Orvosi biofizika I. 2023-2024

Leírás

Általános információk

Általános információ (ÁOK őszi félév)

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter


Heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra. (Az "óra" kifejezés 45 percet, azaz akadémiai órát jelöl.)

Előadás: Kedden 12:00 – 13:15 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 4

Tárgy felelőse: Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán, intézetigazgató

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234), jelenleg helyettese érhető el: Dr. Veres Dániel (veres.daniel@med.semmelweis-univ.hu)

Tanulmányi ügyekben kérjük elsősorban a tanulmányi felelőst (helyettesét) keressék.


A követelményrendszer letölthető innen.

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Orvosi biofizikát (illetve ezzel egyenértékű tárgyat), kérhetik a tantárgy "befogadását. A kérelmet az első oktatási hét előtti 2 hétben kell benyújtani a tanulmányi felelősnek (kivéve ha a tárgyat a Semmewleis egyetemen - pl. más karon - tanulta,mert ekkor nem kell az Intézet támogatása), aki ezt támogathatja. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor ha a hallgató más magyarországi egyetemen tanulta a tárgyat, akkor támogatjuk a kérelmet. Ha külfödi egyetemen végzet tárgy alapján kívánja a tárgyat befogadtatni, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem támogatásáról. A tárgy befogadására vonatkozó kérvényt az Intézet véleményével a Tanulmányi Bizottságnak (a Tanulmányi Osztályon keresztül) kell benyújtani, amely dönt a kérvény elfogadásáról vagy elutasításáról. (A kérelem elérhető a Kar holnapján a letölthető dokumentumoknál).

Az oktatási időszak megkezdőte után az 1. hét végéig a hallgató kérhet "felmentést" a tárgy végzése alól - a fentiekhez hasonló feltételekkel. Támogatás esetén (amelyet az előzőekhez hasonlóan ítélünk meg) a hallgatónak megajánlott jegyet adunk.

A mellékelt mintateszt az esetlegesen írandó kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

Mintatesztkérdések

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük. (De javasoljuk a jelenlétet.)

Gyakorlatok

A (megtartott) gyakorlatoklegalább 75%-án szükséges a jelenlét a tárgyból szerzendő aláíráshoz, amely a vizsgára bocsátás feltétele. (Indokolt esetben a tárgy felelőse adhat ez alól felmentést.)

A gyakorlatokra fel kell készülni (TVSZ III.2. 29§ (3)) a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. Ezt a gyakorlat elején ellenőrizzük, és csak a felkészült hallgató vehet részt a gyakorlaton.
A felkészülés ellenőrzése moodle-teszt formájában történik, amelyet a hallgató (kivéve az 1-2. héten) az adott műszeres gyakorlatot megelőző héten bárhonnan kitölthet, korlátlan próbálkozással. A hallgató "felkészült", ha a legjobb teszteredménye az adott gyakorlatból legalább 50%.

A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni a gyakorlat során, amelyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre. A gyakorlati jelenlétet ez a dokumentum igazolja (Ez alól az 1. gyakorlat képez kivételt, ahol nem kell jegyzőkönyvet feltölteni). A feltöltött jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető értékeli. A nem elfogadott jegyzőkönyv hiányzásnak minősülhet!

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hiányzás, de a hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a vizsgán a hallgató az adott gyakorlat anyagát ne tudja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

 

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlására az adott(4 hetes) mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, de ehhez szükséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés!

A félév végi aláírás feltételei

1. Az "Orvosi fizika matematikai és fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel, amelyhez szükséges:
a) felkészültéség (a gyakorlatok elott teljesítendő tesztek megírása legalább 50%-os eredménnyel)
b) jelenlét
c) a gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek feltöltése, annak elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv - ezáltal hiányzás - szintén a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félévközi teljesítmény-értékelés

A félév során a 11. héten a gyakorlat elején 20-25 perces tudáspróbát iratunk. Ennek a kérdései a heti felkészültséget ellenőrző kérdésekhez, az évközben kiadott számolási feladatokhoz, valamint a jegyzőkönyv kiértékeléséhez hasonló kérdések. Ez utóbbihoz egy adatsort kell letölteni és elemezni.

FIGYELEM! A teszt eredménye alapján vizsgakedvezmény szerezhető: aki legalább 60%-ot elér, az a vizsgán mentesül a számolási feladat alól, aki 85%-ot, az mentesül a gyakorlati kiértékelés, a gykorlati tétel és a számolási feladatok alól egyaránt.

Félév végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga szóbeli. Számítógép segítségével sorsolunk kérdéseket a kiadott tételsorból: 1 gyakorlati kiértékelés, 1 számolási, 1 gyakorlathoz tartozó elméleti és 6 elmélethez tartozó elméleti kérdést teszünk fel. A hallgató megkapja egyszerre mind a 9 kérdést és rövid felkészülés után (20perc, illetve amíg az előző hallgató felel) megkezdi a szóbeli vizsgát a kérdések sorrendjében.

 

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok (előadásdiák, házi feladatok) a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján

Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Képlettár

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Sugárzások a medicinában. A sugárzások közös tulajdonságának jellemzésére használt mennyiségek és törvények. (Segítség a „Fényabszorpció”, a „Gamma abszorpció” és a „Röntgen” gyakorlatokhoz.) II/1. (Dr. Kiss Balázs) 2023.09.05. 01_Bevezetes_Sugarzasok_20230905.pdf  
2 A fénysugárzással kapcsolatos jelenségek és a geometriai optika. Fermat-elv. Fényvisszaverődés, fénytörés sík és görbült felületeken, orvosi optikai eszközök, az emberi szem geometriai optikai megközelítésben. (Segítség a „Mikroszkópia I.”, a „Refraktometria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.1., II/2.1.2., VIII/2.1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.09.12. 02_Geometriai_optika_20230912.pdf  
3 A hullámoptika mint modell. Huygens–Fresnel-elv. A legegyszerűbb fényinterferencia-kísérlet és következményei. Felbontóképesség. Fénypolarizáció. Színkeverés, színlátás. (Segítség a „Mikroszkópia I. II., a „Polarimetria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.3. - II/2.1.7. (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.09.19. 03_Hullámoptika_20230919.pdf  
4 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? (Segítség a „Mikroszkópia II., a „Fényemisszió” és a „Polarimetria” gyakorlatokhoz.) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.09.26. 04_Fény_Hullám_Részecske_20230926.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi és molekuláris kölcsönhatások. Atomi-erő mikroszkópia. (Segítség a „Rezonancia” gyakorlathoz.) (I/1, I/2, X/2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.10.03. 05_Anyagszerkezet_AFM_20231003.pdf  
6 Boltzmann eloszlás, példák. Sok-részecskés rendszerek szerkezeti családjai: gáz-, folyadék-, szilárd (kristályos)- fázis általános jellemzői. Folyadékkristályos rendszerek (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (I/3.1, I/3.2, I/3.3.1, I/3.3.5, I/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.10.10. 06_Boltzmann_Gáz_20231010.pdf  
7 Szilárd (kristályos) szerkezet hatása az elektronállapotokra. Vezetők, szigetelők, félvezetők: elektromos, termikus és optikai tulajdonságok, elektrooptikai alkalmazások. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (Dr. Balog Erika) 2023.10.17. 07_Gaz_Szilard_Folyadek_20231017.pdf  
8 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítség a „Fényabszorpció” gyakorlathoz.) (II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.10.24. 08_Szórás_Abszorpció_20231024.pdf  
9 A hőmérsékleti sugárzás és a lumineszcencia törvényszerűségei. Néhány példa az alkalmazásukra. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.2.4, VI/3.3, VIII/2.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.10.31. 09_Fényemisszió_Lumineszcencia_20231031L.pdf  
10 A fényerősítés alapjai. A lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai és orvosi alkalmazási lehetőségei. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.11.07. 10_Lézer_20231107L.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2023.11.14. AtommagSugarzasok2023_ver13.pdf  
12 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2023.11.21. MagsugarzasokDozimetria2023_ver15.pdf  
13 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2023.11.28. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2023_ver21.pdf  
14 Orvosilag fontos jelek, azok átalakítása, feldolgozása. Szemeszterzáró és vizsgára készítő gondolatok. (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.12.05. 14_Jelfeldolgozás_20231205FIN.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsga szóbeli.

A tételsor letölthető innen .

A vizsgák 8:30-kor kezdődnek az intézet gyakorlóiban. Kérjük, hogy a gyakorlói folyosó előtti területen várakozzanak! Fényképes igazolványt hozzanak magukkal a vizsgára!

Konzultációk a vizsgaidőszakban a következő napokon lesznek 14 órakor online. 

Dec. 12, 19, 
Jan. 9, 16, 23, 30
febr. 6

Az aktuális zoom linket néhány nappal a konzultáció előtt írjuk ki ide.

Február 6-án a következő linken tudnak bejelentkezni:

https://semmelweis.zoom.us/j/3375901409?omn=92777888636

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2  

A Szem Optikája
Mikroszkópia I: 16
további feladatok

Refraktometria: 18
további feladatok
3 25, 26
4 8, 9, 54
5 55 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz

FényabszorpcióNukleáris Alapmérés
 
6 1-7
7  
8   Feladatok Polarimetria.pdf
9 19, 20
10 13, 14, 15
11 30-36, 39

további feladaotok erősítő

 

12 42, 43, 44
13 37
14 Tovabbi_tipuspeldak.pdf Dozimetria: 41, 45, 47-51

A számozott feladatok a gyakorlatos jegyzet végén találhatóak.