Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

Az előadási tematika és az egyéb tudnivalók letölthető formában.

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2018.09.13. FAFA18_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2018.09.20. FAFA18_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2018.09.27. FAFA18_3.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2018.10.04. FAFA18-4_HU.pdf  
5 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek és kerámiák () 2018.10.11. FAFA18_5.pdf  
6 Anyagcsaládok: polimerek, kompozitok Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2018.10.18. FAFA18-6_HU.pdf   FAFA18-6_HU_DE.xlsx   FAFA18_6_2.pdf  
7 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2018.10.25. FAFA18_8.pdf  
8 ----------------- (ünnepnap) () 2018.11.01.  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2018.11.08. FAFA18_9.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2018.11.15. FAFA18_10.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2018.11.22. FAFA18_11.pdf  
12 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2018.11.29. FAFA18_12.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2018.12.06. FAFA18_13.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint egy. tanársegéd) () 2018.12.13. FAFA18_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 7. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:          75ponttól 5
                               65ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               45 ponttól 2

A fenti pontrendszer csak az első vizsgára vonatkozik, esetleges utóvizsga vagy javító vizsga esetén az érdemjegy a vizsgán mutatott teljesítmény alapján kerül megállapításra.

 

A félévközi tesztek ideje és helye:

7. oktatási hét október 25. (csütörtök) 18:30-19:10, EOK Szent-Györgyi előadóterem

13. oktatási hét december 6. (csütörtök) 18:30-19:10, EOK Szent-Györgyi előadóterem
 

Az 1. teszt eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek

 

 

Dokumentumok

Dokumentumok

FAFA tételek 2018/19 [pdf] 2024.05.21.