Biofizika II. (FOK) 2019-2020

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a mérés után fel kell tölteni a Bifilab honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat a két félév anyagából. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.
Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020t_jan22.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2020t.pdf

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 Sugárterápia. Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.02.03. biofiz20tavasz_1a.pdf   biofiz20tavasz_1b.pdf  
2 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.02.10. biofiz20tavasz_2.pdf  
3 Hang – Ultrahang (UH): A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség; az UH előállítása. Az ultrahangos képalkotás alapelve (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.02.17. biofiz20tavasz_3.pdf  
4 Az ultrahangos képalkotás alapelve (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.02.24. biofiz20tavasz_4.pdf  
5 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2020.03.02. 2018_02_05_MRI_SzK.pdf  
6 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) (Dr. Herényi Levente) 2020.03.09. transz01_2020_FOK_HL.pdf  
7 Tavaszi szünet 2020.03.16.  
8 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben (Dr. Herényi Levente) 2020.03.23. diff_2020_FOK_HL.pdf  
9 rektori szünet 2020.03.30.  
10 Bioelektromos jelenségek I: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.04.06. biofiz20tavasz_10.pdf  
11 Húsvét hétfő 2020.04.13.  
12 Bioelektromos jelenségek II.: az ingerületi állapot kialakulása, az akciós potenciál terjedése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.04.20. biofiz20tavasz11_4.pdf  
13 A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.04.27. biofiz20tavasz_12.pdf  
14 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés, A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve. (Dr. Schay Gusztáv) 2020.05.04. jelfeldolgozas_schayg_2020.pdf  
15 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.05.11. biofiz20tavasz_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

Az online  vizsga szabályai:          

1.      A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet, telefon). Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő.

2.      Az eszköz kamerájának folyamatos bekapcsolása kötelező. Nem használható fejhallgató vagy headset.

3.      A képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező, a zoom programon kívül csak a képlettár lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak a pdf képlettárat használhatja, nyomtatottat nem. Fontos, hogy a teljes képernyőt kell megosztani a vizsga alatt és nem csak egy kiválasztott programot (pl. Adobe Acrobat)!

4.      A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

5.      A vizsga során a hallgató előtt csak üres papír és toll lehet amit a vizsga kezdetén kötelező a kamerának megmutatni.

6.      A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül.  

 

A vizsga lebonyolítása

A vizsga csak szóbeli lesz, gyakorlati és elméleti kérdésekkel (fele-fele arányban első és második féléves anyagból, amelyet a bifilab-on elérhető random generátor sorsol, és egyenként mutatja.  A kérdések a kiadott tételek feldarabolásával jönnek létre. Miután a hallgató egy kérdést megválaszolt, akkor kapja a következő kérdést. A kérdés rövid átgondolása után meg kell kezdenie a választ, amivel kapcsolatban a vizsgáztatók tovább kérdezhetnek. (Mindkét vizsgáztató kérdezhet minden kérdésnél). 

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

A vizsga napján reggel kerül sor a vizsgázók sorsolására a bizottságokhoz. Ez után a honlapra kitesszük, hogy ki (Neptun-kód) melyik vizsgabizottsághoz kerül és milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Az erre vonatkozó rektori utasításnak és a hallgatóknak kiküldött tájékoztatónak megfelelően az augusztus 25 -szeptember 2 közötti időszakban a vizsgák személyes jelenléttel fognak történni az intézet gyakorlóiban. A vizsga módja azonos lesz a május-júniusi időszakban alkalmazottal. A vizsgán maszk viselete kötelező. A vizsgák 8:30-kor kezdődnek.

Verseny

Verseny

A tanulmányi verseny a járványügyi helyzet miatt elmarad.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 43, 44 További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5   további feladatok EKG
6   további feladatok izotópdiagnosztika
7 56, 57, 59  
8    
9   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11    
12    
13    
14