pótlására nincsen lehetőség, de azok számára, akik minden gyakorlaton részt vettek, a három leggyengébb eredményt az értékelésnél nem vesszük figyelembe. Akik egyszer hiányoztak, azok esetében a két, akik kétszer hiányoztak, azoknak csak egy leggyengébb eredmény nem kerül beszámításra. Azoktól akiknek a számításba vett tesztek átlageredménye nem éri el a 40%-ot, a félév elfogadását jelentő aláírást az intézet megtagadja. A helyes válaszok azokból a gyakorlatokból, amelyekből már minden csoport megírta a tesztet a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban és az ő segítségével utólag megtekinthetők.

A heti teszt pótlására az adott héten van lehetőség a gyakorlat pótlásával együtt, ha a fogadó csoport gyakorlatvezetője beleegyezik. (Az elmulasztott gyakorlat pótlására a 4 hetes cikluson belül van lehetőség, de a későbbi heteken az elmulasztott tesztet már nem lehet megírni.)

A félév végi aláírás további követelményei:
1.) A gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el);
2.) A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.) A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_minimum_feladatok_IIfelev_hu.docx

Év végi számonkérés módja: szigorlat. mindkét félév anyagából  A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is.  A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 40 tesztkérdést tartalmaz. A válaszadási idő 40 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át a tesztkérdésekből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 75 %  Az első féléves tesztek eredménye helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az 4, vagy 5 (a 4-est 75, az 5-öst 85 %-os eredményként számítjuk be.) Ez a mentesség az esetleges ismétlővizsgára nem érvényes.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetséges a jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A tanév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk. A részvétel feltétele, hogy a beszámított tesztek átlaga legyen legalább 65 %. Az első féléves tesztek eredménye helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az 4, vagy 5 (a 4-est 75, az 5-öst 85 %-os eredményként számítjuk be.)

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása és tulajdonságai (II/3.1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.02.03. 2016_02_03_Rtg_KM.pdf  
2 Röntgendiagnosztikai alapok (II/3.2.6, VIII/3.1, VIII/4.3) Az előadás helye a II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanterme (Üllői út 78/A) (Dr. Voszka István) 2016.02.10. 2016_02_10_rtgalk_VI.pdf  
3 Az elektromosság orvosi alkalmazásai (VII/1.2, IX/4, IX/5.2, IX/5.3) (Dr. Kaposi András) 2016.02.17. 2016-02-17_elektromossag.pdf  
4 Termodinamika - egyensúly, változás, főtételek (III/3) (Dr. Zrínyi Miklós) 2016.02.24. 2016_02_24_termodinamika_ZM.pdf  
5 Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis (III/2) (Dr. Veres Dániel) 2016.03.02. 2016_03_02_diffuzio_VD.pdf  
6 Folyadékok és gázok áramlása. A véráramlás biofizikája (III/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.03.09. 2016_03_09_aramlas_KM.pdf  
7 Bioelektromos jelenségek (III/4, VII/2) () 2016.03.16. bioelektronika_2016.pdf  
8 Hang, ultrahang (II/2.4, VIII/4.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.03.30. 2016_03_30_hang_UH_KM.pdf  
9 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás (IV/1, IV/2, IV/3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.04.06. 2016_04_06_szenzor_KM.pdf  
10 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek (I/4.1, I/4.2, I/4.3) Az előadás helye a II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanterme (Üllői út 78/A) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.04.13. 2016_04_13_viz_biopolimer_KM.pdf  
11 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti rugalmasság (V/1) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2016.04.20. Biomechanika_HUN.pdf   Mozgas.pdf  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Az MRI alapjai (VIII/4.1, X/4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.04.27. 2016_04_27_magneses_rezonancia_KM.pdf  
13 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. (X/1.2, X/6, X/7) (Dr. Smeller László) 2016.05.04. A_biomolekularis_szerkezet_v3.pdf  
14 A légzés és a szívműködés biofizikája. Fizikális vizsgálat (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.05.11. 2016_05_11_legzes_sziv_fizikalis_KM.pdf  

Vizsga

Vizsga


A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt:
Május 18, 25, június 1, 6, 13, 20, 27.

Verseny

Verseny

Verseny eredmények:

ÁOK   elm példa   össz        
Antal Dóra G1 62 75   137 I. hely      
Kovács Márton B3 57 65   122 II. hely      
Szabó Réka G2 59 61   120 II. hely      
Czibere András H1 49 66   115 beugró + példa mentesség  
Csaba Márton B1 54 60   114 beugró + példa + elmélet mentesség
Posta Máté A2 35 50   85 példa mentesség    
Tenk Fanni H1 34 51   85 példa mentesség    
Farkas-Szabó Dominik B1 27 55   82 példa mentesség    

 

Régi feladatsorok letölthetők:

2015

2014

2013

2012

2011

Dokumentumok

Dokumentumok

orvosi biofizika szigorlati tételek 2016 [doc] 2024.05.25.
Gyakorlati tételek [doc] 2024.05.15.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1 21, 22 41, 45, 47-51
2 23 további feladaotok erősítő
3 82, 83, 89, 90,  93  További feladatok Röntgen
4   Erősítő: 75
5    
6 56, 59, 60 Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
7 73, 74 Impulzugenerátor: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
8 61, 85, 88 további feladatok izotópdiagnosztika
9   további feladatok EKG
10   Áramlás: 57
11   további feladatok 3. ciklus
12 97-103  
13    
14    

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.