Biofizika I. (FOK) 2023-2024

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Tárgyfelelős: Dr. Liliom Károly (karoly.liliom.mta@gmail.com)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2023.09.08.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét. A jegyzőkönyvet a gyakorlat végén kell feltölteni a megadott honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell.

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”, tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa a jegyzőkönyvet.

 

Félévközi teljesítmény-értékelés

  • A 11. héten (nov. 13-17.) Tudáspróba, amely a gyakorlat elején egy Moodle teszt az első két gyakorlati ciklus anyagából, illetve vizsgareleváns számolási feladatok. A tesztírás során képlettár és számológép használható. Minimum elérendő eredmény nincs, a Tudáspróba teljesítése nem feltétele a vizsga felvételének, azonban az elért pontszám függvényében vizsgakedvezmények kaphatók: az elérhető pontok legalább 50%-ának megszerzése esetén mentesség a két gyakorlati tétel egyike alól, legalább 75%-ának elérése esetén mentesség a mérési adatok kiértékelése (Excel feladat) és a két gyakorlati tétel alól. Sikertelen első vizsga esetén a bónusz törlődik.

Vizsgák (FOK):

Szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy  nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Bevezetés a biofizikába, sugárzások jellemzése, elektromágneses spektrum (Dr. Liliom Károly) 2023.09.06. FOK23-24_Biofizika1-1_Bevezetes,_sugarzasok.pdf  
2 Geometriai optika: Fermat-elv, fénytörés, lencsék képalkotása, mikroszkóp (Dr. Schay Gusztáv) 2023.09.13. Geometric_optics_HU.pdf  
3 Hullámoptika: Huygens-elv, fényelhajlás, interferencia, lencsék felbontóképessége (Dr. Schay Gusztáv) 2023.09.20. wave_optics_HU.pdf  
4 Fényszóródás, abszorpció, visszaverődés, színlátás (Dr. Liliom Károly) 2023.09.27. FOK23-24_Biofizika1-4_feny_es_anyag_kolcsonhatasai.pdf  
5 Anyagszerkezet: atomok, molekulák, kristályok (Dr. Liliom Károly) 2023.10.04. FOK23-24_Biofizika1-5_Anyagszerkezet_-_atomok,_molekulak,_kristalyok.pdf  
6 Hőmérsékleti sugárzás, az emberi test emissziója, az infradiagnosztika alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2023.10.11. homsug_HU_SchG.pdf  
7 Lumineszcencia és alkalmazásai az orvostudományban (Dr. Liliom Károly) 2023.10.18. FOK23-24_Biofizika1-7_lumineszcencia.pdf  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazásai (Dr. Haluszka Dóra) 2023.10.25. Lezerek_HD_2023.pdf  
9 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások Az előadás a következő linken tekinthető meg: https://kaltura.semmelweis.hu/media/Biofzika1+%28FOK%29A+A+f%C3%A9ny+biol%C3%B3giai+hat%C3%A1sai+el%C5%91ad%C3%A1s+%282023.11.01.%29/1_xu9j66k3 (Dr. Haluszka Dóra) 2023.11.01. A_feny_biologiai_hatasai_20231101_HD.pdf  
10 Modern mikroszkópos technikák (Dr. Haluszka Dóra) 2023.11.08. Spec_Mikr_HD_20231108.pdf  
11 Röntgensugárzás előállítása, spektruma, kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Liliom Károly) 2023.11.15. FOK23-24_Biofizika1-11_Rontgen.pdf  
12 Röntgendiagnosztikai módszerek (Dr. Liliom Károly) 2023.11.22. FOK23-24_Biofizika1-12_Rontgen-2.pdf  
13 Magsugárzások jellemzői, az izotópos nyomjelzés (Dr. Liliom Károly) 2023.11.29. FOK23-24_Biofizika1-13_Magsugarzasok.pdf  
14 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: (Dr. Liliom Károly) 2023.12.06. FOK23-24_Biofizika1-14_Magsugarzasok-2.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Adatfeldolgozás adatfeldolgozas_HU.xlsx

Vizsga

Vizsga

A vizsgázónál legyen kéznél a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a vizsgáztatóknak. Személyazonosítás nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgahelyek számának növelésére nincs mód a vizsgaidőszak során.

A vizsga a gyakorlati jegyzőkönyvek anyagából készített Excel-feladattal keződik (beugró), majd két gyakorlati kérdés, azután két elméleti kérdés következik. Mindegyik újabb vizsgarészre csak az előző sikeres teljesítése után mehet a vizsgázó. Az összes kérdést a BIFILAB-ba épített kérdésgenerátorral kapják a vizsgázók. Mindhárom rész sikeres teljesítése után egy összesített érdemjegyet adunk. A teljes vizsga során használható segédeszközök: képlettár, papír, toll, nem-programozható számológép.

A vizsgák 8:30-kor kezdődnek az intézet gyakorlóiban. Kérjük, hogy a gyakorlói folyosó előtti területen várakozzanak! Fényképes igazolványt hozzanak magukkal a vizsgára!

A félévi tételek listája letölthető innen :

/upload/file/FOK_2023z_Tetelsor.pdf

Konzultációk a vizsgaidőszakban a következő napokon lesznek 14 órakor online. 

Dec. 12, 19, 
Jan. 9, 16, 23, 30
febr. 6

Az aktuális zoom linket néhány nappal a konzultáció előtt írjuk ki ide.

Február 6-án a következő linken tudnak bejelentkezni:

https://semmelweis.zoom.us/j/3375901409?omn=92777888636 

Dokumentumok

Dokumentumok

félévi tétellista [pdf] 2024.05.26.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 statisztika feladatok 1, 2  
2   Refraktometria: 18 további feladatok
3 8, 9, 54 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
4 25, 26 A Szem Optikája
5   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
6 19, 20  
7   Fényabszorpció
8 13, 14, 15 Nukleáris Alapmérés
9    
10 21, 22, 23 Feladatok Polarimetria.pdf
11   további feladaotok erősítő
12 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
13 37