Orvosi biofizika II. 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Az évközi számonkérés a gyakorlatokon, folyamatosan, írásban, heti rendszerességgel kitöltött rövid tesztek formájában történik, melyek az előző heti gyakorlat anyagából tartalmaznak kérdéseket. Az így szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése. Sikertelen vagy elmaradt számonkérés pótlására nincsen lehetőség, de azok számára, akik minden gyakorlaton részt vettek, a három leggyengébb eredményt az értékelésnél nem vesszük figyelembe. Akik egyszer hiányoztak, azok esetében a két, akik kétszer hiányoztak, azoknak csak egy leggyengébb eredmény nem kerül beszámításra. Akinek az értékelt számonkérések átlageredménye nem éri el a 40%-t, annak a félév aláírását az intézet megtagadja.
Azokból a gyakorlatokból írt tesztek, amelyekből már minden csoport megírta a tesztet a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban és az ő segítségével megtekinthetők.
 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
A leckekönyv aláírásának feltételei: 1.) az értékelésbe beszámított évközi számonkérések átlaga ne legyen 40% alatt; 2.) a gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el); 3.) a csoport által elvégzett gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Év végi számonkérés módja: szigorlat. mindkét félév anyagából  A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is.  A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 40 tesztkérdést tartalmaz. A válaszadási idő 40 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át a tesztkérdésekből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 75 %  Az első féléves tesztek eredménye helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az 4, vagy 5 (a 4-est 75, az 5-öst 85 %-os eredményként számítjuk be.) Ez a mentesség az esetleges ismétlővizsgára nem érvényes.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások és a gyakorlatok anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk.

A tanév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk. A részvétel feltétele, hogy a beszámított tesztek átlaga legyen legalább 65 %. Az első féléves tesztek eredménye helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az 4, vagy 5 (a 4-est 75, az 5-öst 85 %-os eredményként számítjuk be.)

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása és tulajdonságai (II/3.1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.02.03. Rtg4_KM150203.pdf  
2 Röntgendiagnosztikai alapok (ii/3.2.6, VIII/3.1, VIII/4.3) (Dr. Voszka István) 2015.02.10. Rtgalk_AOK_20150210.pdf  
3 Az elektromosság orvosi alkalmazásai (VII/1.2, IX/4, IX/5.2, IX/5.3) (Dr. Kaposi András) 2015.02.17. 2015-02-17_elektromossag.pdf  
4 Termodinamika - egyensúly, változás, főtételek (III/3) (Dr. Zrínyi Miklós) 2015.02.24. Termodinamika4.pdf  
5 Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis (III/2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.03.03. 04_Diffuzio4_KM150303.pdf  
6 Folyadékok és gázok áramlása. A véráramlás biofizikája (III/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.03.10. Folyadekok_Keringes4_KM50310.pdf  
7 Bioelektromos jelenségek (III/4, VII/2) () 2015.03.17. bioelektronika_2015.pdf  
8 Hang, ultrahang (II/2.4, VIII/4.2) (Dr. Kaposi András) 2015.03.24. 2015-03-24_uh_KAD.pdf  
9 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás (IV/1, IV/2, IV/3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.04.07. Receptor_Szem_Ful4_150407.pdf  
10 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek (I/4.1, I/4.2, I/4.3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.04.14. 10_Viz_Biopolimer4_KM150414.pdf  
11 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti rugalmasság (V/1) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2015.04.21. mozgas.pdf   Biomechanika.pdf  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Az MRI alapjai (VIII/4.1, X/4) (Dr. Fidy Judit) 2015.05.05. FJ2015-05-05MRI.pdf  
13 A légzés és a szívműködés biofizikája. Fizikális vizsgálat (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.05.12. Legzes_Sziv_Fizikalis_Vizsgalat4_KM150512.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 19, 22, 26, 29, június 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30, július 3. Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 8-ig ki fogjuk írni a honlapra.

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

Május 20, 27, Június 3, 10, 17, 24, Július 1

Verseny

Verseny

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2015. május 6. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk átlaga legalább 3,5 (65 % ) (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi vizsgajeggyel)

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

ÁOK

              Az a hallgató, aki eléri az összpontszám 50 %-át, de úgy, hogy mind az A, mind a B részben elérte a lehetséges pontszám legalább 25 %-át, mentességet kap a vizsgán a beugró teszt alól.

Az a hallgató aki az A részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki a B részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.

Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2014

2013

2012

2011

ÁOK                
Név Csoport Gyakorlatvezető A B össz:      
Cséke Balázs F2 Mártonfalvi 67 100 167 I. helyezés  
Egyed Bálint F3 Cserta 75 73 148 II. helyezés  
Komlósi Ferenc A3 Bőcskei 61 85 146 II. helyezés  
Pápai Tamás G3 Simon 65 75 140 III. helyezés  
Lesinszki Lukács B3 Smeller 71 63 134 csak gyakorlati kérdés
Szabó Bence F1 Kaposi 73 60 133 csak gyakorlati kérdés
Zichó Krisztián B1 Fidy 83 50 133 csak gyakorlati kérdés
Kende Hanna Rebeka D2 Nagy 54 72 126 csak gyakorlati kérdés
Mudra Dorottya G1 Bérces 55 68 123 csak gyakorlati kérdés
Dobai Anna G3 Simon 64,5 50 114,5 csak gyakorlati kérdés
Horváth Noel C2 Somkuti 54 57 111 csak gyakorlati kérdés
Kozma Dóra G3 Simon 34 75 109 beugró és példa mentesség
Tóth Balázs F2 Mártonfalvi 37 70 107 beugró és példa mentesség
Zemplényi Zsófia Mária F3 Cserta 62 43 105 beugró mentesség  
Bozzai Dánel G1 Bérces 34 70 104 beugró és példa mentesség

 

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK szigorlati tételsor 2014-2015 [doc] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét ÁOK Gyakorlatok
1   41, 45, 47-51
2 21, 22, 23

Erősítő: 75
további feladaotok erősítő

3   további feladatok
4 82, 83, 89, 90, 93 További feladatok Röntgen
5    
6  

Audiometria: 76-80

további feladatok audiometria

7 56, 57, 59

Impulzus: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
további feladatok

8 73, 74 további feladatok izotópdiagnosztika
9 61, 85, 88 további feladatok EKG
10   további feladatok 3. ciklus
11    
12 97-103  
13    
14    


A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14