Biostatisztika és informatika alapjai 2015-2016

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2015.09.11.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/stat_minta_magyar.xlsx

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 12. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak.
Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban (Dr. Agócs Gergely) 2015.09.10. Statistics_Lecture_01_HU_2015.pdf  
2 Determinisztikus és statisztikus törvényszerűség; Leíró statisztika I. (Dr. Agócs Gergely) 2015.09.17. Statistics_Lecture_02_HU_2015.pdf  
3 A valószínűségszámítás elemei; Leíró statisztika II. (Dr. Veres Dániel) 2015.09.24. 2015-09-24_Stat3_2015_HU_VDS.pdf  
4 Nevezetes eloszlások; Valószínűségszámítás és a statisztika (Dr. Veres Dániel) 2015.10.01. 2015-10-01_Stat4_HU_2015_VDS.pdf  
5 A hipotézis vizsgálatok általános elvei Figyelem! A Gólyabál miatt az eredetileg október 15-re tervezett előadás október 8-án az eredetileg tervezett előadás után lesz megtartva! () 2015.10.08. stat5_2015.pdf   stat6_2015.pdf  
6 Statisztikai becslés () 2015.10.08.  
7 Statisztikai próbák () 2015.10.29. stat7_2015.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel; Több csoport összehasonlítása () 2015.11.05. stat8_2015.pdf  
9 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András) 2015.11.12. 2015-11-12_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
10 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2015.11.19. 2015-11-19_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
11 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2015.11.26. 2015-11-26_diagn_KAD.pdf   ROC_m.xls  
12 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban () 2015.12.03. 2015-12-03_informe_GP.pdf  
13 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.12.10. 2015-12-10_Diagnosztika_logika4_KM.pdf  

Vizsga

Vizsga

1. A vizsgák 14:00-kor kezdődnek, helyszínük az EOK 1. emelet „B” fésűjében lévő számítógépes laborok (ahol a statisztika és biofizika gyakorlatok is voltak). A pontos kezdés érdekében kérjük, hogy már 13:45-kor érkezzenek meg, a folyosó előtt várakozzanak. Vegyék számításba, hogy a vizsgatermet csak a vizsga befejeztével lehet elhagyni.

2. A vizsgázók a terembeosztást a helyszínen tudják meg, és a vizsgáztató hívására menjenek vele a terembe.

3. A vizsgára egyedül a „TANULMÁNYI ÉRTESÍTŐ” füzetet és fényképes igazolványt (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) kérünk hozni. Minden egyebet (kabátot, csomagot, enni-, innivalót stb.) a szekrényben el kell zárni. Mobiltelefonok a tanári asztalra helyezendők kikapcsolt állapotban.

4. A vizsgázók – személyazonosítást követően – a vizsgáztató utasítása szerint foglalnak helyet.

5. A vizsgázók a vizsgadolgozatukat a vizsgáztató utasítása szerint töltik le és a vizsga végeztével szintén a vizsgázató utasítása szerint töltik fel.

6. A vizsgadolgozat számolási feladatokból és feleletválasztós tesztekből áll. Minden egyes feleletválasztós tesztkérdésnek egyetlen helyes válasza van. A hibás válaszért pontlevonás jár. A meg nem válaszolt kérdésekért nem jár pontlevonás.

7. A vizsgadolgozat megoldására 75 perc áll rendelkezésre. A termet csaka vizsga végeztével (a vizsgadolgozat feltöltése után) lehet elhagyni.

8. A vizsga során csak az általunk biztosított számítógépet és (papír vagy elektronikus) képlettárat lehet használni.

9. A vizsga végeztével a javítást azonnal megkezdjük; a vizsgadolgozatok kijavítása után a helyszínen eredményt hirdetünk. Ekkor van lehetőség betekintésre is. Az elégséges osztályzat eléréséhez a vizsgadolgozat kiértékelése szerinti 50%-ot kell elérni.

10. A vizsga során bármilyen nem általunk biztosított eszköz használata, a beszélgetés, mobiltelefonnak vagy más elektronikus eszköznek akár a puszta birtoklása is tilos. A tiltás megszegése, illetve a csalás bármely egyéb formája a vizsgából való azonnali kizárást, elégtelen osztályzatot és fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

Konzultációk a vizsgaidőszakban

Statisztika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16:00-tól: 

december 14, 21, 28, január 4, 11, 18, 25.

Dokumentumok

Dokumentumok

Student's t-test for correlation [xls] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

Az alábbi fájlok háromnyelvű Exceltáblázatok formájában tartalmaznak a gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatokat. A legelső „T” fülön lehet kiválasztani a feladatlap nyelvét. A további füleken következnek váltakozva a feladatok és a kidolgozott megoldásaik.

Gyakoriságok

Leíró statisztika, percentilistáblázat

Kombinatorika (2015. dec. 23.)

Elméleti eloszlások paraméterei

Paraméterek pontbecslése

Normális eloszlás paraméterei és kvantilisei (2015. dec. 23.)

t-próbák (egymintás t-próba, kétmintás t-próba, t-próba a korrelációs együtthatóra)

Egymintás t-próba

t-próba a korrelációs együtthatóra

Khínégyzetpróba

Rizikó, esély, logit (2015. dec. 22.)

Diagnosztikai tesztek kiértékelése

 

Statisztika képlettár (pdf)