Biofizika 2. (GyTK) 2023-2024

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  2 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A követelményrendszer letölthető innen

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.

gyakorlaton való részvétel feltétele a gyakorlathoz kapcsolódó heti Moodle-teszten legalább 50%-os eredmény elérése, korlátlan számú próbálkozással. A sikeres próbálkozás elérésének végső határideje a gyakorlatot megelőző nap 24 óra.

A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Az intézet órarendje:/upload/file/orarend_2024t.xlsx

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
/upload/file/gyakre_2024t.xlsx

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton történő feltöltésével történik. (Súlyos informatikai probléma esetén, egy héten belül papír alapon is benyújtható.)

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat. 

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen:
/upload/file/orarend_2024t.xlsx

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. Jelenlét a gyakorlatok legalább 75 %-án, azaz nem lehet 3-nál több nem pótolt hiányzás.

2. A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve. Ebből a szempontból a nem pótolt hiányzás „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyvvel egyenértékű.

Félévközi teljesítmény értékelés

A félév során a 9. héten a gyakorlat elején 20-25 perces tudáspróbát iratunk. Ennek a kérdései a heti felkészültséget ellenőrző kérdésekhez, az évközben kiadott számolási feladatokhoz, valamint a jegyzőkönyv kiértékeléséhez hasonló kérdések. Ez utóbbihoz egy adatsort kell letölteni és elemezni. A teszt anyagába beletartoznak az I. féléves gyakorlatok és számolási feladatok is.

FIGYELEM! A teszt eredménye alapján vizsgakedvezmény szerezhető: aki legalább 75%-ot elér, az a vizsgán mentesül a beugró moodle teszt alól.

  • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
  • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
  • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
  • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
  • a feladatok megtekintésére a 10. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart

Félév-végi számonkérés (szigorlat, „vizsga”, valójában beszélgetés biofizikai témákról)

A vizsga írásbeli (moodle teszt) és szóbeli. Formája a félévi vizsgához hasonló, csak mindkét félév anyagából történik.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, (Dr. Herényi Levente) 2024.02.15.  
2 Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2024.02.22.  
3 Jelátalakítás, jelszelektálás, (Dr. Herényi Levente) 2024.02.29.  
4 Hang (Dr. Orosz Ádám) 2024.03.07. Hang_OA_24.pdf  
5 Ultrahang (Dr. Orosz Ádám) 2024.03.14. UH_OA_24.pdf  
6 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2024.03.21.  
7 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2024.03.28.  
8 Általánosított kontinuitási törvény, Bolyongás, Ozmózis (Dr. Herényi Levente) 2024.04.04.  
9 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, (Dr. Herényi Levente) 2024.04.11. Transzport_Termodinamika_24_HL.pdf  
10 Entrópia változások, termodinamikai potenciálfüggvények, kémiai potenciál. (Dr. Herényi Levente) 2024.04.18.  
11 Ion transzport membránon keresztül, A nyugalmi membránpotenciál (Dr. Bozó Tamás) 2024.04.25. Membran_transzport_potencial_HU_BT_2024_handout.pdf  
12 Lokális membránpotenciál változások, Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Bozó Tamás) 2024.05.02. Akcios_potencial_HU_BT_2024_handout.pdf  
13 Optikai és rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Orosz Ádám) 2024.05.09. Biofizika_IR_NMR_OA_24.pdf  
14 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek, Tömegspektrometria (Dr. Bozó Tamás) 2024.05.16. Sediment_elfo_MS_HU_BT_2024_handout.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsgakérdések letölthetők innen

A vizsgaidőszakban online konzultációt tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

május 21, 30
június 4, 11, 18, 25
július 2

Az aktuális zoom linket az adott konzultáció előtt néhány nappal itt találják.

A május 30-i konzultáció zoom linkje:
https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260

Verseny

Verseny

A 2023/24 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2024. május 2. (csütörtök) 19:00-21:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a moodle rendszeren (a részleteket később közöljük)

A részvétel feltétele: jeles, vagy jó kollokviumi eredmény

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

megoldások 2011-2014.

2022

2023

Eredmények:

GYTK  
Tóth Eszter I. hely
Farkas Benedek Gábor II. hely
Szabó Viktória Flóra III. hely
Ádány Balázs dicséret
Gere Barnabás Zoltán dicséret

 

           
           
         

 

Archív

Archív

Képlettár

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 82, 83 további feladatok EKG
3    
4 61, 88, 89  
5 37  
6 56, 57, 59 további feladatok izotópdiagnosztika
7   További feladatok Röntgen
8    
9   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11    
12    
13    
14