Biofizika 1. (GyTK) 2023-2024

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Kedd 13:15 - 14:30 között a Békésy előadóteremben.

Kreditérték: 4

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)
 

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2023.09.08.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet majd kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.

A 3. héttől kezdve a gyakorlaton való részvétel feltétele a gyakorlathoz kapcsolódó heti Moodle-teszten legalább 50%-os eredmény elérése, korlátlan számú próbálkozással. A sikeres próbálkozás elérésének végső határideje a gyakorlatot megelőző nap 24 óra. 

Egyéb évközi számonkérést nem tartunk.

A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton esedékes feltöltésével történik.

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető. Ilyenkor a korábbi minősítést a gyakorlatvezető felülbírálhatja.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Három hetet meghaladó nem pótolt hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. Jelenlét a gyakorlatok legalább 75 %-án, azaz nem lehet 3-nál több nem pótolt hiányzás.

2. A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve. Ebből a szempontból a nem pótolt hiányzás „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyvvel egyenértékű. 

 


 

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei: a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; (Dr. Orosz Ádám) 2023.09.05.  
2 Néhány alapvető fizikai jelenség és magyarázatuk. (Dr. Herényi Levente) 2023.09.12.  
3 Az intenzitás gyengülése. A geometriai optika; Fermat-elv; Fényvisszaverődés, fénytörés. (Dr. Herényi Levente) 2023.09.19.  
4 Fénytörés görbült felületen. A szem optikája. Az új modell szükségessége. (Dr. Herényi Levente) 2023.09.26.  
5 Lencsék, lencserendszerek leképezése; Nagyító, mikroszkóp és nagyításuk. (Dr. Orosz Ádám) 2023.10.03. optika01_HL.pdf  
6 A hullámoptika, fényelhajlás két keskeny résen; Optikai rács. Elektromágneses sugárzás. (Dr. Herényi Levente) 2023.10.10. optika_02_HL.pdf  
7 Atom, elektron; A témakörhöz kapcsolódó legfontosabb kísérletek, elgondolások. H atom a Bohr-modell alapján. (Dr. Herényi Levente) 2023.10.17. Atom_HL.pdf  
8 A dualitás. Kvantumszámok, további kísérletek, spin. Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások. Sokrészecske rendszerek. Gázok. (Dr. Herényi Levente) 2023.10.24.  
9 Sokrészecske rendszerek; Gázok; Makroszkopikus és mikroszkopikus leírás; Barometrikus formula. (Dr. Herényi Levente) 2023.10.31.  
10 Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek; Rácshibák. (Dr. Herényi Levente) 2023.11.07.  
11 Szennyezéses kristályok. Folyadékkristályok. Víz. Felületi feszültség. Hidrofób kölcsönhatás. Fehérjék. (Dr. Herényi Levente) 2023.11.14.  
12 Fényemisszió, fényabszorpció, fényszórás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia, fényforrások, lézer. (Dr. Herényi Levente) 2023.11.21.  
13 Radioaktív izotópok, magsugárzások. (Dr. Bozó Tamás) 2023.11.28.  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal. (Dr. Orosz Ádám) 2023.12.05.  

Vizsga

Vizsga

Félévvégi számonkérés

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli valójában beszélgetés biofizikai témákról. Tehát a hallgatótól nem a „lecke” felmondását várjuk el, hanem értő magyarázatokat.

A szóbeli vizsga megkezdése előtt a heti Moodle-tesztekben lévő kérdésekhez hasonlók, továbbá a házi feladat példák lesznek feltéve a félévi vizsga első részét képező írásbeli feleleten, amely 30 percig tart. 7 kérdés 7-szer 1 pontért, továbbá a 12 gyakorlat anyagából a már elfogadottakhoz hasonló EXCEL jegyzőkönyvek alapján még 3 kérdésre kell válaszolni 3-szor 3 pontért. Így összesen 7+9=16 pont szerezhető, amelyből legalább 8-at kell elérni a vizsga folytatásához. 

A vizsgák szóbeli részén születik meg a vizsga érdemjegye. A szóbelin is lesz gyakorlathoz kapcsolódó elméleti kérdés, de mérés kiértékelést ott már nem kérünk számon.

A számonkéréseken képlettár használható.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. és a Biofizika fizikai alapjai tárgyból.

Kollokviumi témalista

Konzultációk a vizsgaidőszakban a következő napokon lesznek 14 órakor online. 

Dec. 12, 19, 
Jan. 9, 16, 23, 30
febr. 6

Az aktuális zoom linket néhány nappal a konzultáció előtt írjuk ki ide.

Február 6-án a következő linken tudnak bejelentkezni:

https://semmelweis.zoom.us/j/3375901409?omn=92777888636

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2
 
  mértékegység-átváltás
képletátrendezés
3   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
4 25, 26 Refraktometria: 18
további feladatok
5   feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
6   Fényabszorpció

A Szem Optikája

Nukleáris Alapmérés
7    
8 1-7.  
9 19, 20  
10    
11   Feladatok Polarimetria.pdf
12 13, 14, 15 további feladaotok erősítő
13 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
14

21, 22, 23

Röntgendiffrakció