Biofizika 1. (GyTK) 2013-2014

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. félévében

Kreditértéke: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Bevezető; Matematikai alapok (Dr. Herényi Levente) 2013.09.10.  
2 Amit a középiskolai fizika tanulmányokból tudni illik (Dr. Herényi Levente) 2013.09.17. fiz_ossze.pdf  
3 A geometriai optika összegzése; A Fermat-elv; A geometriai optika alkalmazásai (Dr. Herényi Levente) 2013.09.24. optika01_2013.pdf  
4 Hullámoptikai alapok; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2013.10.01. optika02_2013_1.pdf  
5 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2013.10.08. sug03_2012.pdf  
6 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2013.10.15. atom_2013.pdf  
7 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások; Alkalmazások (Dr. Bozó Tamás) 2013.10.29. atomi_mol_kh_BT_2013.pdf  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2013.11.05. sokatom.pdf  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2013.11.12. fekete_sug_2013_GYTK.pdf  
10 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer (Dr. Herényi Levente) 2013.11.19. lumi_lezer.pdf  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Voszka István) 2013.11.26. folykrist2013.pdf  
12 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Agócs Gergely) 2013.12.03. Az_elo_anyag_szerkezeti_egysegei_HU_20131203.pdf   Gyok_EA_20121127.pdf  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2013.12.10. Gyok_Magsug_2013_9.pdf  

Vizsga

Vizsga

     GyTK hallgatók biofizika vizsganapjai

A folyó tanévbeli I. félévvégi vizsgát a hallgatók általábana saját gyakorlatvezetőjük elött teljesítik. A vizsganapokban való konkrétmegállapodás a csoport és gyakorlatvezetője között történik.Az egyes vizsganapokon a vizsgalehetőségek a NEPTUN rendszeren vizsgáztatók szerint lesznek kiírva. Kérjük, a feliratkozásnál ezt vegyék figyelembe, és ennek megfelelően jelentkezzenek a megfelelő vizsgáztatóhoz.

 

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) értesíteni kell (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmeweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga a megállapodás szerinti napokon általában 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti galéria.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját december 6-ig ki fogjuk írni a honlapon.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 16 órakor lesznek:

December 16, 30, január 6, 13, 20, 27

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1 -  
2 - Mikroszkóp: 16
3 - Refraktométer: 18
4 -  
5 - Spec. mikroszkópok: 17
6 25, 26  
7 -  
8 -  
9 -  
10 1-5, 7  
11 19, 20  
12 13, 14, 15  
13 -  
14 32-37, 39  


http://biofiz.sote.hu/upload/file/Biofizika_peldatar_-_Polarimetria_1-5.pdf