Orvosi fizika alapjai 2011-2012

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelezően választható

Időrendi besorolása: első szemeszter

Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 1 óra szeminárium illetve gyakorlat. Összesen 28 óra.

A szemináriumok egy részén az előadott témák megbeszélése és elmélyítése történik példamegoldásokon keresztül, más alkalmakkor egyszerű méréseket végzünk az előadáson elhangzottak demonstrálására.

Kreditszám: 3 kredit (ÁOK) vagy 2 kredit (FOK)

A tárgy meghírdetője: Dr. Smeller László habil. egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy előadói illetve szemináriumvezetői: a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársai

Tantárgyi előfeltétel: nincs

A foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

Pótlási lehetőségek: Az elmulasztott szemináriumok illetve gyakorlatok pótlása a három hetes cikluson belül lehetséges más csoportnál, a szemináriumvezetővel történő egyeztetés után.

A félév végi aláírás követelményei: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat.

A félév zárása: gyakorlati jegy

Jegyet megajánlunk a tanulmányi ellenőrzéseken elért eredmények alapján: azok átlaga. Ennek javítása lehetséges szóbeli vizsga keretében.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy áthidaló kurzus a gimnáziumi előképzés és az orvosegyetemi elvárások között. A középiskolai természettudományos oktatás heterogenitása és háttérbe szorulása miatt sajnos a felsőfokú oktatásban vált szükségessé az alapismeretek összefoglalása, és esetleges pótlása. Erre a 2. szemeszteri kötelező tárgy keretében nincs lehetőség.

A tárgy oktatása során azokat a legfontosabb fizikai alapokat foglaljuk össze, amelyekre a 2. szemeszteri Orvosi fizika című kötelező tárgy ismeretanyaga épül. A témákat a középiskolai tananyagból ennek megfelelően szelektáltuk és csoportosítottuk.

A tárgy felvételét minden hallgatónak ajánljuk, különösen azoknak, akik nem érettségiztek fizikából. Kivételt csak az átlagosnál sokkal alaposabb fizikai ismeretekkel rendelkezők képezhetnek.

Előadások

Előadások

1 Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség (Dr. Herényi Levente) 2011.09.14. optfel_hallg_I_II.pdf   alap_2011_01.pdf  
2 Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia (Dr. Herényi Levente) 2011.09.21. alap_2011_02.pdf  
3 Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooke-törvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika (Dr. Herényi Levente) 2011.09.28. alap_2011_03.pdf   dinfel_hallg_I_II.pdf  
4 Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék (Dr. Herényi Levente) 2011.10.05. alap_2011_04.pdf  
5 Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz (Dr. Herényi Levente) 2011.10.12. alap_2011_05.pdf   termfel_hallg.pdf  
6 A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok (Dr. Herényi Levente) 2011.10.19. alap_2011_06.pdf  
7 Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség () 2011.10.26. vill1.pdf   villfel_hallg1.pdf  
8 Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér () 2011.11.02. vill2.pdf  
9 Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram () 2011.11.09. villfel_hallg2.pdf   vill3.pdf  
10 A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre (Dr. Smeller László) 2011.11.16. A_mikrovilag10_2011.pdf   Atomfizika_feladatok.pdf  
11 Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok (Dr. Smeller László) 2011.11.23. A_mikrovilagII_2011_5_elmondott.pdf   magfizika_feladatok.pdf  
12 Bomlástörvény (Dr. Smeller László) 2011.11.30. feladatok_bomlasok.pdf   A_mikrovilagIII_2011_5.pdf  
13 Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folyadékkristályok (Dr. Smeller László) 2011.12.07. A_mikrovilagIV_2011_5_elmondott.pdf   SokatomosRendszerek_I_2011_4_elmondott.pdf  
14 Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor () 2011.12.14. vill4.pdf  

Vizsga

Vizsga

            A félévi második évközi tanulmányi ellenőrzés a december 12-én kezdődő  héten kerül sorra..

            E felmérés tárgya mindaz, amit okt. 24 és dec. 9. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak.

     módja:a fenti anyagból feltett kérdések írásbeli megválaszolása.

 

Mindkét teszt ismétlésére/javítására lehetőség lesz december 21-én, szerdán 14 órakor a Szent-Györgyi előadóteremben.