Biofizika I. (FOK) 2013-2014

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. A tárgy félév végi és év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés, egy ábra és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át, külön-külön, mind a tesztekből, mind az ábra+ példákból, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik. A demonstrációk a vizsga beugróteszttel azonos formájúak és az elégséges feltétele is mindkét rész legalább 50 %-os teljesítése.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. (ehhez mindkét részből legalább 50 %-ot kell elérni). Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Biostatisztika I : Normális eloszlás, paraméterek, mintavétel, gyakorisági eloszlás, statisztikai jellemzők, paraméterek becslése; lineáris regresszió () 2013.09.09. statisztika2013.pdf  
2 Biostatisztika II: Statisztikai döntés, hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák (egymintás-, kétmintás-, korrelációs t-próba, khi-2-próba); kontingencia táblák használata a klinikumban, korrelációs módszerek () 2013.09.16. Hipotezis_vizsgalatok_2013.pdf  
3 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; a fény kettős természete;, fényelhajlás, interferencia, monokromátorok, anyaghullám. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.09.23. biofiz13_1osz.pdf  
4 A fény kölcsönhatásai I, a fénytörés, optikai eszközök, a szem optikája; elektronmikroszkópok (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.09.30. biofiz13_osz4.pdf  
5 A fény kölcsönhatásai II. visszaverődés, szóródás, abszorpció: az intenzitás gyengülésének törvénye, gyakorlati alkalmazások; a tárgyak színét meghatározó fizikai jelenségek (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.10.07. biofiz13_osz5.pdf  
6 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.10.14. biofiz13_osz6.pdf  
7 Lumineszcencia: a jelenség leírása, jellemzői, lumineszcencia sugárzó fényforrások, gyakorlati alkalmazások az orvostudományban (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.10.21. biofiz13osz_7.pdf  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazási területei. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.10.28. biofiz13osz_8.pdf  
9 Hőmérsékleti sugárzás jellemzői és a jelenség leírása; az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika (Dr. Herényi Levente) 2013.11.04. fekete_sug_2013_FOK.pdf   9ea_fej.pdf  
10 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, a röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.11.11. biofiz13osz_10.pdf  
11 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; szummációs kép, fogászati röntgentechnikák, rétegfelvétel, a CT alapelve, CT generációk. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.11.18. biofiz13osz_11.pdf  
12 MMagsugárzások: fajtái, jellemzői; az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.11.25. biofiz13osz_12.pdf  
13 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai, gamma-kamera, SPECT, PET alapelve; sugárterápia. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.12.02. biofiz13osz_13.pdf  
14 Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.12.09. biofiz13osz_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 16 órakor lesznek:

December 16, 30, január 6, 13, 20, 27

 

Dokumentumok

Dokumentumok

kollokviumi tételek 2013 FOK [pdf] 2024.05.15.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 - -
2 96, 97 Mikroszkóp: 16
3 98-104 Refraktométer: 18
4 8, 9, 54  
5 55 Spec. mikroszkópok: 17
6 13, 14, 25, 26  
7 -  
8 -  
9 15  
10 19, 20  
11 21, 22  
12 23  
13 32-37, 39  
14    


http://biofiz.sote.hu/upload/file/Biofizika_peldatar_-_Polarimetria_1-5.pdf