Orvosi biofizika II. 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta (3. melléklet) első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész)a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

7.      Hiányzás pótlása másik csoportban mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésévellehetséges.

8.      Hiányzó jegyzőkönyv pótlása (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton) a saját gyakorlatvezető által adott mérési adatokkal oldható meg, de hiányzásnak számít.

9.      Háromnál több „Nem felelt meg”minősítésű jegyzőkönyv esetén a félév nem irható alá.

10.  A vizsgán az összes jegyzőkönyvet be kell mutatni. Javítatlan hibák esetén eggyel rosszabb vizsgajegy adandó.

Félévközi ellenőrzések
Félévenként 2 demonstrációt fogunk tartani az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban a 6. és 10. héten, melynek összetétele a következő: 2 számolási feladat (megadott listából), 1 ábra készítés, 1 leíró feladat és 1 komplexebb, gondolkodtatóbb feladat. Az utóbbi 3 közül egy a gyakorlatokhoz kapcsolódik. A kidolgozásra tervezett idő 30 perc. Az első demonstráció anyaga az 1-5. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6-9. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai.
Pótdemo a 13. héten, pót-pót a 14. héten lesz mindkét demonstráció anyagából. Az aláírás feltétele legalább 50 % elérése a két demonstrációból összesen (a megszerezhető 100 pontból legalább 50).

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Bónuszpontok szerezhetők az alábbiakkal:

Ha a hallgató az összes jegyzőkönyvét elsőre, hibátlanul elkészíti, tehát mindig „Megfelelt” minősítést szerez, +10 pontot kap a demonstráció összpontszámához.

A félév végi aláírás további követelményei:
1.) A gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el);
2.) A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.) A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.
3. Az "orvosi fizika matematikai és fizkai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%)

A mulasztott gyakorlatok pótlása


1. Valódi pótlás: a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével (a saját és a másik csoport gyakorlatvezetőjének hozzájárulása esetén).
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf
2. Jegyzőkönyv pótlás (hiányzásnak számít):A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés
A vizsgán be kell mutatni a vizsgáztatónak a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt..

Igen kivételes méltányolandó esetben három hetet meghaladó hiányzás esetén csak az Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu04.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2017t.doc

Félév-végi számonkérés módja:

Csak szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató a megoldások valamint a jegyzőkönyvek ellenőrzése után továbbá a csak ehhez a vizsgarészhez kapcsolódó feltett kérdések alapján, külön-külön részjegyet ad a feladatmegoldásra és a gyakorlatra. Ha mindkét osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató elméleti tételeket, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. A végső vizsgajegy ezen osztályzatok átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Vizsgakedvezmények:

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontok legalább 80 %-át megszerzi, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania és ez a részjegye 5.

Ha a két demonstráció (+bonusz pontok) összege legalább 90 pont (a lehetséges 110-ből), akkor a fenti 4 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

z Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai és diagnosztikai alkalmazásai. Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.02.01. 2017_02_01_Rtg_KM.pdf  
2 Termodinamika - egyensúly, változás, főtétele. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.02.08. 2017_02_08_Termodinamika_ZM.pdf   Biofizikai_termodinamika_Zrinyi_Miklos.pdf  
3 Transzportfolyamatok I: Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió. Kapcsolódó könyvfejezet: III/2 (Dr. Veres Dániel) 2017.02.15. 2017_02_15_Diffuzio_VD.pdf  
4 Transzportfolyamatok II: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.02.22. 2017_02_22_Aramlas_Ver_KM.pdf  
5 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4. () 2017.03.01. bioelektronika_2017.pdf  
6 Hang, ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.03.08. 2017_03_08_Hang_Ultrahang_KM.pdf  
7 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.03.22. 2017_03_22_Receptor_szem_ful_KM.pdf  
8 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.03.29. 2017_03_29_viz_biopolimer_KM.pdf  
9 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti rugalmasság. Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2017.04.05. motorfeherjek_izom.pdf  
10 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, MRI alapjai. Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.04.19. 2017_04_19_szerkvizsg_KM.pdf  
11 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.05.03. 2017_05_03_keringes_sziv_KM_jav.pdf  
12 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.05.10. 2017_05_10_legzes_fizikalis_KM.pdf  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció mindkét demonstráció anyagából:
Május 9-én 18 órakor. az EOK Szent-Györgyi előadótermében.

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk biofizika konzultációt:

Május 16, 22, 29
Június 6, 12, 19, 28

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsgák 8:30-kor kezdődnek. Jegyzőkönyvek és fényképes igazolvány hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

 

Verseny

Verseny

A 2016/17 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2017. május 3. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak a B részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

 

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Verseny eredmények:

név kar csoport  
Nyuli Dorottya ÁOK B2 I. helyezés
Rahó Klára ÁOK A2 II. helyezés
Romhányi Eszter ÁOK C3 II. helyezés
Sluch Martina ÁOK A3 III. helyezés
Kovács Gábor ÁOK B2 III. helyezés
Nyárádi Balázs ÁOK A3 III. helyezés
Neszmélyi Márk ÁOK C3 dicséret
Dalos Margit ÁOK D3 pl 5 + elm 5
Horváth Hanga Réka ÁOK B2 pl 5 + elm 5
Kovács Viktória ÁOK C2 pl 5  
Szász Csenge ÁOK D2 pl 5  
Tóth Zsombor ÁOK H1 pl 5  
Tollár Gergő ÁOK G2 pl 5  
Domokos Bence ÁOK A2 pl 5  
Koroknai Péter ÁOK B1 pl 5  
Dunai Ludovika ÁOK E1 pl 5  
Frivaldszky Lőrinc ÁOK B2 pl 5  
Csanda Renáta ÁOK G1 pl 5  
Prácser Levente ÁOK A1 pl 5  
Kercsubej Péter ÁOK D3 pl 5  
Ladányi Zsuzsanna ÁOK F1 pl 5  
Jámbor Márk ÁOK G1 pl 5  

 

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK szigorlati tételek 2016-2017 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 21, 22, 23 további feladaotok erősítő
3 http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/diff_ea_kerdes_hu_1.pdf További feladatok Röntgen
4 56, 57, 59  
5 73, 74  
6 61, 85, 88 Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
7   Impulzugenerátor: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
8   további feladatok izotópdiagnosztika
9   további feladatok EKG
10    
11 97-103  
12    
13    
14    

Képlettár
 

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.