Biofizika I. (FOK) 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2015.09.11.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. A tárgy félév végi és év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 15 tesztkérdés és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át, külön-külön, mind a tesztekből, mind a példákból, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik. A demonstrációk a vizsga beugróteszttel azonos formájúak és az elégséges feltétele is mindkét rész legalább 50 %-os teljesítése.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/szamonkerendo_feladatok_a_gyakorlatokon_1_felev.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2015z.doc

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. (ehhez mindkét részből legalább 50 %-ot kell elérni). Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpontban.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az eddigi évek gyakorlatával ellentétben nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Biostatisztika I : Normális eloszlás, paraméterek, mintavétel, gyakorisági eloszlás, statisztikai jellemzők, paraméterek becslése; lineáris regresszió () 2015.09.07. statisztika1_2015.pdf  
2 Biostatisztika II: Statisztikai döntés, hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák (egymintás-, kétmintás-, korrelációs t-próba, khi-2-próba); kontingencia táblák használata a klinikumban, korrelációs módszerek () 2015.09.14. statisztika2_2015.pdf  
3 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; a fény kettős természete;, fényelhajlás, interferencia, monokromátorok, anyaghullám. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.09.21. biofizika15osz_3.pdf  
4 A fény kölcsönhatásai I, a fénytörés, optikai eszközök, a szem optikája; elektronmikroszkópok (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.09.28. biofizika15osz_4.pdf  
5 A fény kölcsönhatásai II. visszaverődés, szóródás, abszorpció: az intenzitás gyengülésének törvénye, gyakorlati alkalmazások; a tárgyak színét meghatározó fizikai jelenségek (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.10.05. biofizika15osz_5.pdf  
6 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.10.12. biofiz15osz_6.pdf  
7 Lumineszcencia: a jelenség leírása, jellemzői, lumineszcencia sugárzó fényforrások, gyakorlati alkalmazások az orvostudományban (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.10.19. biofizika15osz_7.pdf  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazási területei. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.10.26. biofiz15osz_8.pdf  
9 Hőmérsékleti sugárzás jellemzői és a jelenség leírása; az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.11.02. biofiz15osz_9.pdf  
10 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, a röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.11.09. biofiz15osz_10.pdf  
11 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; szummációs kép, fogászati röntgentechnikák, rétegfelvétel, a CT alapelve, CT generációk. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.11.16. biofiz15osz_11.pdf  
12 Magsugárzások: fajtái, jellemzői; az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.11.23. biofiz14osz_12.pdf  
13 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai, gamma-kamera, SPECT, PET alapelve; sugárterápia. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.11.30. biofiz15osz_13.pdf  
14 Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.12.07. biofiz15osz_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

  Pót-pótdemonstráció az első, vayg második, vagy mindkét demonstráció anyagából december 9-én (szerdán) 19 órakor a Szent-Györgyi teremben.


Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órától: deceber 14, 21, 28, január 4, 11 , 18, 25

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK biofizika kollokviumi tételek 2015. [doc] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 -  
2 statisztika 1, 2 Refraktometria: 18
3 statisztika 3-9  
4 8, 9  
5 17, 25, 26, 54  
6    
7    
8    
9 13, 14, 15  
10 19, 20  
11 21, 22  
12 23  
13 30-36, 39  
14 37