Biofizika I. (FOK) 2012-2013

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. Ehhez segítséget nyújt az Orvosi fizika alapjai című választható tárgy. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés egy ábra és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Biostatisztika I : Normális eloszlás, paraméterek, mintavétel, gyakorisági eloszlás, statisztikai jellemzők, paraméterek becslése; lineáris regresszió () 2012.09.12. statisztika2012_1.pdf  
2 Biostatisztika II: Statisztikai döntés, hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák (egymintás-, kétmintás-, korrelációs t-próba, khi-2-próba); kontingencia táblák használata a klinikumban, korrelációs módszerek () 2012.09.19. Hipotezis_vizsgalatok_2012.pdf  
3 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; a fény kettős természete;, fényelhajlás, interferencia, monokromátorok (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.09.26. biofiz_1_12.pdf  
4 Optikai képalkotás, reflexió, a fénytörés, optikai eszközök, a szem optikája (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.10.03. biofiz2012_2.pdf  
5 A fény abszorpciója, az intenzitás gyengülésének törvénye, gyakorlati alkalmazások; a tárgyak színét meghatározó fizikai jelenségek (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.10.10. biofiz2012_3.pdf  
6 Hőmérsékleti sugárzás jellemzői és a jelenség leírása; az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.10.17. biofiz2012_4.pdf  
7 Lumineszcencia: a jelenség leírása, jellemzői, lumineszcencia sugárzó fényforrások, gyakorlati alkalmazások az orvostudományban (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.10.24. biofiz2012_5.pdf  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazási területei. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.10.31. biofiz2012_6.pdf  
9 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, a röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.11.07. biofiz2012_7.pdf  
10 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; szummációs kép, fogászati röntgentechnikák, rétegfelvétel, a CT alapelve, CT generációk. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.11.14. biofiz2012_8.pdf  
11 Magsugárzások: fajtái, jellemzői; az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.11.21. biofiz2012_9.pdf  
12 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai, gamma-kamera, SPECT, PET alapelve; sugárterápia. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.11.28. biofiz2012_10.pdf  
13 Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.12.05.  
14 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2012.12.12. biofiz2012_101-12.pdf  

Vizsga

Vizsga

    ÁOK és FOK hallgatók biofizika vizsganapjai

a 2012/2013. tanév I. felében

    A félév végi vizsgaidőszak December 15-től január 28-ig tart, utóvizsga időszak január 29-február 1.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: December 18, 21, 28, január 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, cask utóvizsgára január 29 és február 1.

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

A vizsga beugró írásbelivel kezdődik (teszt, példák, ábra). Ezen legalább 50%-os eredményt kell elérni a szóbelire bocsátáshoz. A szóbelin az elméleti anyagra és a gyakorlatokra vonatkozó kérdéseket húznak.

A beugró alól mentességet lehet nyerni, ha a két demonstráció átlaga legalább 4,0. (Csak az első kísérlet számít, a pótdemonstráció nem)

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

      A vizsgaidőszakban konzultációkat tartunk az alábbi napokon 16 órakor: december 17, január 2, 7, 14, 21, 28

Az indexet (leckekönyvet) a vizsgáztató fogja aláírni a vizsgán. (Az aláírás feltétele mindkét demonstráció legalább elégséges szintű teljesítése és a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.)

A vizsgák  830-kor kezdődnek. Várakozás a gyakorlók előtti részen.

Mérési jegyzőkönyveiket hozzák magukkal a vizsgára, mert a vizsgáztató  kívánságára be kell azokat mutatniuk.

A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató három munkanapon belül keresse meg a tanulmányi felelőst a távolmaradás okának tisztázása ill. igazolása céljából; ennek hiányában jelentjük az igazolatlan távolmaradást, ezzel csökken a vizsgalehetőségek száma.

Dokumentumok

Dokumentumok

mintateszt [pdf] 2024.05.21.
Kollokviumi tételek 2012 (FOK biofizika) [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 - -
2 96, 97 Mikroszkóp: 16
3 98 - 104 Refraktométer: 18
4 8, 9 -
5 - Spec. mikroszkóp: 17
6 25, 26 -
7 19, 20 -
8 - -
9 13, 14, 15 -
10 21, 22, 23  
11 -  
12 32-36, 39  
13 37  
14 43, 44