Orvosi biofizika I. 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Előadás:  Csütörtökön 16:05 – 17:15 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2015.09.11.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Félévközi ellenőrzések
Az évközi számonkérés a gyakorlatokon, folyamatosan, írásban, heti rendszerességgel kitöltött rövid (10 perces) tesztek formájában történik, melyek az előző heti gyakorlat anyagából és az aktuális mérés anyagából tartalmaznak kérdéseket. Az így szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése. Sikertelen vagy elmaradt számonkérés pótlására nincsen lehetőség, de azok számára, akik minden gyakorlaton részt vettek, a három leggyengébb eredményt az értékelésnél nem vesszük figyelembe. Akik egyszer hiányoztak, azok esetében a két, akik kétszer hiányoztak, azoknak csak egy leggyengébb eredmény nem kerül beszámításra. Azoktól akiknek a számításba vett tesztek átlageredménye nem éri el a 40%-ot, a félév elfogadását jelentő aláírást az intézet megtagadja. A helyes válaszok azokból a gyakorlatokból, amelyekből már minden csoport megírta a tesztet a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban és az ő segítségével utólag megtekinthetők.

A félév végi aláírás további követelményei:
1.) A gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el);
2.) A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.) A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/szamonkerendo_feladatok_a_gyakorlatokon_1_felev.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2015z.doc

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium (írásbeli minimum teszt + szóbeli). A vizsgán számon kérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is. Az írásbeli részen a lehetséges pontszám legalább 50 %-át el kell érni a folytatáshoz.
A minimum teszt megírása alól az kaphat mentességet, akinek a számításba vett félévközi tesztek átlageredménye legalább 75 %. Ez a mentesség már nem vehető igénybe ismételt vizsgák esetében.
A szóbeli részen egy gyakorlati tételt, két elméleti tételt és egy számolási feladatot kell húzni. A szóbeli részen is meg lehet bukni.

A mulasztott gyakorlatok pótlása


1. Valódi pótlás (tesztírás nélkül): a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével (a saját és a másik csoport gyakorlatvezetőjének hozzájárulása esetén).
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf
2. Jegyzőkönyv pótlás (hiányzásnak számít):A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés
A vizsgán be kell mutatni a vizsgáztatónak a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt..

Igen kivételes méltányolandó esetben három hetet meghaladó hiányzás esetén csak az Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az eddigi évek gyakorlatával ellentétben nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. (II/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.09.10. 01_Bevezetes4_KM150910.pdf  
2 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? A kétféle tulajdonság leírására szolgáló jellemző fizikai mennyiségek, alapvető törvények, összefüggések. (II/2.1.5, II/2.1.6, II/2.1.7, II/2.1.8, II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, VIII/2.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.09.17. 02_Feny4_KM150917.pdf  
3 Orvosi optikai eszközök működése a geometriai optika és a hullámoptika alapján. A Fermat-elv, Huygens-Fresnel elv, a fény polarizációja. Refraktometria (anizotropia), endoszkópia, mikroszkópia. II/2.1.1, II/2.1.2, II/2.1.3, II/2.1.4,VI/2.1, VI/2.2, VIII/2.1) (Dr. Herényi Levente) 2015.09.24. 2015-09-24_optika_01_HL.pdf  
4 A látás optikai háttere, színlátás, színkeverés. A görbült felületek leképezése, törőerősség. Akkomodáció, látásélesség és annak korlátai. (II/2.1.7, IV/2, VI/2.3.4, VI/2.3.5) (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.10.01. 2015-10-01_Optika_Szem4_KM.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi illetve molekuláris kölcsönhatások. (I/1.1, I/1.2, I/1.3, I/1.4, I/2, X/2) (Dr. Bozó Tamás) 2015.10.08. 2015-10-08_Anyagszerkezet_AFM_BT.pdf  
6 Sokrészecskés rendszerek, Boltzmann eloszlás. Gázok, szilárdtestek, folyadékkristályok szerkezete, optikai és elektromos tulajdonságai. (I/3) (Dr. Fidy Judit) 2015.10.15. 2015-10-15_AOK_Boltzmann_FJ.pdf  
7 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Az intenzitás gyengülése, fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektroszkópia alapelvei. (Dr. Fidy Judit) 2015.10.29. 2015-10-29_AOKBoltzmann2-Feny_FJ.pdf  
8 Lumineszcencia, hőmérsékleti sugárzás és alkalmazásaik. (Dr. Fidy Judit) 2015.11.05. 2015-11-05_Lumineszcencia_FJ.pdf  
9 Lézerek és orvosi alkalmazásuk. A fényerősítés alapja, a lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai. (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.11.12. 2015-11-12_Lezer4_KM.pdf  
10 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2015.11.19. 2015_AtommagSugarzasok4.pdf  
11 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2015.11.26. MagsugarzasokDozimetria2015_ver4.pdf  
12 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera. (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2015.12.03. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2015_ver15.pdf  
13 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása, Fourier felbontása, Elektromos alapáramkörök. Félvezető áramköri elemek. Jelátalakítás, jelszelektálás, megjelenítők. (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2015.12.10. 2015-12-10_jelfeldolgozas_KAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

A félévi kollokvium beugró írásbeli része a félévközi tesztekhez hasonlóan számítógépen megírt teszt lesz. A hallgatók 30 tesztkérdést kapnak és 30 perc áll rendelkezésükre a válaszadásra. Ezen a teszten legalább a pontok 50 %-át el kell érni ahhoz, hogy tovább mehessenek a szóbelire. A beugró alól mentesül az akinek a számításba vett tesztek átlageredménye legalább 75 %-os. A szóbelin egy gyakorlati és két elméleti tételt, valamint egy számolási feladatot húznak. A szóbelire legalább fél óra felkészülési idejük van.

Ha a szóbeli vizsga bármelyik tételére kapott részjegy elégtelen, akkor az egész vizsga értékelése elégtelen.
A szóbeli vizsgán valamennyi gyakorlati jegyzőkönyvet be kell mutatni a vizsgáztatónak. Ha valamelyik „Nem elfogadott” vagy „Javítandó” minősítésű jegyzőkönyvben a hibák nincsenek kijavítva, akkor eggyel rosszabb vizsgajegy adandó.

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órától: deceber 14, 21, 28, január 4, 11 , 18, 25

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk, amelyen a részvétel feltétele, hogy az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 70 % legyen (az első félves eredmény kiváltható a félévi vizsga eredményével).

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK kollokviumi tételek 2015 [doc] 2024.05.17.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét ÁOK     Gyakorlatokhoz
1 -      
2       Mikroszkóp I: 16
további feladatok
3 8, 9, 19, 20     Refraktometria: 18
további feladatok
4        
5       feladatok a 2. ciklus gyakorlataihoz
6 54, 55      
7 1-5, 7      
8       Feladatok_Fenyabszorpcio.pdf
9       Feladatok_NuklAlap.pdf
10       Feladatok_SzemOptika.pdf
11 13, 14, 15      Feladatok Polarimetria.pdf
12 30-36, 39      
13 43, 44      
14 37      

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6