Biofizika II. (FOK) 2023-2024

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.,

Óramegoszlás: heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A követelményrendszer letölthető innen

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét. A jegyzőkönyvet a mérés után fel kell tölteni a Bifilab honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat a két félév anyagából. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

A gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.
Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges, a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen:
/upload/file/orarend_2024t.xlsx

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.
A felkészülés ellenőrzése moodle-teszt formájában történik, amelyet a hallgató  az adott műszeres gyakorlatot megelőző héten bárhonnan kitölthet, korlátlan próbálkozással. A hallgató "felkészült", ha a legjobb teszteredménye az adott gyakorlatból legalább 50%.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
/upload/file/gyakre_2024t.xlsx

Félévközi teljesítmény-értékelés

 • a félév során egyetlen tanulmányi ellenőrzésre kerül sor
 • formája: moodle teszt, maximum 30 perc, a gyakorlaton megírva
 • feladatok: vizsgareleváns számolási feladatok, ábraelemzés, elméleti kérdések
 • tartalom: az első két gyakorlati ciklus (vagyis az első 8 hét gyakorlatainak) anyaga + számolási feladatok valamint az első féléves gyakorlatok  és számolások.
 • időpont: 9. oktatási hét  (április 8-12)
 • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
 • elnyerhető bónusz:
 • FOK: az elérhető pontok legalább 60%-ának megszerzése esetén mentesség a két gyakorlati tétel egyike alól. Legalább 85%-ának elérése esetén mentesség a mérési adatok kiértékelése (Excel feladat) és a két gyakorlati tétel alól.
 • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
 • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
 • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
 • a feladatok megtekintésére a 10. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart

 

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok (Excel), gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 Jelfeldolgozás-1: emberi test, mint jelforrás (Dr. Schay Gusztáv) 2024.02.15. jelfeldolgozas_1_2_schay.pdf  
2 Jelfeldolgozás-2: erősítő, digitális jelfeldolgozás (Dr. Schay Gusztáv) 2024.02.22.  
3 Ionizáló sugárzások dozimetriája (Dr. Liliom Károly) 2024.02.29. FOK24t_Biofizika2_Dozimetria_LK.pdf  
4 Biofizika a fogorvostudományban (Dr. Haluszka Dóra) 2024.03.07. Biofizika_a_fogorvostudomanyban_20240307.pdf  
5 Ultrahang diagnosztika és képalkotás alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2024.03.14. Ultrahangdiagnosztika_fizikai_alapjai_schayg_2024.pdf  
6 Szenzoros működés biofizikája: látás és hallás (Dr. Liliom Károly) 2024.03.21. FOK_Biofizika2_Erzekeles_2024t_LK.pdf  
7 Az EKG-jel. Impulzusgenerátorok, pacemaker (Dr. Schay Gusztáv) 2024.03.28. EKG_Pacemaker_HU.pdf  
8 Transzportfolyamatok 1: áramlás (Dr. Haluszka Dóra) 2024.04.04. Aramlas_HD_2024.pdf  
9 Transzportfolyamatok 2: diffúzió (Dr. Schay Gusztáv) 2024.04.11. Diffuzio_HU24.pdf  
10 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2024.04.18. Kellermayer_SchG__Biomol_Rendszer_vizsgalata_NMR_24.pdf  
11 Transzportfolyamatok 3: membránpotenciál (Dr. Liliom Károly) 2024.04.25. FOK24t_Biofizika2-11_Membranpotencial_LK.pdf  
12 Biostatisztika 1: leíró statisztika (Dr. Liliom Károly) 2024.05.02. FOK24t_BIOSTATISZTIKA.pdf  
13 Biostatisztika 2: hipotézisvizsgálatok (Dr. Liliom Károly) 2024.05.09. FOK24t_Biofizika2_Biostatisztika_alapjai.pdf  
14 Biostatisztika 3: regresszióanalízis Zoom: https://semmelweis.zoom.us/j/275102419 (Dr. Liliom Károly) 2024.05.16.  

Vizsga

Vizsga

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsga megkezdése előtt be kell mutatniuk a fényképes igazolványukat. Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

A vizsga a gyakorlati jegyzőkönyvek anyagából készített Excel-feladattal keződik (beugró), majd két gyakorlati kérdés, azután két elméleti kérdés következik, egy-egy az első és a második félév anyagából. Mindegyik újabb vizsgarészre csak az előző sikeres teljesítése után mehet a vizsgázó. Az összes kérdést a BIFILAB-ba épített kérdésgenerátorral kapják a vizsgázók. Mindhárom rész sikeres teljesítése után egy összesített érdemjegyet adunk. A teljes vizsga során használható segédeszközök: képlettár, papír, toll, nem-programozható számológép.

A szigorlati tételsor letölthető a "Dokumentumok" menüből.
 

A vizsgaidőszakban online konzultációt tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

május 21, 30
június 4, 11, 18, 25
július 2

Az aktuális zoom linket az adott konzultáció előtt néhány nappal itt találják.


A május 30-i konzultáció zoom linkje:
https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260

Verseny

Verseny

A 2023/24 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2024. május 2. (csütörtök) 19:00-21:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a moodle rendszeren (a részleteket később közöljük)

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki a számolási részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el mentesül az excel feladat alól és  jeles részjegyet kap.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti tételek megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdéseket kell megválaszolnia. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.
 

Régi feladatsorok letölthetők:

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

megoldások 2011-2014.

2022

2023

             
Eredmények:
FOK  
Martonossy Kinga excel mentesség
Simon Dóra excel mentesség
Stern Dávid Jenő excel mentesség
Hermesz Fruzsina Matild excel mentesség
       

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Szigorlati tételek [pdf] 2024.05.26.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2    
3   további feladatok EKG
4 61, 88, 89  
5
 
 
6   további feladatok izotópdiagnosztika
7   További feladatok Röntgen
8    
9 56,57,59 Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10   Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11 73, 74  
12    
13    
14