Biofizika I. (FOK) 2020-2021

Leírás

Általános információk

COVID tájékoztató

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2019.09.13.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a gyakorlat végén kell feltölteni a megadott honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020_z.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2020z.doc

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy  nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Zoom link az első félévi előadásokhoz (FOK):

https://semmelweis.zoom.us/j/91338063685?pwd=MTh3U2xjNG1VU3kyRi9iYktlNXR2UT09

Előadások

Előadások

1 Biostatisztika I : Normális eloszlás, paraméterek, mintavétel, gyakorisági eloszlás, statisztikai jellemzők, paraméterek becslése.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Veres Dániel)
2020.09.07. FOK_stat1_2020_v2.pdf   video_biofiz_eloadas1_biostat1_20200907.mp4   hang_biofiz_eloadas1_biostat1_20200907.m4a  
2 Biostatisztika II: Statisztikai döntés, hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák (egymintás-, kétmintás-, korrelációs t-próba, khi-2-próba); torzítások

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Veres Dániel)
2020.09.14. FOK_stat2_2020_v1_komment.pdf   hang_biofiz_eloadas2_biostat2_20200914.m4a   video_biofiz_eloadas2_biostat2_20200914.mp4  
3 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; a fény kettős természete;, fényelhajlás, interferencia, monokromátorok, anyaghullám.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.09.21. hang_biofiz1_eloadas3.m4a   video_biofiz1_eloadas3.mp4   biofizika1_3.ea_sugarzasok.pdf  
4 A fény kölcsönhatásai I: fénytörés, optikai eszközök, fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.09.28. biofizika1_4.ea_refrakcio-mikroszkopia.pdf   hang_biofiz1_eloadas4.m4a   video_biofiz1_eloadas4.mp4  
5 A fény kölcsönhatásai II. visszaverődés, szóródás, abszorpció: az intenzitás gyengülésének törvénye.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.10.05. biofizika1_5.ea_feny-elnyelodese-szorodasa.pdf   hang_biofiz1_eloadas5_LK.m4a   video_biofiz1_eloadas5_LK.mp4  
6 Hőmérsékleti sugárzás; az emberi test emissziója, az infradiagnosztika alapjai

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Schay Gusztáv)
2020.10.12. homsug_HU_SchG.pdf   video_biofiz1_eloadas6_SG.mp4   hang_biofiz1_eloadas6_SG.m4a  
7 Lumineszcencia: a jelenség leírása, jellemzői, lumineszcencia sugárzó fényforrások, alkalmazások az orvostudományban

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla)
2020.10.19. biofiz2020osz-_lumineszcencia-JHA.pdf   hang_biofiz1_eloadas7_JHA.m4a   video_biofiz1_eloadas7_JHA.mp4  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazása.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla)
2020.10.26. hang_biofiz1_eloadas8_JHA.m4a   video_biofiz1_eloadas8_JHA.mp4   biofiz2020osz_lezer-jha.pdf  
9 Modern mikroszkópos technikák

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Haluszka Dóra)
2020.11.02. Modern_mikroszkopos_technikak_2020z_HD.pdf   hang_biofiz1_eloadas9_HD.m4a   video_biofiz1_eloadas9_HD.mp4  
10 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2020.11.09. Biofiz20_Biol.pdf  
11 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.11.16. biofizika_2020z_Rontgen1.pdf   video_biofiz1_eloadas11_LK.mp4   hang_biofiz1_eloadas11_LK.m4a  
12 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; szummációs kép, fogászati röntgentechnikák, CT.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.11.23. biofizika1_12.ea_Rontgen2.pdf   hang_biofiz1_eloadas12_LK.m4a   video_biofiz1_eloadas12_LK.mp4  
13 Magsugárzások: fajtái, jellemzői; az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.11.30. biofizika1-13.ea-magsugarzasok.pdf   hang_biofiz1_eloadas13_LK.m4a   video_biofiz1_eloadas13_LK.mp4  
14 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Liliom Károly)
2020.12.07. hang_biofiz_eloadas14_LK.m4a   video_biofiz1_eloadas14_LK.mp4   FOk_biofiz-ea14_2020z-LK.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsgázónál legyen kéznél a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül. Személyazonosítás nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgahelyek számának növelésére nincs mód a vizsgaidőszak során.

A félévi tételsor a "Vizsga" melletti "Dokumentumok" menüből letölthető.

Az online  vizsga szabályai:          

1. A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen. Egyéb eszköz (tablet, telefon) csak akkor használható, ha megfelel az alább részletezett vizsgakövetelményeknek. Megfelelő minőségű internetkapcsolat szükséges a video és audio kapcsolat folyamatos fenntartásához. Ha a vizsga során bármilyen okból (néhány másodpercnél hosszabban) megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint a vizsga nem megjelentnek tekintendő.

2. Az eszköz kamerájának folyamatosan képet kell adnia a vizsgázóról - akkor is, ha épp egy programban (pl. MS Excel) dolgozik. A vizsgázó arcának, felsőtestének és kezeinek látszódniuk kell. Nem használható fejhallgató vagy headset.

3. A vizsga időtartama alatt a teljes képernyő megosztása kötelező, úgy, hogy minden az eszközön futó alkalmazás követhető legyen. A Zoom programon kívül csak a képlettár, a beépített alap számológép és az MS Excel (vagy ahhoz hasonló funkcionalitású táblázatkezelő) lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak a fenti pdf képlettár használható, nyomtatott nem.

4. A vizsga során a hallgató előtt csak üres papír és toll lehet, illetve egy (nem-programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező) számológép, amelyeket a vizsga kezdetén kötelező a kamerának megmutatni.

A vizsga rögzítésre kerül és a felvételt 3 napig megőrizzük.

A vizsga napján reggel kerül sor a vizsgázók sorsolására a vizsgáztatókhoz. Ezután a honlapra a dokumentumok közé kitesszük, hogy ki (Neptun-kód) melyik vizsgabizottsághoz kerül és milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

A vizsga menete: a vizsga szóbeli vizsga két fős vizsgabizottság előtt. A feladatokat egyesével sorsoljuk a bifilab rendszerbe épített véletlen-sorsolóval. A kisorsolt kérdéseket/feladatot a "chat" ablakban küldi át a vizsgáztató a vizsgázónak. A feladat elolvasásakor pár másodperc gondolkodás után a válaszadást meg kell kezdeni. Bármelyik vizsgáztató feltehet további kérdéseket.

Először egy gyakorlati tételt, majd egy gyakorlatokhoz kapcsolódó adatsort sorsolunk. Minta-adatsorok MS Excel formátumban gyakorlás céljára a bifilab rendszerben elérhetők, a kisorsolt adatsorok a mintáktól csak a számértékekben térnek el. Az adatfeldsolgozáshoz javasoljuk az MS Excel asztali verziójának használatát, az egyetemi licensz biztosítja ennek letöltését és telepítését. Technikai problémák esetén javasoljuk a http://seka.semmelweis.hu/hu/info/o365 oldal tanulmányozását. Más program használata esetén különösen javasolt ellenőrizni, hogy az Excel formátumú adatsorok megnyithatók és a kért feladat (ábrázolás, számolás) a programmal teljesíthető.

A gyakorlati rész sikeres teljesítése után sorsoljuk az elméleti tételeket, végül a teljes vizsga alpján egy érdemjegyet kap a hallgató.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 15 órakor lesznek:
December 15, 22, 29
Január 5, 12, 19, 26

A konzultáció Zoom linkjét itt fogjuk közzétenni a konzultáció előtt.
A január 26-i konzultáció az alábbi zoom linken érhető el:
https://semmelweis.zoom.us/j/98087641569?pwd=Y2FONFNpZXh5ZmUrdElhMm9lekx2Zz09
Meeting ID: 98087641569
Passcode: 530831

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK Biofizika 2020-21 1. félév tételsor [pdf] 2024.05.21.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 statisztika feladatok 1, 2  
2 statisztika feladatok 3-9 Refraktometria: 18 további feladatok
3 8, 9, 54 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
4 25, 26 A Szem Optikája
5   FényabszorpcióNukleáris Alapmérés
6 19, 20  
7    
8 13, 14, 15  
9    
10 21, 22, 23 Feladatok Polarimetria.pdf
11   további feladaotok erősítő
12 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
13 37  

további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Rezonancia: 11.2, 11.3

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

Erősítő: 13, 14, 15

A gyakorlati jegyzet feladatgyűjteményéből feladott összes példa fontos.