Orvosi biofizika I. 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Előadás:  Csütörtökön 14:30 – 15:40 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.15.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta (3. melléklet) első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, de a számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész)a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

7.      Hiányzás pótlása másik csoportban mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésévellehetséges.

8.      Hiányzó jegyzőkönyv pótlása (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton) a saját gyakorlatvezető által adott mérési adatokkal oldható meg, de hiányzásnak számít.

9.      Háromnál több „Nem felelt meg”minősítésű jegyzőkönyv esetén a félév nem irható alá.

10.  A vizsgán az összes jegyzőkönyvet be kell mutatni. Javítatlan hibák esetén eggyel rosszabb vizsgajegy adandó.

Félévközi ellenőrzések
Félévenként 2 demonstrációt fogunk tartani az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban az 5. és 9. héten, melynek összetétele a következő: 2 számolási feladat (megadott listából), 1 ábra készítés, 1 leíró feladat és 1 komplexebb, gondolkodtatóbb feladat. Az utóbbi 3 közül egy a gyakorlatokhoz kapcsolódik. A kidolgozásra tervezett idő 30 perc, a megszerezhető maximális pontszám 50. Az első demonstráció anyaga az 1-4. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga az 5-8. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai.
Pótdemo a 13. héten, pót-pót a 14. héten lesz mindkét demonstráció anyagából. Az aláírás feltétele legalább 50 % elérése a két demonstrációból összesen (a megszerezhető 100 pontból legalább 50).

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Bónuszpontok szerezhetők az alábbiakkal:

Ha a hallgató az összes jegyzőkönyvét (legfeljebb egy kivétellel) elsőre, hibátlanul elkészíti, tehát mindig „Megfelelt” minősítést szerez, +10 pontot kap a demonstráció összpontszámához. A kivétel nem lehet nem elfogadott, csak javítandó.

A félév végi aláírás további követelményei:
1.) A gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el);
2.) A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.) A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.
3. Az "orvosi fizika matematikai és fizkai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%)

A mulasztott gyakorlatok pótlása


1. Valódi pótlás: a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével (a saját és a másik csoport gyakorlatvezetőjének hozzájárulása esetén).

2. Jegyzőkönyv pótlás (hiányzásnak számít):A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés
A vizsgán be kell mutatni a vizsgáztatónak a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt..

Igen kivételes méltányolandó esetben három hetet meghaladó hiányzás esetén csak az Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu05.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2017z.doc

Félév-végi számonkérés módja:

Csak szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató a megoldások valamint a jegyzőkönyvek ellenőrzése után továbbá a csak ehhez a vizsgarészhez kapcsolódó feltett kérdések alapján, külön-külön részjegyet ad a feladatmegoldásra és a gyakorlatra. Ha mindkét osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató elméleti tételeket, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. A végső vizsgajegy ezen osztályzatok átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor nem átlagolunk, hanem a végső jegy legfeljebb 2 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható.képlettár

Vizsgakedvezmények:

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontokat mind megszerzi és a demonstrációk összpontszáma a bónuszpontokkal együtt legalább 80 pont, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania és ez a részjegye 5.

Ha a két demonstráció (+bonusz pontok) összege legalább 90 pont (a lehetséges 110-ből), akkor a fenti 4 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

Kérdéses esetben az Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Bevezető. Sugárzások a medicinában. A sugárzások közös tulajdonságának jellemzésére használt mennyiségek és törvények. (Segítség az 1. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényabszorpció”, a „Gamma abszorpció” és a „Röntgen” gyakorlatokhoz.) II/1. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.09.14. 2017_09_14_bevezetes_KM.pdf  
2 A fénysugárzással kapcsolatos jelenségek és a geometriai optika. Fermat-elv. Fényvisszaverődés, fénytörés sík és görbült felületeken, orvosi optikai eszközök, az emberi szem geometriai optikai megközelítésben. (Segítség a 2. és 3. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia I.”, a „Refraktometria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.1., II/2.1.2., VIII/2.1. (Dr. Herényi Levente) 2017.09.21. 2017_09_21_optika01_HL.pdf   ants_Fermat.pdf  
3 A hullámoptika mint modell. Huygens–Fresnel-elv. A legegyszerűbb fényinterferencia-kísérlet és következményei. Felbontóképesség. Fénypolarizáció. Színkeverés, színlátás. (Segítség a 4. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia I. II., a „Polarimetria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.3. - II/2.1.7. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.09.28. 2017_09_28_hullamoptika_KM.pdf  
4 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? (Segítség az 5. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Mikroszkópia II., a „Fényemisszió” és a „Polarimetria” gyakorlatokhoz.) II/2.1.8. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.10.05. 2017_10_05_feny_hullam_reszecske_KM.pdf  
5 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi és molekuláris kölcsönhatások. Atomi-erő mikroszkópia. (Segítség a 6. és 7. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Rezonancia” gyakorlathoz.) (I/1, I/2, X/2) (Dr. Bozó Tamás) 2017.10.12. 2017_10_12_AFM_BT.pdf  
6 Sokrészecskés rendszerek. Makroállapot, mikroállapot. Az entrópia abszolút értékének statisztikai értelmezése, a Termodinamika II. és III. főtételei. A Boltzmann eloszlás és szerepe az anyagcsaládok szerkezetében. Szilárd testek, folyadékok, folyadék-kristályok. Termo és liotrop folyadékkristályok, biológiai példák. Liposzómák és alkalmazásaik. (Segítség a 8.-tól 11. tétel megértéséhez és megtanulásához.) (I/3.1, I/3.3.1, I/3.3.5, I/3.4) (Dr. Fidy Judit) 2017.10.19. 2017_10_19_Boltzmann_FJ.pdf  
7 Gáz állapotú rendszerek: ideális és reális gázok. Fázisdiagram. További példák a Boltzmann eloszlás következményeire: barometrikus magasság-formula, Arrhenius-ábrázolás, Nernst egyenlet, fémek termikus elektronemissziója. Az anyagszerkezet és az optikai-elektromos tulajdonságok kapcsolata. A kapcsolat tárgyalása szilárd kristályos anyagokra vonatkozóan (mint egyszerű példa). Az elektronok energia-sáv modellje, vezetők, tiszta és szennyezéses félvezetők, szigetelők. (Segítség a 8.-tól 11. tétel megértéséhez és megtanulásához.) (I/3.2, I/3.3.2, I/3.3.3, I/3.3.4, VII/1.3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.10.26. 2017_10_26_gaz_szilard_KM.pdf  
8 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítség a 12. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényabszorpció” gyakorlathoz.) (II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.11.02. 2017_11_02_szoras_abszorpcio_KM.pdf  
9 A hőmérsékleti sugárzás és a lumineszcencia törvényszerűségei. Néhány példa az alkalmazásukra. (Segítség a 13. és 14. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.2.4, VI/3.3, VIII/2.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.11.09. 2017_11_09_fenyemisszio_lumineszcencia_KM.pdf  
10 A fényerősítés alapjai. A lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai és orvosi alkalmazási lehetőségei. (Segítség a 15. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.11.16. 2017_11_16_laser_KM.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (Segítség a 16. 17. és 18. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2017.11.23. 2017_AtommagSugarzasok_v7.pdf  
12 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (Segítség a 19. és 20. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2017.11.30. MagsugarzasokDozimetria2017_ver8.pdf  
13 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera (Segítség a 21. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2017.12.07. SugarzasokOrvosiGyakorlatban2017_ver17_Elmondott.pdf  
14 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása. Fourier felbontás. Jelátalakítás, jelszelektálás. Erősítő, visszacsatolás, átviteli karakterisztika. (Segítség a 22. tétel megértéséhez és megtanulásához, továbbá a „Nukleáris alapmérés”, az „Erősítő”, az „Impulzusgenerátor”, a „Bőrimpedancia”, a „Coulter-számláló”, az „Audiometria”, az „EKG” és az „Áramlás” gyakorlatokhoz.) (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2017.12.14. 2017-12-14_jelfeldolgozas_KAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy fényképes igazolványt mindenki hozzon magával! A feladatok kidolgozásához csak un. kétsoros kijelzővel rendelkező számológépet lehet használni.
Fényképes igazolvány és jegyzőkönyvek hiánya esetén nem kezdhető meg a vizsga.
 

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 15 órakor:

December 18, 28,
Január 4, 8, 15, 22,29

A konzultáció helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója.

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk, amelyen a részvétel feltétele, hogy az értékelt számonkérések átlageredménye legalább 70 % legyen (az első félves eredmény kiváltható a félévi vizsga eredményével).

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK kollokviumi tételek 2017-2018 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét ÁOK     Gyakorlatokhoz
1 10, 13-15     mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2 25, 26     Mikroszkópia I: 16
további feladatok
3       Refraktometria: 18
további feladatok
4 8, 9, 12      
5 54, 55     feladatok a 2. ciklus gyakorlataihoz
6        
7 1-5, 7      
8       Feladatok_NuklAlap.pdf
9       Feladatok_SzemOptika.pdf
10 19, 20     Feladatok_Fenyabszorpcio.pdf
11 13, 14, 15       Feladatok Polarimetria.pdf
12 30-36, 39      
13 43, 44      
14 37      

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6