Biofizika II. (FOK) 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 5

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 15 tesztkérdés  és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50-50 %-át külön-külön a két részből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve.)  Az első féléves demonstráció eredmények helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az kedvezőbb. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetséges a jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_minimum_feladatok_IIfelev_hu.docx

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Sugárterápia. Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.02.02. biofiz16tavasz_1b.pdf   biofiz16tavasz_1a.pdf  
2 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; sugárvédelem. Hang – Ultrahang (UH) I: A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.02.09. biofiz16tavasz_2a.pdf   biofiz16tavasz_2b.pdf  
3 Hang – Ultrahang (UH); az UH előállítása, orvosi alkalmazásának fizikai alapjai, Az ultrahangos képalkotás alapelve (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.02.16. biofiz16tavasz_3.pdf  
4 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2016.02.23. mri-4.pdf  
5 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés, A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve. () 2016.03.01. Jelfeldolgozas2016.pdf  
6 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Mikroszkópos technikák; AFM; spektroszkópiák - abszorpciós, fluoreszcencia (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.03.08. 2016_03_08_biomol_rendszerek_vizsg_OSz.pdf  
7 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) () 2016.03.29. FOKtransz15_1.pdf  
8 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben () 2016.04.05. FOKtransz15_2.pdf  
9 Transzportfolyamatok 3. () 2016.04.12. FOKtransz15_3.pdf  
10 Bioelektromos jelenségek I: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.04.26. 2016_04_26_mempot_CsG.pdf  
11 Bioelektromos jelenségek II.: az ingerületi állapot kialakulása, az akciós potenciál terjedése. A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.05.03. 2016_05_03_akcios_pot_CsG.pdf   2016_05_03_szenzor_CsG.pdf  
12 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik + TDK hallgatók előadásai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.05.10. 2016_05_10_fizio_CsG.pdf  

Vizsga

Vizsga

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt:
Május 18, 25, június 1, 6, 13, 20, 27.

Verseny

Verseny

Eredmény:

Nagy Olivér  dícséret (csak gyakorlati tételt kell húznia a vizsgán)

Régi feladatsorok letölthetők:

2015

2014

2013

2012

2011

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK szigorlati tételek 2016. [pdf] 2024.05.22.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1 43, 44 41, 45, 47-51
2 88 Erősítő: 75
3 61  
4    
5 82, 83  
6   Audiometria: 76-80
7   Impulzusgenerátorok: 91, 92
8 56, 59, 60  
9    
10   Áramlás: 57
11    
12    
13    
14