Biofizika 2. (GyTK) 2011-2012

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Smeller László) 2012.02.09. Gyok_Magsug_2012_7.pdf  
2 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek () 2012.02.16. magsugmeres.pdf  
3 Dozimetria, sugárvédelem () 2012.02.23. Dozimetria.pdf  
4 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi) 2012.03.01. transz01.pdf  
5 A diffúzió (Dr. Herényi) 2012.03.08. transz02.pdf  
6 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi) 2012.03.22. transz03.pdf  
7 Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül, A nyugalmi membránpotenciál. Membránpotenciál-változások az ingerküszöb alatt. (Dr. Csík) 2012.03.29. ingeruleti2012a.pdf   ingeruleti2012b.pdf  
8 Az akciós potenciál Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Csík) 2012.04.12. erzekeles2012.pdf  
9 Elektromos alapáramkörök, Félvezető áramköri elemek, Elektromos erősítő. Jelátalakítás, jelszelektálás. (Dr. Derka) 2012.04.19. Bioelektronika_2012.pdf  
10 Hang - ultrahang (Dr. Kaposi András) 2012.04.26. 2012-03-21_uh_KAD-1.pdf  
11 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. Mikroszkópos módszerek (Dr. Herényi) 2012.05.03.  
12 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller) 2012.05.10. Spektroszkopia7_2012.pdf  
13 Egyéb szerkezet vizsgáló módszerek (Dr. Herényi) 2012.05.17.  

Vizsga

Vizsga

     ÁOK, FOK és GyK hallgatók biofizika vizsganapjai

a 2011/2012. tanév II. felében

 

    Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 29-ig tart.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 22, 25, 29, június 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. GyTK hallgatóknak május 21, 24, 31, június 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28. Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszak tartama alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk az.alábbi napokon 14 órától: május 21, 24, 29, 31, június 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, augusztus 21, 27.

Verseny

Verseny

GyTK              
Név Csoport Gyakorlatvezető A B összesen    
Grabarics Márkó GYK C2 Mihályi M 80 60 140 I  
Haléder Zsuzsanna GYK D2 Mihályi M 54 79 133 II  
Pálla Tamás GYK D2 Mihályi M 51 59 110 példa elmélet
Csonka Máté GYK A1 Blaskó K 70 22 92 példa  
Fekete Patrícia GYK B2 Bozó T 60,2 29 89,2 példa  

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

Szigorlati tételek (GYTK 2012) [pdf] 2024.05.25.