Orvosi biofizika I. 2013-2014

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. Az elégséges feltétele azonos a vizsga beugró teszt teljesítési feltételeivel.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is.  A tárgy félévi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés 1 ábra és 2 számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át külön-külön a tesztkérdésekből illetve a számolási feladatok + ábra részből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a mentesség az esetleges ismétlővizsgára nem érvényes.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján. A vizsgán be kell mutatni a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által aláírt jegyzőkönyveket.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Az élő anyag szerkezete, méretskálája. Atomelmélet, atommodellek. I/1.1 - I/1.4 (Dr. Kaposi András) 2013.09.12. 2013-09-12_bevezetes_val_KAD.pdf  
2 Elektromágneses sugárzás. A fény kettős természete. Anyaghullámok. II/1, II/2.1.3 - II/2.1.8, II/2.2.1 - II/2.2.3, VIII/2.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.09.19. 02_EM_Sugarzas4_KM.pdf  
3 Az atommag. Radioaktivitás. Magsugárzások. I/1.5, II/1.1.3, II/3.2.1, II/3.2.2 (Dr. Kaposi András) 2013.09.26. 2013-09-26-atommagsugarzasok_KAD.pdf  
4 Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. II/2.1.1 - II/2.1.3, II/2.3.1, II/2.3.2, II/3.1.5, II/3.1.6, II/3.2.3, VIII/2.1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.10.03. Sugarzasok_kolcsonhatas4_KM131003.pdf  
5 Radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Dozimetria, nukleáris medicina. II/3.2.4 - II/3.2.6, II/4.1 - II/4.3, VIII/3.2, VIII/4.4 (Dr. Smeller László) 2013.10.10. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2013_ver13_elmondott.pdf  
6 Lumineszcencia. Gerjesztés, emisszió, spektrumok, alkalmazások. II/2.2.4, II/2.2.6, VI/3.3, X/1.1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.10.17. 06_Lumineszcencia4_KM121017.pdf  
7 Lézer és orvosi alkalmazása II/2.2.5, II/2.2.7, IX/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.10.24. 07_Lezer4_KM131024.pdf  
8 Röntgensugárzás. Keltése, tulajdonságai, kölcsönhatásai az anyaggal, orvosi alkalmazásának alapjai. II/3.1, VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Voszka István) 2013.10.31. Rtg_VI.pdf  
9 Sokatomos rendszerek. A Boltzmann-eloszlás I/3 (Dr. Fidy Judit) 2013.11.07. 2013Nov7Boltzmann.pdf  
10 Molekuláris biofizika. Víz, makromolekulák, biopolimérek. I/4.1, I/4.4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.11.14. 10_Viz_Biopolimer4_KM131112.pdf  
11 Nukleinsavak és fehérjék. RNS és fehérjegombolyodás I/4.2, I/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.11.21. Folding4_KM131121.pdf  
12 Atomi és molekuláris kölcsönhatások. Pásztázó tűszondás mikroszkópia. X/2, X/3.2 (Dr. Kiss Balázs) 2013.11.28. AFM_20131128_KB_HU_pub.pdf  
13 Biomolekuláris szerkezet. Diffrakció, röntgenkrisztallográfia, fény- és elektronmikroszkópia. Tömegspektrometria, CD. X/1.4, X/5, X/6, X/7 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.12.05. Biomolecularis_Szerkezet4_KM131205.pdf  
14 Biomolekuláris szerkezeti dinamika. Fluoreszcencia, ESR, NMR. MRI alapjai. VIII/4.1, X/1.1, X/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.12.12. 14_FRET_NMR4_KM131212_1.pdf  

Vizsga

Vizsga

    A félév végi vizsgaidőszak December 16-től január 27-ig tart, utóvizsga időszak január 28-31.

 A biofizika vizsganapok ÁOK  hallgatóknak: December 17, 20, 21, 31, január 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, cask utóvizsgára január 28 és 31.

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző 2. napon  reggel 8:30 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

A vizsga beugró írásbelivel kezdődik (teszt, példák, ábra). Ezen legalább 50%-os eredményt kell elérni mindkét részből (teszt, illetve példa+ábra) a szóbelire bocsátáshoz. A szóbelin az elméleti anyagra és a gyakorlatokra vonatkozó kérdéseket húznak.

A beugró alól mentességet lehet nyerni, ha a két demonstráció átlaga legalább 4,0. (Csak az első kísérlet számít, a pótdemonstráció nem)

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját December 6-ig ki fogjuk írni a honlapra.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 16 órakor lesznek:

December 16, 30, január 6, 13, 20, 27

Dokumentumok

Dokumentumok

Orvosi biofizika I. kollokviumi tételek 2013. [pdf] 2024.05.15.

Házi feladat példák

Házi feladat példák


oktatási hét ÁOK     Gyakorlatokhoz
1 -      
2 -     Mikroszkóp: 16
3 8, 9, 19, 20     Refraktométer: 18
4 32-36, 39      
5 23-27     Spec. mikroszkópok: 17
6 37, 43, 44      
7 -      
8 13, 14, 15      
9 21, 22      
10 1-5, 7      
11        
12        
13        
14        


http://biofiz.sote.hu/upload/file/Biofizika_peldatar_-_Polarimetria_1-5.pdf