Orvosi biofizika II. 2023-2024

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A követelményrendszer letölthető innen


Előadások

A (megtartott) gyakorlatoklegalább 75%-án szükséges a jelenlét a tárgyból szerzendő aláíráshoz, amely a vizsgára bocsátás feltétele. (Indokolt esetben a tárgy felelőse adhat ez alól felmentést.)

A gyakorlatokra fel kell készülni (TVSZ III.2. 29§ (3)) a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. Ezt a gyakorlat elején ellenőrizzük, és csak a felkészült hallgató vehet részt a gyakorlaton.
A felkészülés ellenőrzése moodle-teszt formájában történik, amelyet a hallgató  az adott műszeres gyakorlatot megelőző héten bárhonnan kitölthet, korlátlan próbálkozással. A hallgató "felkészült", ha a legjobb teszteredménye az adott gyakorlatból legalább 50%.

A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni a gyakorlat során, amelyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre. A gyakorlati jelenlétet ez a dokumentum igazolja (Ez alól az 1. gyakorlat képez kivételt, ahol nem kell jegyzőkönyvet feltölteni). A feltöltött jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető értékeli. A nem elfogadott jegyzőkönyv hiányzásnak minősülhet!

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hiányzás, de a hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a vizsgán a hallgató az adott gyakorlat anyagát ne tudja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4-5 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

/upload/file/orarend_2024t.xlsx
(mely csoportnak mikor van órája a hét során a Biofizika Intézetben)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
/upload/file/gyakre_2024t.xlsx
(mely csoport melyik héten melyik biofizikagyakorlatot csinálja)

A félév végi aláírás feltételei

1. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

2. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Félév végi számonkérés (szigorlat, vizsga)

A vizsga excel feladattal és példamegoldással kezdődik, majd 1 gyakorlatra vonatkozó és 6 elméleti kérdést kap.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Félévközi teljesítmény értékelés

A félév során a 9. héten a gyakorlat elején 20-25 perces tudáspróbát iratunk. Ennek a kérdései a heti felkészültséget ellenőrző kérdésekhez, az évközben kiadott számolási feladatokhoz, valamint a jegyzőkönyv kiértékeléséhez hasonló kérdések. Ez utóbbihoz egy adatsort kell letölteni és elemezni. A teszt anyagába beletartoznak az I. féléves gyakorlatok és számolási feladatok is.

FIGYELEM! A teszt eredménye alapján vizsgakedvezmény szerezhető: aki legalább 60%-ot elér, az a vizsgán mentesül a számolási feladat alól, aki 85%-ot, az mentesül a gyakorlati kiértékelés, a gykorlati tétel és a számolási feladatok alól egyaránt.

  • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
  • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
  • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
  • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
  • a feladatok megtekintésére a 10. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart


 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai. A röntgensugárzás diagnosztikai alkalmazásai. Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, : VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2024.02.14. Rtg_FIN_20240214.pdf  
2 Hang, ultrahang. Kapcsolódó gyakorlat: Ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.02.21. Hang_Ultrahang_20240220R.pdf  
3 Termodinamika - egyensúly, változás, főtételek. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.02.28. Termodinamika_20240228.pdf  
4 Transzportfolyamatok: diffúzió, Brown-mozgás, ozmózis. Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió, Kapcsolódó könyvfejezet: III/1, III/2. (Dr. Veres Dániel) 2024.03.06. biofizika2_eloadas_diffuzio_2024.pdf  
5 Transzportfolyamatok: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1, III/2. (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.03.13. 05_Aramlas_Ver_20240313.pdf  
6 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4., VII. (Dr. Kiss Balázs) 2024.03.20. 06_bioelektromos_20240320.pdf  
7 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.03.27. Receptor_Szem_Ful_20240327.pdf  
8 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.04.03. Viz_Biopolimer_20240403.pdf  
9 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti mechanika Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2024.04.10. Mozgas_Biomechanika_2024.pdf  
10 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Rádióspektroszkópiai módszerek, MRI alapjai Kapcsolódó könyvfejezet: X Video: https://kaltura.semmelweis.hu/media/GMT20240417-073210_Recording_1920x1080/1_ah6owu7d (Dr. Schay Gusztáv) 2024.04.17. Kellermayer_SchG__Biomol_Rendszer_vizsgalata_NMR_24.pdf  
11 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria. Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Balog Erika) 2024.04.24. Biomol_Rendszer_vizsgalata_MS_X_IR_20240424_eb.pdf  
12 Munkaszüneti nap. Az előadás elmarad 2024.05.01.  
13 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.05.08. Keringes_Sziv_20240508.pdf  
14 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.05.15. Legzes_Fizikalis_Vizsgalat_20240515.pdf  

Vizsga

Vizsga

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsga megkezdése előtt be kell mutatniuk a fényképes igazolványukat. Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

Szigorlati tételsor

Kellermayer Miklós: Orvosi Biofizika Gyakorlatok, 31.FELADATOK

Képlettár

A vizsgaidőszakban online konzultációt tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

május 21, 30
június 4, 11, 18, 25
július 2

Az aktuális zoom linket az adott konzultáció előtt néhány nappal itt találják.


A május 30-i konzultáció zoom linkje:
https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260

Verseny

Verseny

A 2023/24 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2024. május 2. csütörtök) 19:00-21:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a moodle rendszeren (a részleteket később közöljük)

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia (Excel feladat + gyakorlati kérdés), de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Eredmények:

ÁOK  
Banitz Rajmund I. hely
Veréb Gergely II. hely
Sallai Péter II. hely
Országh Bence Gellért II. hely
Domschitz Zsófia Zsuzsanna III. hely
Hajnal Levente Hunor III. hely
Kovacsik András III. hely
Pudner Anna példa + elm. mentesség
Petz Máté Balázs példa + elm. mentesség
Tar Marcell példa + elm. mentesség
Varga Bálint Béla példa + elm. mentesség
Bíró Gergely példa + elm. mentesség
Tar Péter Bálint példa + elm. mentesség
Polyák Panna Dalma példa + elm. mentesség
Oparaugo Petra Nneka példa + elm. mentesség
Dobos Dóra példa + elm. mentesség
Hódi Barnabás példa + elm. mentesség
Morvai Eliza példa + elm. mentesség
Hajnal Tünde példa + elm. mentesség
Puskás Péter János példa + elm. mentesség
Szabó-Seri Lilla példa + elm. mentesség
Molnár Tünde példa + elm. mentesség
Gulyás Márton példa + elm. mentesség
Stein Felix Gabriel példa + elm. mentesség
Kiss Boróka Réka példa + elm. mentesség
Trócsányi Laura példa + elm. mentesség
László Barnabás példa mentesség
Földi András Dániel példa mentesség
Pintér Kristóf példa mentesség
Majoros Réka példa mentesség
Serényi Szonja példa mentesség
Pancza Zsófia példa mentesség
Andrási Zsófi példa mentesség
Fuisz Soma Máté példa mentesség
Nadj Tímea példa mentesség
Nóbik Mátyás Péter példa mentesség
Horváth Borbála példa mentesség
Karnuts Ferenc példa mentesség
Szakáll Réka Emma példa mentesség
Foltin Szófia Hajnalka példa mentesség
Szabó Blanka példa mentesség

Kérjük a helyezetteket, hogy legyenek ott az eredményhirdetésen a május 15-i előadáson. A helyezettek, illetve akik példa + elmélet mentességet szereztek a versenyen és a tudáspróbán is elérték a 85 %-ot, bármelyik vizsganapra feljelentkezhetnek a Neptunon, de a vizsgán megjelenni nem kell.


Régi feladatsorok letölthetők:

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

megoldások 2011-2014.

2022

2023

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 21, 22, 23 további feladatok EKG
3    
4 61, 88, 89  
5 ozmózis_feladatok További feladatok Röntgen
6 http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/ozmolaritas_szamitas.xlsx további feladatok izotópdiagnosztika
7 56, 57, 59  
8    
9.   Impulzusgenerátor:92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11

97-103

Biomechanika_peldak.pdf

 
12    
13    
14    

képlettár