Biofizika 2. (GyTK) 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatása kötelező, de ezt Intézetünkben legfeljebb csak esetenként ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni. A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) az alábbi kinyomtatott jegyzőkönyv űrlap első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául is.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2019t.doc

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”, de ennek alapján 1-5-ig terjedő osztályzat is adandó.

2. A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész) gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3. A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek) kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a mások által korábban elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, de a számítógép használata egyébként kiemelten javasolt. Aki ezt valamilyen oknál fogva nem tudja megoldani, annak milliméterpapíron kell elvégeznie a grafikus ábrázolásokat. Ettől eltérő megoldásokat nem fogadunk el.

4. Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán szereplő feladatokat kérjük számon.
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu05.pdf

5. A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6. A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész) a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

1. Valódi pótlás: a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésével.

2. Jegyzőkönyv pótlás (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton): A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés, amennyiben a részvétel elmulasztása nem hivatalos szünnap miatt történt, hiányzásnak számít.

Félévközi tanulmányi ellenőrzések (demonstrációk)

Félévenként 2 demonstrációt tartunk az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban a 6. és 10. héten. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Itt kell megjegyezni, hogy a tananyag elsajátításához a segédanyagok mindegyike szükséges, tehát sok esetben a tankönyv használata nélkül csupán a feltöltött vázlatokból nem lehet felkészülni. A kidolgozási idő 30 perc, a megszerezhető maximális pontszám demonstrációnként 50. Az első demonstráció anyaga az 1.-5. hét előadásai és a bevezető gyakorlat valamint az első 4 hetes ciklus (1.-5. hét) gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6.-9. hét előadásai és a második 4 hetes ciklus (6.-9. hét) gyakorlatai.

Demonstráció pótlása

Első pótlási lehetőség. A 14. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából. Ezen azok is részt vehetnek, akik javítani szeretnék korábbi eredményeiket, de a részvétel a korábbi eredmények törlésével jár ezért itt összesen 100 pont szerezhető.

Második pótlási lehetőség. A 15. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából, csak az aláírás megszerzése érdekében. A részvétel itt is a korábbi eredmények törlésével jár és összesen 100 pont szerezhető.

A félév végi aláírás feltételei

1. Az előadások minimum 75 %-án való részvétel.

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

3. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

4. A félévközi 2 demonstráción összesen vagy a pótdemonstrációk egyikén legalább 50 pont elérése.

Év-végi számonkérés (szigorlat, vizsga)

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része lehet a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt. Amennyiben a vizsgáztató olyan alapvető javításra ítélt jegyzőkönyvet talál, amelyen a javítás nyomai nem látszanak, a vizsga megkezdését nem engedélyezi.

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha bármelyik részjegy 1, akkor a vizsga jegye 1.

 

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Vizsgakedvezmények

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontokat mind megszerzi és a demonstrációk összpontszáma a legalább 70 pont, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania.

Ha a két demonstráció összege legalább 80 pont, akkor az előző részben említett 3 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2019.02.07.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás, (Dr. Herényi Levente) 2019.02.14.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Herényi Levente) 2019.02.21.  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2019.02.28. 2018_02_22_izotop_VI.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2019.03.07. transz_2019_1_3_HU.pdf  
6 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2019.03.14.  
7 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2019.03.21.  
8 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2019.03.28. 2019_03_28_mempot1_CsG.pdf   2019_03_28_mempot2_CsG.pdf  
9 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2019.04.04.  
10 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Schay Gusztáv) 2019.04.11. HU_szediment_elfo_2019.pdf  
11 Tavaszi szünet 2019.04.18.  
12 Tömegspektrometria (Dr. Agócs Gergely) 2019.04.25. SKM_C25853319042511580.pdf  
13 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2019.05.02. Spektroszkopia14_2019.pdf  
14 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Schay Gusztáv) 2019.05.09.  
15 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba Kötelező olvasmány: http://index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/ (Dr. Herényi Levente) 2019.05.16.  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával. Ugyancsak hozza magával a mérési jegyzőkönyveit. Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 14órakor a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

Május 20, 24
Június 3, 7, 17, 24
Július 1

GYTK Biofizika szigorlati tételek 2019

Verseny

Verseny

A 2018/19 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2018. május 2. (csütörtök) 17:30-19:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Eredmények

GYTK        
Izer Balázs GyTK D2   I. hely
Grób László GyTK A1   II. hely
Tűz Boglárka GyTK D1   III. hely

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK Biofizika szigorlati tételek 2019 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 82, 83 További feladatok Röntgen
3   további feladaotok erősítő
4 37  
5 56, 57, 59  
6   további feladatok EKG
7   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
8   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
9   további feladatok izotópdiagnosztika
10    
11    
12    
13    
14    

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.