Biostatisztika és informatika alapjai 2012-2013

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 Bevezetés (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.09.10. Bevezetes4_KM.pdf  
2 A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban (Dr. Herényi Levente) 2012.09.17. stat_01_2012.pdf  
3 Leíró statisztika (Dr. Herényi Levente) 2012.09.24. stat_02.pdf  
4 A valószínűségszámítás elemei (Dr. Herényi Levente) 2012.10.01. stat_03_2012_13.pdf  
5 Valószínűségszámítás és a statisztika () 2012.10.08. Valoszinusegszamitas_es_statisztika_2012.pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2012.10.15. Hipotezis_vizsgalatok_1.pdf  
7 Két csoport összehasonlítása paraméteres tesztekkel () 2012.10.27. Hipotezis_vizsgalatok_2.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása nem-paraméteres tesztekkel () 2012.10.29. Hipotezis_vizsgalatok_3_2012.pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, a variancia analízis elve () 2012.11.05. Hipotezis_vizsgalatok_4_2012.pdf  
10 Regresszió és korreláció (Dr. Kaposi András) 2012.11.12. 2012-11-12_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2012.11.19. 2012-11-19_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikus tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2012.11.26. 2012-11-26_diagn_KAD.pdf   ROC.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban () 2012.12.03. informe_12_13.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.12.10. Diagnosztika_logika4_KM121210.pdf  

Vizsga

Vizsga

Tanulmányi ellenőrzés

            A félévi második évközi tanulmányi ellenőrzést (demonstrációt) a november 26-án kezdődő hét gyakorlatán tartjuk.

            E felmérés tárgya mindaz, amit okt. 24. és nov. 23. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak

     ÁOK és FOK hallgatók biostatisztika és informatika vizsganapjai

a 2012/2013. tanév I. felében

    A félév végi vizsgaidőszak December 15-től január 28-ig tart, utóvizsga időszak január 29-február 1.

 A vizsganapok December 18, 20, 27, január 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, cask utóvizsgára január 29 és 31.

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 14 órakor kezdődik.

A vizsga írásban, számítógépen történik, tesztkérdéseket és Excel-ben megoldandó feladatokat tartalmaz.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

     A vizsgaidőszakban konzultációkat tartunk az alábbi napokon 16 órakor: december 17, január 2, 7, 14, 21, 28

Az indexet (leckekönyvet) a vizsgáztató fogja aláírni a vizsgán. (Az aláírás feltétele mindkét demonstráció legalább elégséges szintű teljesítése és 3-nál nem több hiányzás.)

A vizsgák  14 órakor kezdődnek. Várakozás a gyakorlók előtti részen.

A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató három munkanapon belül keresse meg a tanulmányi felelőst a távolmaradás okának tisztázása ill. igazolása céljából; ennek hiányában jelentjük az igazolatlan távolmaradást, ezzel csökken a vizsgalehetőségek száma.