Orvosi biofizika I. 2022-2023

Leírás

Általános információk

Általános információ (ÁOK őszi félév)

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Csütörtökön 12:50 – 14:00 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

A követelményrendszer letölthető innen.

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Orvosi biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2022.09.09.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

Mintatesztkérdések

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A gyakorlatok sorrendje itt látható: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2022z.pdf

Az intézeti órarend letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2022z.pdf

A félév végi aláírás feltételei

1. Az "Orvosi fizika matematikai és fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

3. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félévközi teljesítmény-értékelés

 • a félév során egyetlen tanulmányi ellenőrzésre kerül sor
 • formája: moodle teszt, maximum 30 perc, a gyakorlaton megírva
 • feladatok: vizsgareleváns számolási feladatok, ábraelemzés, elméleti kérdések
 • tartalom: az első két gyakorlati ciklus (vagyis az első 10 hét gyakorlatainak) anyaga + számolási feladatok
 • időpont: 11. oktatási hét  (november 14-18)
 • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
 • elnyerhető bónusz:
 • ÁOK: az elérhető pontok legalább 60%-ának megszerzése esetén mentesség a vizsgán megoldandó számolási példa alól. Legalább 85%-ának elérése esetén mentesség a vizsga első három kérdése, azaz a számolás, a mérési adatok kiértékelése és a gyakorlati kérdés alól.
 • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
 • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
 • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
 • a feladatok megtekintésére a 12. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart

Félév végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok (előadásdiák, házi feladatok) a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján

Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Képlettár

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Sugárzások a medicinában. A sugárzások közös tulajdonságának jellemzésére használt mennyiségek és törvények. (Segítség a „Fényabszorpció”, a „Gamma abszorpció” és a „Röntgen” gyakorlatokhoz.) II/1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.09.08. 01_Bevezetes_20220908.pdf  
2 A fénysugárzással kapcsolatos jelenségek és a geometriai optika. Fermat-elv. Fényvisszaverődés, fénytörés sík és görbült felületeken, orvosi optikai eszközök, az emberi szem geometriai optikai megközelítésben. (Segítség a „Mikroszkópia I.”, a „Refraktometria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.1., II/2.1.2., VIII/2.1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.09.15. 02_Geometriai_optika_20220915.pdf  
3 A hullámoptika mint modell. Huygens–Fresnel-elv. A legegyszerűbb fényinterferencia-kísérlet és következményei. Felbontóképesség. Fénypolarizáció. Színkeverés, színlátás. (Segítség a „Mikroszkópia I. II., a „Polarimetria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.3. - II/2.1.7. (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.09.22. 03_Hullamoptika_20220922.pdf  
4 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? (Segítség a „Mikroszkópia II., a „Fényemisszió” és a „Polarimetria” gyakorlatokhoz.) (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.09.29. 04_Feny_Hullam_Reszecske_20220929.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi és molekuláris kölcsönhatások. Atomi-erő mikroszkópia. (Segítség a „Rezonancia” gyakorlathoz.) (I/1, I/2, X/2) (Dr. Kiss Balázs) 2022.10.06. anyagszerk_AFM_20221006.pdf  
6 Boltzmann eloszlás, példák. Sok-részecskés rendszerek szerkezeti családjai: gáz-, folyadék-, szilárd (kristályos)- fázis általános jellemzői. Folyadékkristályos rendszerek (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (I/3.1, I/3.2, I/3.3.1, I/3.3.5, I/3.4) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2022.10.13. 06_Boltzmann_Gaz_20221013.pdf  
7 Szilárd (kristályos) szerkezet hatása az elektronállapotokra. Vezetők, szigetelők, félvezetők: elektromos, termikus és optikai tulajdonságok, elektrooptikai alkalmazások. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz. (Dr. Balog Erika) 2022.10.20. 07_Gaz_Szilard_Folyadek_20221020.pdf  
8 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítség a „Fényabszorpció” gyakorlathoz.) (II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.10.27. 08_Szoras_Abszorpcio_20221027.pdf  
9 A hőmérsékleti sugárzás és a lumineszcencia törvényszerűségei. Néhány példa az alkalmazásukra. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.2.4, VI/3.3, VIII/2.2) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2022.11.03. Therm_Lum_H_2022.pdf  
10 A fényerősítés alapjai. A lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai és orvosi alkalmazási lehetőségei. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.11.10. 10_Lezer_20221110.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2022.11.17. AtommagSugarzasok2022_ver12.pdf  
12 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2022.11.24. MagsugarzasokDozimetria2022_ver14.pdf  
13 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2022.12.01. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2022_ver20.pdf  
14 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása. Fourier felbontás. Elektromos alapáramkörök. Félvezető áramköri elemek. Jelátalakítás, jelszelektálás, megjelenítők.. (Segítség a „Nukleáris alapmérés”, az „Erősítő”, az „Impulzusgenerátor”, a „Bőrimpedancia”, a „Coulter-számláló”, az „Audiometria” és, az „EKG” gyakorlatokhoz.) (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2022.12.08. 2022-12-08_jelfeldolgozas_KAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsga szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.

A tételsor letölthető innen A 2022-2023-as tételsor azonos a 2021-2022-essel.

A vizsgák 8:30-kor kezdődnek az intézet gyakorlóiban. Kérjük, hogy a gyakorlói folyosó előtti területen várakozzanak! Fényképes igazolványt hozzanak magukkal a vizsgára!

A február 7-i konzultáció 14 órakor lesz! zoom linkje:
https://semmelweis.zoom.us/j/3375901409
 

 

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk (részletek később)

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2  

A Szem Optikája
Mikroszkópia I: 16
további feladatok

Refraktometria: 18
további feladatok
3 25, 26
4 8, 9, 54
5 55 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz

FényabszorpcióNukleáris Alapmérés
 
6 1-7
7  
8   Feladatok Polarimetria.pdf
9 19, 20
10 13, 14, 15
11 30-36, 39

további feladaotok erősítő

 

12 42, 43, 44
13 37
14 Tovabbi_tipuspeldak.pdf Dozimetria: 41, 45, 47-51